Luận án Thực trạng mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ 1-5 tuổi; Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh của người chăm sóc trẻ và hiệu quả can thiệp tại tỉnh Hậu Giang (2013-2015)

Bệnh Tay Chân Miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp, gây ra bởi

nhóm vi rút đường ruột họ Picornaviridae, trong đó phổ biến nhất là

Coxsackievirus A16 (CA16) và Enterovirus 71 (EV 71). Đa số các trường hợp

mắc bệnh chỉ biểu hiện bệnh nhẹ và thường khỏi sau 7 - 10 ngày, tuy nhiên một

số trường hợp có thể biểu hiện bệnh trầm trọng, xuất hiện nhiều biến chứng và

có thể dẫn đến tử vong [1], [2], [3], [4].

Tại Việt Nam, hàng năm bệnh vẫn thường xảy ra với số ca mắc từ 10.000

đến 15.000 trường hợp/năm, trong đó khoảng 20 - 30 ca tử vong. Bệnh xảy ra

chủ yếu ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi, tập trung ở nhóm tuổi dưới 3

tuổi [5]. Tuy nhiên, từ năm 2011 trở lại đây, cả nước ghi nhận 112.370 trường

hợp mắc bệnh Tay Chân Miệng tại 63 tỉnh thành. Số ca tử vong là 169. Khu vực

phía Nam chiếm 60% số ca mắc và 85,8% số ca tử vong do bệnh Tay Chân

Miệng trong cả nước [6]. Bệnh Tay Chân Miệng gặp rải rác quanh năm ở hầu

hết các địa phương trên cả nước, số ca mắc thường tăng từ tháng 3 đến tháng 5

và từ tháng 9 đến tháng 12 [7].

Các trường hợp mắc và tử vong tập trung chủ yếu ở trẻ em, trong đó gần

3/4 số trường hợp tử vong xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi. Đây là lứa tuổi nhỏ, chưa

thể tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh nên sự gia tăng số mắc, tử vong phụ

thuộc nhiều vào kiến thức, thái độ, thực hành của người chăm sóc trẻ trong việc

vệ sinh phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng. Đặc biệt, bệnh Tay Chân Miệng

ở Việt Nam chủ yếu là do chủng EV71 nên người mắc bệnh dễ xảy ra các biến

chứng nặng như viêm não – màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và dẫn đến

tử vong [5].

Ngoài ra bệnh còn lây cho trẻ qua bàn tay của người chăm sóc. Các

kết quả điều tra chỉ ra rằng nhiễm EV71 dễ lây truyền thành dịch, gây ra các

vụ bùng phát lớn và sau đó lắng xuống. Dịch tễ học phân tử của các chủng2

EV71 được phân lập ở Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác đã được Brown và cộng

sự mô tả [8].

Mặc dù hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng

trong thời gian qua đã được quan tâm song hiệu quả trong thực tế còn thấp tỷ

lệ mắc bệnh mới ngày càng tăng, kiến thức của người dân về các biện pháp

phòng ngừa bệnh Tay Chân Miệng còn hạn chế ở mức 50 – 60% [9]. Riêng

Hậu Giang là tỉnh có sự gia tăng số trường hợp bệnh Tay Chân Miệng cao đột

biến, đồng thời chưa có nghiên cứu kiến thức, thực hành của người dân về

phòng ngừa bệnh Tay Chân Miệng cho trẻ em như thế nào? Giải pháp phòng

ngừa bệnh hiệu quả như thế nào?. Để trả lời vấn đề trên chúng tôi tiến hành

nghiên cứu: Thực trạng mắc bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ 1 – 5 tuổi; kiến thức,

thực hành phòng chống bệnh của người chăm sóc trẻ và hiệu quả can thiệp tại

tỉnh Hậu Giang (2013 – 2015) với mục tiêu như sau:

1. Mô tả thực trạng mắc bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ 1 – 5 tuổi và kiến thức,

thực hành về phòng, chống bệnh của người chăm sóc trẻ tại tỉnh Hậu Giang

năm 2013.

2. Đánh giá hiệu quả giải pháp truyền thông nâng cao kiến thức, thực

hành phòng, chống bệnh của người chăm sóc trẻ tại hai trường mầm non của

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (2014 – 2015).

pdf 185 trang chauphong 17/08/2022 2340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Thực trạng mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ 1-5 tuổi; Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh của người chăm sóc trẻ và hiệu quả can thiệp tại tỉnh Hậu Giang (2013-2015)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Thực trạng mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ 1-5 tuổi; Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh của người chăm sóc trẻ và hiệu quả can thiệp tại tỉnh Hậu Giang (2013-2015)

Luận án Thực trạng mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ 1-5 tuổi; Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh của người chăm sóc trẻ và hiệu quả can thiệp tại tỉnh Hậu Giang (2013-2015)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG 
HỌC VIỆN QUÂN Y 
TRƯƠNG TỶ 
THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 
Ở TRẺ 1-5 TUỔI; KIẾN THỨC, THỰC HÀNH 
PHÒNG CHỐNG BỆNH CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ 
VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI TỈNH HẬU GIANG 
(2013 – 2015) 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC 
Hà Nội – 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG 
HỌC VIỆN QUÂN Y 
TRƯƠNG TỶ 
THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 
Ở TRẺ 1-5 TUỔI; KIẾN THỨC, THỰC HÀNH 
PHÒNG CHỐNG BỆNH CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ 
VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI TỈNH HẬU GIANG 
(2013 – 2015) 
Chuyên ngành: Quản lý y tế 
Mã số: 9 72 08 01 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC 
 Hướng dẫn khoa học: 
1. PGS.TS. Lê Văn Bào 
2. PGS.TS. Đào Xuân Vinh 
Hà Nội - 2021 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi với sự hướng dẫn 
khoa học của tập thể cán bộ hướng dẫn. 
Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và được công bố một phần 
trong các bài báo khoa học. Luận án chưa từng được công bố. Nếu có điều gì tôi 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
 Tác giả luận án 
MỤC LỤC 
 Trang 
Trang phụ bìa 
Lời cam đoan 
Mục lục 
Danh mục chữ viết tắt 
Danh mục bảng 
Danh mục biểu đồ 
Danh mục hình 
Danh mục sơ đồ 
ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ........................................................................... 3 
1.1. Một số đặc điểm về bệnh Tay Chân Miệng ........................................ 3 
1.1.1. Đặc điểm về tác nhân gây bệnh ........................................................ 4 
1.1.2. Đường lây và cơ chế lây truyền ....................................................... 5 
1.1.3. Tính cảm nhiễm và miễn dịch .......................................................... 7 
1.1.4. Nguồn bệnh, thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ lây truyền ........................... 8 
1.1.5. Triệu chứng bệnh Tay Chân Miệng ............................................... 10 
1.1.6. Chẩn đoán bệnh Tay Chân Miệng .................................................. 14 
1.1.7. Điều trị bệnh Tay Chân Miệng ....................................................... 15 
1.1.8. Phòng bệnh Tay Chân Miệng ......................................................... 15 
1.2. Một số đặc điểm về dịch tễ học của bệnh Tay Chân Miệng ........... 15 
1.2.1. Tình hình mắc bệnh Tay Chân Miệng trên thế giới ....................... 15 
1.2.2. Tình hình mắc bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam ...................... 18 
1.3. Một số yếu tố liên quan và kiến thức, thực hành của người chăm 
 sóc trẻ về phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng ............................... 23 
1.3.1. Yếu tố gây bệnh .............................................................................. 23 
1.3.2. Yếu tố tự nhiên - dân số - xã hội .................................................... 24 
1.3.3. Yếu tố liên quan đến tử vong và bản thân trẻ ................................ 26 
1.3.4. Yếu tố kiến thức, thái độ và thực hành của người chăm sóc trẻ .... 27 
1.4. Các giải pháp phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng ....................... 35 
1.4.1. Các khuyến cáo về biện pháp dự phòng dịch bệnh Tay Chân Miệng .. 35 
1.4.2. Các giải pháp và các mô hình đang triển khai ............................... 37 
1.5. Sơ đồ lý thuyết nghiên cứu ................................................................. 40 
1.5.1. Giai đoạn 1 ..................................................................................... 40 
1.5.2. Giai đoạn 2 ..................................................................................... 40 
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 42 
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................... 42 
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 42 
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ...................................................................... 42 
2.1.3. Thời gian nghiên cứu ..................................................................... 44 
2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................... 45 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ........................................................................ 45 
2.2.2. Mẫu nghiên cứu .............................................................................. 46 
2.3. Nội dung, các biến số và chỉ số nghiên cứu ...................................... 49 
2.3.1. Nội dung, các biến số và chỉ số cho mục tiêu 1 ............................. 49 
2.3.2. Nội dung, các biến số và chỉ số cho mục tiêu 2 ............................. 53 
2.4. Hoạt đông can thiệp phòng bệnh Tay Chân Miệng tại 2 Phường . 55 
2.4.1. Nội dung và các hoạt động can thiệp truyền thông giáo dục sức 
 khoẻ phòng chống bệnh Tay Chân Miệng ..................................... 55 
2.4.2. Xác định các hoạt động can thiệp .................................................. 56 
2.4.3. Báo cáo định kỳ về giám sát hoạt động can thiệp .......................... 60 
2.5. Công cụ nghiên cứu ............................................................................ 60 
2.5.1. Phương pháp thu thập thông tin ..................................................... 60 
2.5.2. Nghiên cứu viên, giám sát viên và điều tra viên ............................ 61 
2.6. Xử lý và phân tích số liệu ................................................................... 62 
2.7. Biện pháp khống chế sai số ................................................................ 63 
2.7.1. Sai số có thể gặp ............................................................................. 63 
2.7.2. Biện pháp ........................................................................................ 63 
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ..................................................... 64 
2.9. Một số hạn chế của đề tài ................................................................... 64 
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 65 
3.1. Thực trạng mắc bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ 1 – 5 tuổi và kiến thức, 
 thực hành về phòng, chống bệnh của người chăm sóc trẻ tại 
 tỉnh Hậu Giang năm 2013 ................................................................. 65 
3.1.1. Thực trạng bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ từ 1 – 5 tuổi tại huyện 
 Phụng Hiệp, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
 năm 2013 ........................................................................................ 65 
3.1.2. Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, chống bệnh Tay Chân 
 Miệng của người chăm sóc chính cho trẻ 1-5 tuổi tại các huyện 
 nghiên cứu ở tỉnh Hậu Giang năm 2013. ....................................... 69 
3.2. Đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp nhằm nâng cao kiến thức, 
 thực hành phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng cho người chăm 
 sóc trẻ tại tỉnh Hậu Giang (2014 – 2015). ......................................... 86 
3.2.1. Thay đổi về kiến thức phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng ......... 87 
3.2.2. Thay đổi về thái độ phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng ............. 96 
3.2.3. Thay đổi về thực hành phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng ........ 97 
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN .......................................................................... 102 
4.1. Về thực trạng mắc bệnh, kiến thức, thực hành phòng, chống 
 bệnh Tay Chân Miệng của người chăm sóc trẻ từ 1 - 5 tuổi tại 
 một số huyện của tỉnh Hậu Giang năm 2013 ................................ 102 
4.1.1. Về thực trạng bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ từ 1 – 5 tuổi tại huyện 
 Phụng Hiệp, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
 qua phân tích 1.573 trẻ điều tra năm 2013 .................................. 102 
4.1.2. Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng, chống bệnh Tay Chân 
 Miệng của người chăm sóc trẻ tại các huyện nghiên cứu ở tỉnh 
 Hậu Giang năm 2013.................................................................... 107 
4.2. Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành cho 
 đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn 2014 – 2015 ........................ 115 
4.2.1. Hoạt động đã triển khai can thiệp ................................................ 115 
4.2.2. Hiệu quả can thiệp cải thiện về tỷ lệ mắc bệnh Tay Chân Miệng, kiến 
 thức, thái độ và thực hành phòng, chống bệnh Tay Chân Miệng ...... 116 
4.2.3. Khả năng duy trì hoạt động can thiệp .......................................... 122 
4.3. Một số ưu điểm, đóng góp và hạn chế của đề tài ........................... 123 
4.3.1. Một số ưu điểm và đóng góp của đề tài ....................................... 123 
4.3.2. Một số hạn chế của đề tài ............................................................. 124 
KẾT LUẬN .................................................................................................. 125 
KHUYẾN NGHỊ .......................................................................................... 126 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
TT Viết tắt Viết đầy đủ 
1 BN Bệnh nhân 
2 
3 
BHYT 
BTCM 
Bảo hiểm y tế 
Bệnh Tay Chân Miệng 
4 
5 
6 
7 
8 
BVĐK 
CA16 
CBYT 
CSHQ 
CSSKBĐ 
Bệnh viện đa khoa 
Coxsackie virus A16 
Cán bộ y tế 
Chỉ số hiệu quả 
Chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
9 CTV Cộng tác viên 
10 ĐTNC Đối tượng nghiên cứu 
11 EV 71 Enterovirus 71 (Vi rút đường ruột 71) 
12 
13 
14 
HFMD 
KCB 
NTTCST 
Hand-Foot-Mouth Disease (Bệnh Tay Chân Miệng) 
Khám chữa bệnh 
Người trực tiếp chăm sóc trẻ 
15 TE Trẻ em 
16 THPT Trung học phổ thông 
17 TT - GDSK Truyền thông – giáo dục sức khỏe 
18 TTYT Trung tâm Y tế 
19 TYT Trạm Y tế 
20 
21 
UBND 
VHMN 
Uỷ ban nhân dân 
Viêm họng mụn nước 
22 VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 
23 WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế Giới) 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng Tên bảng Trang 
1.1. Typ huyết thanh (serotype) Enterovirus phân theo loài (species) ......... 4 
1.2. Tỷ lệ lây nhiễm EV71 trong các thành viên gia đình ............................ 6 
1.3. Số ca mắc bệnh Tay Chân Miệng tại một số nước Châu Á ................. 18 
1.4. Tình hình bệnh Tay Chân Miệng của các vùng miền năm 2011 ......... 19 
1.5. Tình hình bệnh Tay Chân Miệng của các vùng miền năm 2012 ......... 20 
1.6. Tình hình bệnh Tay Chân Miệng tỉnh Hậu Giang ............................... 22 
1.7. Tình hình bệnh Tay Chân Miệng trên 100.000 dân của tỉnh Hậu Giang 23 
1.8. Đặc điểm vi rút học ở các trường hợp bệnh Tay Chân Miệng ............ 24 
1.9. Phân bố phần trăm mắc và tử vong của bệnh Tay Chân Miệng theo 
vùng, năm 2011-2015 .......................................................................... 26 
3.1. Phân bố tuổi của trẻ nghiên cứu ........................................................... 65 
3.2. Phân bố trẻ mắc bệnh Tay Chân Miệng ............................................... 66 
3.3. Phân bố đối tượng theo nơi điều trị ...................................................... 67 
3 ... hế nào? 
4. Trong năm 2011, 2012, nhà trường đã có những hoạt động gì trong phòng 
chống bệnh tay chân miệng? 
 Đảm bảo vệ sinh tại các trường học, các cơ sở chăm sóc trẻ (vệ sinh lớp 
học, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, vệ sinh môi trường xung quanh nhà trường 
theo quy định; đảm bảo thường xuyên có xà phòng và nước sạch để rửa 
tay; vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý chất thải đúng 
quy định) 
 Thực hiện theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh, 
 Tuyên truyền phổ biến về bệnh tay chân miệng và cách phòng chống cho 
đội ngũ giáo viên trong nhà trường? Hình thức tuyên truyền? Tài liệu? 
Nội dung /thông điệp truyền thông? Tỷ lệ giáo viên được tuyên truyền 
về bệnh tay chân miệng và cách phòng chống? 
 Tuyên truyền trực tiếp đến học sinh và phụ huynh học sinh về bệnh tay 
chân miệng? Hình thức, nội dung tuyên truyền? 
 Nhà trường có được nhận được các tài liệu truyền thông về phòng chống 
bệnh tay chân miệng không? Nguồn tiếp nhận tài liệu? 
 Có cơ quan nào giám sát hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng 
của nhà trường không? Định kỳ, hình thức, công cụ, phản hồi kết quả 
giám sát? 
 Nhận xét của ông/bà về hoạt động truyền thông phòng chống bệnh tay 
chân miệng trong thời gian qua? (về các kênh truyền thông? nội 
dung/thông điệp truyền thông?). Theo ông/bà, ông tác truyền thông cho 
giáo viên trong nhà trường cần được thực hiện như thế nào để có hiệu 
quả cao nhất? 
5. Nhận xét của ông/bà về ý thức và thực hành đội ngũ giáo viên nhà trường 
trong phòng chống bệnh tay chân miệng? 
6. Theo ông/bà đội ngũ giáo viên nhà trường có đủ khả năng nhận biết sớm 
được các trường hợp nghi mắc bệnh không? Tỷ lệ là bao nhiêu % 
7. Trong 2 năm qua, học sinh của trường có trường hợp nào bị mắc bệnh/nghi 
mắc bệnh tay chân miệng không? Nhà trường đã xử lý những trường hợp 
này như thế nào? 
8. Xin cho biết những thuận lợi, khó khăn nhà trường gặp phải trong quá trình 
triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch tay chân miệng? 
9. Xin cho biết các đề xuất, kiến nghị của Ông /bà nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả của công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. 
Xin cảm ơn sự cộng tác của ông/bà. 
Xác nhận của Trạm y tế 
(Kỹ tên, đóng dấu) 
Điều tra viên 
(Ký,ghi rõ họ tên) 
Phụ lục 06: 
THẢO LUẬN NHÓM 
TUỔI TRONG CỘNG ĐỒNG 
 Ngày thảo luận: .................................................................................................. 
 Thời gian bắt đầu: ............................................................................................... 
 Thời gian kết thúc: ............................................................................................... 
 Người hướng dẫn 1: ............................................................................................. 
 Người hướng dẫn 2: ............................................................................................. 
 Số của băng ghi âm: ............................................................................................. 
 Tên băng ghi âm: .................................................................................................. 
 Địa điểm thảo luận: .............................................................................................. 
 Thành phần tham dự: ............................................................................................ 
TT Họ và tên Tuổi Giới Nghề nghiệp 
Trình độ 
học vấn 
Mức sống 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
GIỚI THIỆU 
 Thưa các Ông/Bà, chúng tôi nhóm nghiên cứu đề tài khoa học của Sở Y tế Hậu Giang 
được giao nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi thực 
hành của người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi trong phòng chống bệnh Tay chân miệng 
Xin Ông/Bà vui lòng cho chúng tôi được biết một số ý kiến của bản thân về vấn đề 
này. Những thông tin mà Ông/Bà trao đổi với chúng tôi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên 
cứu, ngoài ra không có mục đích gì khác. 
Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của các ông/Bà. 
Xin phép được ghi âm và ghi chép lại nội dung thảo luận. 
NỘI DUNG THẢO LUẬN 
Về kiến thức: 
1. Ông/bà có bao giờ được nghe nói hoặc biết về bệnh tay chân miệng không? 
Theo Ông/bà, bệnh tay chân miệng là bệnh gì? Bệnh lây qua những con 
đường nào? Theo ông/bà vì sao bị mắc bệnh tay chân miệng? 
2. Theo ông/bà những lứa tuổi nào dễ bị mắc bệnh tay chân miệng (trẻ em, 
thanh niên, trung niên, người già....) 
3. Ông/bà có biết các triệu trứng chính khi bị mắc bệnh tay chân miệng không? 
Bệnh có nguy hiểm không? Nếu “nguy hiểm” thì vì sao? Bệnh có thể gây 
ra những biến chứng gì? 
4. Theo ông/bà, có thể phòng tránh được bệnh tay chân miệng không? Để 
phòng tránh bệnh tay chân miệng, cần phải làm gì? Cần lưu ý gì khi chăm 
sóc trẻ? 
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, 
trước khi ăn/cho trẻ ăn, tiếp xúc với trẻ. 
- Vệ sinh ăn uống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
- Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt của trẻ bằng xà phòng hoặc các chất tẩy 
rửa 
- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, 
xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. 
5. Theo ông/bà, trẻ có những biểu hiện như thế nào thì nghi ngờ mắc bệnh tay 
chân miệng (ho, sốt, nổi bóng nước ở miệng, lòng bàn tay, bàn chân)? 
Trong trường hợp nghi ngờ trẻ mắc bệnh tay chân miệng, ông/bà sẽ xử trí 
như thế nào? (đưa trẻ đến cơ sở y tế khám xác định, cho trẻ nghỉ học, tránh 
không cho trẻ tiếp xúc với những trẻ khác, theo dõi những trẻ còn lại, theo 
dõi những dấu hiệu bất thường của trẻ để đưa đến cơ sở y tế kịp thời) 
6. Ông/bà biết những thông tin trên từ nguồn nào? (Qua cán bộ địa phương? 
Qua nhân viên y tế? Qua đài truyền thanh xã/phường? Qua truyền 
hình/sách/báo/tạp chí?...). Nguồn thông tin nào là hữu ích nhất? 
Thực hành: 
7. Hiện tại gia đình ông/bà đang chăm sóc bao nhiêu trẻ dưới 5 tuổi? 
8. Ông/bà và các thành viên trong gia đình có thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng và nước sạch trước và sau khi cho trẻ ăn, khi chăm sóc trẻ, vệ sinh 
cho trẻ không? Nếu “không” thì vì sao? Khu vực vệ sinh có nước sạch để 
rửa tay với xà phòng/dung dịch rửa tay và khăn lau tay thường xuyên 
không? 
9. Gia đình ông/bà có riêng dụng cụ chế biến thức ăn (dao, thớt) cho đồ ăn 
sống và đồ ăn chín không? Trong bữa ăn, trẻ có được ăn riêng bát, thìa/đũa, 
cốc riêng không? Trẻ có khăn mặt riêng không? 
10. Gia đình có thực hiện vệ sinh nhà cửa và đồ chơi của trẻ thường xuyên 
không? Bao lâu một lần? ông/bà vệ sinh đồ chơi của trẻ như thế nào? Có sử 
dụng dung dịch sát khuẩn không? 
11. Ông/bà có biết tại địa phương ông/bà có trường hợp nào mắc bệnh tay chân 
miệng không? Ông/ bà có nghĩ rằng các thành viên trong gia đình mình có 
nguy cơ bị mắc bệnh tay chân miệng không? Vì sao? 
12. Trong gia đình ông/bà đã từng có người bị mắc bệnh tay chân miệng không? 
Nếu có, người đó là ai? Khi đó, ông/bà đã xử trí như thế nào? 
- Vệ sinh nhà cửa, đồ dùng của người bệnh bằng dung dịch sát khuẩn? 
- Cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh: cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi 
khởi bệnh, nếu người mắc bệnh là trẻ thì cho trẻ nghỉ học ? 
- Có chế độ chăm sóc riêng cho người bệnh không? Loại thuốc sử dụng ? 
Chăm sóc những vết loét như thế nào?.... 
Truyền thông: 
13. Trong thời gian qua, tại địa phương ông/bà có hoạt động tuyên truyền về 
phòng chống bệnh tay chân miệng không? Nếu có, hoạt động đó diễn ra như 
thế nào? Do ai thực hiện? Nội dung tuyên truyền là gì? Nhận xét của ông/bà 
về hoạt động truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng tại địa phương 
ông/bà trong thời gian vừa qua? (về các kênh truyền thông, về các tài liệu 
truyền thông, nội dung/thông điệp truyền thông) Các thông điệp truyền 
thông có dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo không? Nếu khó làm theo thì lý do 
là vì sao? 
14. Theo ông/bà những nguồn thông tin nào giúp ông/bà hiểu rõ ràng, đầy đủ 
nhất về bệnh tay chân miệng? Bất cập của các hình thức, nội dung truyền 
thông đang tiến hành tại địa phương hiện nay? 
15. Ông/bà có mong muốn nhận được thêm thông tin về phòng chống bệnh tay 
chân miệng không? Nếu có thì từ nguồn/phương tiện nào? Với nội dung gì? 
Thời điểm, thời gian tuyên truyền vào khi nào thì phù hợp nhất? 
Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của các ông/bà! 
Xác nhận của Trạm y tế 
(Kỹ tên, đóng dấu) 
Điều tra viên 
(Ký,ghi rõ họ tên) 
Phụ lục 07 
BẢNG KIỂM 
(Quan sát trường về thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng, 
Kèm theo bộ câu hỏi phỏng vấn Kiến thức, thái độ thực hành về PC BTCM ) 
Ngày quan sát: ........./........./201 
Tên trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Xã /phường........................... .. . .. ,thành phố Vị thanh, tỉnh Hậu Giang 
Họ tên điều tra viên: .................................................................................................. 
Mục dành cho điều tra viên 
Nhận xét: 
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐƯỢC QUAN SÁT 
A1. Nền phòng học: 
1. Nhà tường và nền gạch (hoặc xi măng). 
2. Nhà tường và nền đất. 
3. Nhà lá và nền gạch (hoặc xi măng). 
4. Nhà lá nền đất. 
A2. Điện: 
1. Có 
2. Không 
A3. Có nguồn nước sạch sử dụng trong trường: 
 1. Có 
 2. Không 
A4. Có xà phòng đang sử dụng: 
 1. Có 
 2. Không 
A5. Nhà vệ sinh đang sử dụng : 
 1. Có 
 2. Không 
A6. Có thùng rác đang sử dụng: 
 1. Có 
 2. Không 
A7. Có bình nước lọc cho bé ở mỗi lớp không: 
 1. Có 
 2. Không 
A8. Có báo chí đang sử dụng: 
 1. Có 
 2. Không 
A9. Có tờ bướm hoặc tờ rơi về bệnh tay chân miệng không: 
 1. Có 
 2. Không 
B- Trong sinh hoạt hàng ngày, Ông/Bà đã làm gì để phòng chống bệnh Tay chân 
miệng? (Điều tra viên nhận định sau khi quan sát các nội dung dưới để người trả 
lời lựa chọn và đánh dấu X vào kết quả quan sát tương ứng) 
 Có Không 
23. Ăn thức ăn nấu chín, uống nước đun sôi để nguội 
24. Ăn thức ăn trong vòng 6 giờ sau khi nấu xong 
25. Che đậy không cho ruồi, gián, chuột chạm vào thức ăn 
26. Không để lẫn thức ăn sống và thức ăn đã nấu chín 
27. Dùng riêng dụng cụ chế biến (dao, thớt, bát đĩa...) cho thức ăn 
sống và thức ăn chín 
28. Không cho trẻ uống chung cốc và ăn chung thìa, đũa, bát 
29. Mỗi trẻ có một khăn mặt, khăn lau riêng 
30. Mỗi trẻ có một gối riêng 
31. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, làm thức 
ăn, cho trẻ ăn 
32. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi đi vệ sinh, làm 
vệ sinh cho trẻ 
33. Rửa tay cho trẻ hoặc hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng và 
nước sạch nhiều lần trong ngày 
34. Vệ sinh nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ, lau nhà hàng ngày bằng 
các dung dịch sát khuẩn 
35. Vệ sinh bàn ghế, dụng cụ học tập, đồ chơi của trẻ hàng ngày 
36. Khác (ghi rõ) ........................................................... 
C. Phỏng vấn bé từ 36 tháng trở lên (mỗi lớp hỏi 2 trẻ): 
1. Bé có rửa tay trước khi ăn không? 
a. Có 
b. Không 
2. Có ai hướng dẫn bé rửa tay không: 
a. Có 
b. Không 
Xác nhận của Trạm y tế 
(Kỹ tên, đóng dấu) 
Giám sát viên 
(Ký,ghi rõ họ tên) 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_thuc_trang_mac_benh_tay_chan_mieng_o_tre_1_5_tuoi_ki.pdf
  • pdf2. Tom tat LS Tieng Viet - Truong ty.pdf
  • pdf3. Tom tat LS Tieng Anh - Truong ty.pdf
  • pdf4. Bai bao (Tap chi Y học Viet Nam va Tap chi Y duoc hoc quan su).pdf
  • pdf5. Trang Thong tin.pdf