Tiểu luận Quản lý việc bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Hoa Trà Mi, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

LLÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.1. Lý do pháp lý:

Luật giáo dục 2008 - Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Hà Nội. Điều 15, 16 Luật giáo dục 2005 nêu rõ:

Điều 15. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo - Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giấy đục. - Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.

- Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách sử dụng đài ngỘ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai | trò và trách nhiệm của mình, viữ gìn và phát huy truyền thống quý trong nhà giáo, tôn vinh nghệ dạy học

Điều lệ. Vai trẻ và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục

- Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động kiáo dục,

+ Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao nhằm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.

- Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đầm phát triển sự nghiệp giáo dục,

Điều lệ Trường mầm non được ban hành theo Quyết định số 04/VBHN| BGDDT 119ảy 24/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạ9; quy định quyền của giáo viên tại Ni Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyền thống nghiệp vụ, được trang luong, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. .

Công văn số 71/QĐ- TTg ngày Hay, tuốn đáp ứng được yêu cầu đổi thời, muốn được NH trọng vẻ phát triển thì phải luôn nỗ lực tự học, tự phấn đấu, tự đổi mới chính mình để nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới căn hì, diện nền giáo dục nước nhà.

Trong năm học 2014 - 2019 Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố cổ Kế hoạch số 718 KI PGDĐT ngày II tháng 7 năm 2018 về kế hoạch bồi dưỡng thường

xuyển cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Mục đích nhằm nâng cao năng lực chuyên | môn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Nâng cao nhận thức, kỷ

| năng triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2014-2019 cho cán bộ quản lý và giáo viên mãn noi.pdf 18 trang chauphong 20/08/2022 22395
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Quản lý việc bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Hoa Trà Mi, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_viec_boi_duong_phat_trien_chuyen_mon_cho_g.pdf