Tiểu luận Giải quyết đơn phản ánh việc vi phạm trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở trường THPT A, tỉnh N

(Bản scan)

Giáo đục và đảo tạo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đổi với sự phát

triển của mỗi quốc gia, đân tộc. Nhiều quốc gia trên thể giới đã đạt được những

thành tựu to lớn trong quá trình phát triển nhờ sớm coi trọng vai trò của giáo

dục và đảo tạo nhự Nhật Bán với quan điểm coi “Giáo đục và đào tạo là quốc

sách hàng đầu, cẳn kết hợp hải hoà giữa bản sắc văn hóa lâu đời phương Đông

với những trì thức Phương Tây hiện đại”. Trong đời sống xã hội, giáo dục và

đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi

thời đại. Trong xu thể phát triển trỉ thức ngày nay, giáo dục - đảo tạo được xem

là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên

thể giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Sau Hội nghị Trung ương 8, Khóa

XI vào tháng 10 năm 2013, vấn để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào

tạo được coi như là một trong những nội dung vừa chiến lược, vừa cấp thiết.

Con người trong bắt kỳ thời đại nào, để tồn tại cũng là sự kết hợp những yếu tổ

thể lực, trí lực, phẩm chất về đạo đức, vẻ nhân cách. Những yếu tố đó có được

là nhờ rất nhiều vào quá trình giáo dục. Nó làm con người trở nên có ích, có giá

trị, có chất lượng góp phân tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

 

Loài người đang có ngày cảng nhiều phát mình khoa học, công nghệ

được ứng dụng vào cuộc sống, lâm cho năng suất xã hội tăng vượt bậc, tạo ra

nhiều của cải vật chất vả văn hóa. Muốn thực hiện được như vậy, trước tiên phải

có nguồn nhắn lực, có trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn do ngành giáo dục

đảo tạo cung cấp. Do đó, vị trí giáo dục và đảo tạo có ý nghĩa quyết định đối với

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước về

giáo dục còn bất cập. Xu hướng thương mại hóa vả sa sút đạo đức trong giáo

dục khắc phục còn chậm, hiệu quả thấp, đang trở thành nỗi bức xúc của xã

hội. Để khắc phục tình trạng đó, cần tăng cường công tác thanh tra: kiên

quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, đảo tạo để không

gây áp lực cho phụ huynh, học sinh và dự luận xấu trong xã hội.

pdf 17 trang chauphong 23/08/2022 10050
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết đơn phản ánh việc vi phạm trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở trường THPT A, tỉnh N", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_don_phan_anh_viec_vi_pham_trong_kiem_tr.pdf