Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

1.1. Lý do pháp lý

Ở nước ta, giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục, nó giúp trẻ nhỏ phát triển đầy đủ về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ ngay từ những bước chân đầu đời chập chững. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục tại trường mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Vì vậy, hệ thống trường lớp phải được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục måm non.

Căn cứ vào các văn bản, thông tư, chỉ thị và quyết định như sau:

Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường, khoa sư phạm trong năm học 20172008, Chỉ thị nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm trong đó có nhiệm vụ 6 về: “Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, phát triển mạng lưới trường, lớp học, phòng học bộ môn, nhà công vụ cho giáo viên; thu hút các nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất, trường, lớp học, thiết bị giáo dục bằng những chính sách và quy hoạch rõ ràng”.

| Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015: “Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chỉ đạo rà soát, mua sắm thiết bị dạy học, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, tiếp tục triển khai phong trào tự làm đồ dùng dạy học tại trường, từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến và sử dụng phương tiện hiện đại, tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học là một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục”.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29-NQ/TW): “Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu,...”, “Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh mỗi lớp không vượt quá quy định của từng cấp.”

| Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tại các trường mầm non được quy định tại Điều 7 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐTpdf 19 trang chauphong 18/08/2022 70213
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_co_so_vat_chat_trang_thiet_bi_day.pdf