Tiểu luận Giải quyết khiếu nại chế độ hỗ trợ cho viên chức y tế học đường của tỉnh A

(Bản scan)

Đất nước ta đang trong thời kỷ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Giáo

dục và đào tạo trở thành một trong những nhân tố hết sức ý nghĩa, quyết

định tốc độ và quy mô của sự phát triển xã hội. Muốn làm được điều đó

trước hết giáo dục phải đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng như cầu phát triển

của đất nước trước mắt và lâu dài, phải có đội ngũ giáo viên, nhân viên và

Cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề và

đảm trách được nhiệm vụ. Nguồn nhân lực hoạt động trong ngành Giáo dục

và Đào tạo là nguồn nhân lực yêu cầu có chất lượng cao và có ý nghĩa quyết

định chất lượng Giáo dục và Đào tạo. Theo Nghị quyết 2Ø Hội nghị lần 8,

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Đảng ta đã nhấn mạnh đổi mới

Giáo dục và Dào tạo phải đổi mới căn bản, toàn điện trong đó có để cập đến

nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là do công tác quán lý chất lượng,

thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng đúng mức.

 

Từ đó tôi xác định công tác thanh tra là hoạt động không thể thiếu

nhằm kiểm tra, đánh giá, tư vấn và thức đẩy sự phát triển đáp ứng nhu cầu

phát triển của xã hội trong tất cả các ngành, lĩnh vực trong đó có ngành Giáo

dục và Đào tạo. Tỉnh A tử ngày thành lập đến nay, kinh tế của tỉnh đã phát

triển đáng kẻ, tỉnh được đánh giá là một trong những tỉnh, thành có kinh tế

phát triển cao trong cả nước.

 

Với sự phát triển kinh tế tỉnh đã có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ đối

với công chức, viên chức, nhân viên, người làm việc trong các cơ quan, đơn

vị nhằm thu hút nhân tài, tạo sự ổn định và góp phần nâng cao chất lượng

cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong tỉnh an tâm thực

hiện tốt công tác.

pdf 16 trang chauphong 22/08/2022 10540
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại chế độ hỗ trợ cho viên chức y tế học đường của tỉnh A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_che_do_ho_tro_cho_vien_chuc_y.pdf