Tiểu luận Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường Tiểu học Đức Phong - Bù Đăng - Bình Phước - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1.1.Cơ sở pháp lý Luật giáo dục Việt Nam năm 2005, điều 2 chương 3 đã quy định như sau: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”.

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT cũng đã quy định về nội dung giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh Tiểu học như sau: Tiếp tục rèn luyện những kỹ năng đã được học ở mầm non, tập trung hình thành cho học sinh kỹ năng giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, bạn bè; kỹ năng xây dựng tình bạn đẹp; kỹ năng kiên trì trong học tập; kỹ năng đúng giờ và làm việc theo yêu cầu, kỹ năng đồng cảm, tạo tiền đề cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực của học sinh.

Giáo dục kỹ năng sống là một trong năm nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"giai đoạn 2008 - 2013 do Bộ giáo dục phát động theo chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT, ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2018. Và từ năm học 2009 - 2010, Bộ giáo dục và Đào tạo đã đưa giáo dục kỹ năng sống vào nhiệm vụ năm học.

Theo Điều lệ Trường Tiểu học quy định tại điều 34, chương IV, thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ: Giáo viên chủ nhiệm là người có trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhà trường giao và tử giáo viên đến học sinh nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên lý giáo dục và mục tiêu giáo dục cấp học. Không những thế mà giáo viên chủ nhiệm còn phải rèn luyện cho học sinh về mặt đạo đức cũng như các mặt hoạt động khác.

Căn cứ hướng dẫn của PGD&ĐT ngày 25/9/2015 về kế hoạch dạy Thực hành kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và căn cử nhiệm vụ năm học Trường Tiểu học Đức Phong: Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh;
pdf 22 trang chauphong 18/08/2022 41106
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường Tiểu học Đức Phong - Bù Đăng - Bình Phước - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_mot_so_bien_phap_giao_duc_ky_nang_song_cho_hoc_sin.pdf
  • docxFile word.docx