Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị dạy học ở trường TH & THCS

1.1. Cơ sở pháp lý

Kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ ra rằng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học chỉ phát

huy được tác dụng tốt trong việc giáo dục, đào tạo khi được quản lý tốt. Do đó, đi đôi

với việc đầu tư trang bị, điều quan trọng hơn là phải chú trọng đến việc quản lý cơ sở

vật chất - thiết bị dạy học trong nhà trường.

Trước đây trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc sử dụng cơ sở

vật chất - thiết bị dạy học trong quá trình giảng dạy của giáo viên còn rất nhiều hạn

chế; giáo viên chủ yếu là “dạy chay” hoặc sử dụng những thiết bị, đồ dùng cũ, lạc hậu

không phù hợp. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giờ dạy và việc tiếp thu

kiến thức của học sinh. Trong giai đoạn hiện nay, xu thế đổi mới phương pháp dạy học

ngày càng diễn ra mạnh mẽ, cho nên cơ sở vật chất - thiết bị dạy học được xem như là

một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nhằm

đáp ứng được những đòi hỏi trước mắt và lâu dài của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do Quốc hội khóa XII ban hành năm

2008 qui định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; Quyết định số 115/2008/QĐ-

TTg ngày 27/8/2008 về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản; Quyết định số 182-

QĐ ngày 18 tháng 3 năm 1972 của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành quy chế tạm thời

về quản lý đồ dùng dạy học đã quy định:“Đồ dùng dạy học là tài sản của Nhà nước

giao cho Nhà trường quản lý. Vì vậy, các thứ đó, bất kỳ được mua sắm bằng nguồn

vốn nào, do thầy trò tự làm, hoặc được biếu tặng đều phải được quản lý tốt”.

Thông tư số 25/2003/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo về hướng dẫn

thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ

thông quy định: “Tăng cường công tác thanh tra giáo dục về mua sắm, bảo quản và sử

dụng thiết bị dạy học để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đạt hiệu quả

trong việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học mới”.

Chương II - Điều 7 – Tiêu chuẩn 4 của Thông tư số 47/2012/TT-BGD ĐT qui

định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất - thiết bị dạy học để công nhận trường đạt chuẩn

quốc gia;

Chương VI - Thông tư số 12/2011TT-BGD ĐT điều lệ trường phổ thông qui

định về tài sản của nhà trường.Công văn số 4381/BGD ĐT-CSVCTBDH, ngày 6/7/2011 về lập kế hoạch đầu

tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học.

Như vậy, vấn đề đầu tư và quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học được Đảng,

Nhà nước đặc biệt quan tâm và chỉ đạo có hệ thống, nhằm đáp ứng đổi mới nội dung,

phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay

pdf 20 trang chauphong 22/08/2022 67931
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị dạy học ở trường TH & THCS", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị dạy học ở trường TH & THCS

Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị dạy học ở trường TH & THCS
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ DẠY 
HỌC Ở TRƯỜNG TH & THCS 
MỤC LỤC 
1. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN ..................................................... 3 
1.1. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................ 3 
1.2. Cơ sở lý luận ......................................................................................................... 4 
1.3. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................... 4 
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ 
VẬT CHẤT – THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TH & THCS BÌNH HƯNG .. 5 
2.1. Khái quát về trường TH & THCS Bình Hưng ...................................................... 5 
2.1.1. Điều kiện kinh tế-xã hội .................................................................................. 6 
2.1.2. Đội ngũ quản lý .............................................................................................. 6 
2.1.3. Đội ngũ giáo viên, nhân viên .......................................................................... 6 
2.1.4. Tình hình học sinh .......................................................................................... 6 
2.2. Thực trạng về công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị dạy học tại trường TH 
& THCS Bình Hưng, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ..................................... 8 
2.2.1.Thực trạng trang bị cơ sở vật chất – thiết bị dạy học của nhà trường ............ 8 
2.2.2. Thực trạng bảo quản cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ................................. 10 
2.2.3. Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học ở nhà trường ....................................... 10 
2.2.4. Thực trạng quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ............... 11 
2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn để đổi mới, nâng cao chất 
lượng hoạt động về công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị dạy học tại trường 
TH&THCS Bình Hưng .............................................................................................. 12 
2.3.1. Điểm mạnh:................................................................................................... 12 
2.3.2. Điểm yếu: ...................................................................................................... 12 
2.3.3. Thuận lợi: ..................................................................................................... 13 
2.3.4. Khó khăn: ...................................................................................................... 13 
2.4. Kinh nghiệm thực tế/những việc đã làm về công tác quản lý cơ sở vật chất – 
thiết bị dạy học tại trường TH&THCS Bình Hưng thành phố Cam Ranh ................. 14 
2.4.1. Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị dạy 
học của nhà trường ................................................................................................. 14 
2.4.2. Nguyên nhân thành công .............................................................................. 15 
2.4.3. Nguyên nhân chưa thành công ..................................................................... 16 
2.4.4. Bài học kinh nghiệm ..................................................................................... 16 
3. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: ................................................................. 17 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 20 
4.1. Kết luận: .............................................................................................................. 20 
4.2. Kiến nghị : ........................................................................................................... 20 
4.2.1. Đối với các cấp lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo ................................ 20 
4.2.2. Đối với Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Cam Ranh ........ 20 
1. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN 
 1.1. Cơ sở pháp lý 
 Kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ ra rằng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học chỉ phát 
huy được tác dụng tốt trong việc giáo dục, đào tạo khi được quản lý tốt. Do đó, đi đôi 
với việc đầu tư trang bị, điều quan trọng hơn là phải chú trọng đến việc quản lý cơ sở 
vật chất - thiết bị dạy học trong nhà trường. 
 Trước đây trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc sử dụng cơ sở 
vật chất - thiết bị dạy học trong quá trình giảng dạy của giáo viên còn rất nhiều hạn 
chế; giáo viên chủ yếu là “dạy chay” hoặc sử dụng những thiết bị, đồ dùng cũ, lạc hậu 
không phù hợp. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giờ dạy và việc tiếp thu 
kiến thức của học sinh. Trong giai đoạn hiện nay, xu thế đổi mới phương pháp dạy học 
ngày càng diễn ra mạnh mẽ, cho nên cơ sở vật chất - thiết bị dạy học được xem như là 
một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nhằm 
đáp ứng được những đòi hỏi trước mắt và lâu dài của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 
 Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do Quốc hội khóa XII ban hành năm 
2008 qui định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; Quyết định số 115/2008/QĐ-
TTg ngày 27/8/2008 về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản; Quyết định số 182-
QĐ ngày 18 tháng 3 năm 1972 của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành quy chế tạm thời 
về quản lý đồ dùng dạy học đã quy định:“Đồ dùng dạy học là tài sản của Nhà nước 
giao cho Nhà trường quản lý. Vì vậy, các thứ đó, bất kỳ được mua sắm bằng nguồn 
vốn nào, do thầy trò tự làm, hoặc được biếu tặng đều phải được quản lý tốt”. 
 Thông tư số 25/2003/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo về hướng dẫn 
thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ 
thông quy định: “Tăng cường công tác thanh tra giáo dục về mua sắm, bảo quản và sử 
dụng thiết bị dạy học để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đạt hiệu quả 
trong việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học mới”. 
 Chương II - Điều 7 – Tiêu chuẩn 4 của Thông tư số 47/2012/TT-BGD ĐT qui 
định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất - thiết bị dạy học để công nhận trường đạt chuẩn 
quốc gia; 
 Chương VI - Thông tư số 12/2011TT-BGD ĐT điều lệ trường phổ thông qui 
định về tài sản của nhà trường. 
 Công văn số 4381/BGD ĐT-CSVCTBDH, ngày 6/7/2011 về lập kế hoạch đầu 
tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học. 
 Như vậy, vấn đề đầu tư và quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học được Đảng, 
Nhà nước đặc biệt quan tâm và chỉ đạo có hệ thống, nhằm đáp ứng đổi mới nội dung, 
phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay 
 1.2. Cơ sở lý luận 
 Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học là tất cả các phương tiện vật chất được huy 
động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt 
được mục tiêu giáo dục. Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học bao gồm các công trình xây 
dựng (lớp học, phòng học bộ môn), sân chơi, bãi tập, trang thiết bị chuyên dùng, 
thiết bị dạy học của các môn học, các phương tiện nghe, nhìn  . 
 Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học là tác động có mục đích của người 
quản lý nhằm xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất - 
thiết bị dạy học, phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục, đào tạo. 
 Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học học đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình 
dạy học. Bởi vì có cơ sở vật chất - thiết bị dạy học tốt thì chúng ta mới có thể tổ chức 
được quá trình dạy học khoa học, huy động được đa số người học tham gia thực sự vào 
quá trình này, họ tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của người dạy 
một cách tích cực. Như vậy thì cơ sở vật chất - thiết bị dạy học phải đủ và phù hợp 
mới triển khai được các phương pháp dạy học một cách hiệu quả. Do vậy cơ sở vật 
chất - thiết bị dạy học là bộ phận quan trọng của nội dung và phương pháp, chúng có 
thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức. Sự 
phát triển nhanh chóng của cơ sở vật chất - thiết bị dạy học đã và đang tạo ra tiềm 
năng sư phạm to lớn cho việc dạy học có hiệu quả. Các phương tiện dạy học hiện đại 
đã đem lại chất lượng mới cho các phương pháp dạy học. 
 Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đã nêu trên, ngoài yếu tố khách quan thì công 
tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học trong các nhà trường đóng một vai trò hết 
sức quan trọng. 
 1.3. Cơ sở thực tiễn 
 Trong những năm qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo 
về việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học nên trường TH & 
THCS Bình Hưng đã được xây dựng khang, cơ sở vật chất - thiết bị dạy học tương đối 
đầy đủ. Ban giám hiệu nhà trường nhận rõ vai trò trọng trách trong công tác quản lý, 
khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất - thiết bị dạy học, nó có ý nghĩa quan 
trọng trong công cuộc đổi mới phương pháp giảng dạy với mục đích nâng cao chất 
lượng giáo dục theo yêu cầu của xã hội ngày nay. 
 Tuy nhiên, thực tế công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của nhà 
trường vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế làm cho cơ sở vật chất - thiết bị dạy học chưa 
phát huy được hết tiềm năng của nó trong quá trình nâng cao chất lượng dạy và học 
cho học sinh; một bộ phận giáo viên chưa thật nhiệt tình trong việc khai thác và sử 
dụng thiết bị dạy học, chưa khai thác hết chức năng một số thiết bị. Việc sử dụng thiết 
bị dạy học còn mang tính phong trào, phần lớn chỉ được sử dụng trong các trường hợp 
đặc biệt như: thao giảng, hội giảng hoặc khi có đoàn kiểm tra. Bộ phận làm công tác 
quản lý thiết bị dạy học nhiệt tình với công việc nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa 
ngang tầm. Công tác chỉ đạo, quản lý sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất - thiết bị dạy 
học chưa thường xuyên do cán bộ quản lý kiêm nhiệm nhiều công việc, không phải lúc 
nào cũng toàn tâm toàn ý cho công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học và các 
hoạt động liên quan đến việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình giảng dạy. 
 Sau khi học xong lớp bồi dưỡng Cán bộ Quản lý trường phổ thông bản tôi nhận 
thấy công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của nhà trường là rất cần thiết. 
Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn chủ đề tiểu luận “Công tác quản lý cơ sở vật 
chất - thiết bị dạy học ở trường TH & THCS Bình Hưng, thành phố Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hòa” để nghiên cứu. 
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ 
VẬT CHẤT – THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TH & THCS BÌNH HƯNG 
 2.1. Khái quát về trường TH & THCS Bình Hưng 
 Trường TH & THCS Bình Hưng được thành lập tháng 8 năm 2012, trước đây là 
một điểm trường của trường THCS Nguyễn Trung Trực. Từ năm 2013 trường được 
đầu tư xây mới 7 phòng học và một phòng thư viện đến năm 2014 trường được xây 
thêm dãy hành chính. Hiện nay trường đóng tại thôn Bình Hưng xã Cam Bình, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 
 Trường có tổng diện tích là 2449m2, với đầy đủ các phòng học và các phòng 
ban của bộ phận hành chính vă ...  kiểm kê chịu trách nhiệm kiểm kê số lượng tài sản theo từng chủng loại, 
đối chiếu với sổ sách kế toán; đồng thời đánh giá chất lượng còn lại của tài sản. Đối 
với những tài sản chưa có giá, Ban kiểm kê căn cứ giá trên thị trường tự áp giá để làm 
căn cứ ghi giá trị tài sản vào hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị. 
 Đối với những tài sản hư hỏng không sửa chữa được, Ban kiểm kê lập biên bản 
đề nghị thanh lý. 
 Căn cứ các quy định về quản lý tài sản hiện hành, Hiệu trưởng nhà trường quyết 
định thành lập Hội đồng thanh lý cho thanh lý đối với những tài sản thuộc thẩm quyền 
hoặc đề nghị cấp trên cho thanh lý đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định 
của cấp trên. 
 Căn cứ số lượng tài sản sau kiểm kê, căn cứ vào danh mục thiết bị dạy học tối 
thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường lập kế hoạch mua sắm bổ sung 
để đảm bảo đủ thiết bị dạy học và các phương tiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, 
nhân viên trong trường. 
 2.4.2. Nguyên nhân thành công 
 Ban giám hiệu thống nhất chỉ đạo, quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa các văn bản 
chỉ đạo của cấp trên. 
 Mọi hoạt động của nhà trường đều có kế hoạch cụ thể và bám sát vào kế hoạch 
để thực hiện. 
 Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc quản lý, sử 
dụng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học có sự tiến bộ. 
 Giữa nhà trường và Ban đại diện phụ huynh học sinh có sự phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả. 
 Hàng năm hòng Giáo dục và Đào tạo đều tổ chức phong trào tự làm đồ dùng 
dạy học trong toàn ngành. 
 Biện pháp quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban giám hiệu nhà trường 
phù hợp với thực tế nhiệm vụ từng năm học. 
 Nhà trường có sự tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc 
biệt là sự quan tâm và đầu tư về cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của các cấp lãnh đạo 
đã giúp trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 12 năm 2013. 
 2.4.3. Nguyên nhân chưa thành công 
 Nguồn ngân sách của nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất-thiết bị dạy 
học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. 
 Công tác kiểm định chất lượng các thiết bị dạy học còn hạn chế. 
 Công tác bồi dưỡng kỷ năng sử dụng thiết bị dạy học hàng năm còn rất ít. 
 Cán bộ quản lý chưa thật chú trọng chỉ đạo việc sử dụng có thiết bị dạy học. 
 Công tác chỉ đạo, quản lí ở các tổ nhóm chuyên môn có lúc chưa thật chặt chẽ, 
chưa động viên được giáo viên tự làm đồ dùng dạy học. 
 Kinh phí hỗ trợ cho giáo viên tự thiết kế, sáng tạo và làm đồ dùng dạy học chưa 
thỏa đáng nên chưa thu hút đông đảo giáo viên tham gia. 
 2.4.4. Bài học kinh nghiệm 
 Nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp 
họ ý thức được sự cần thiết và có nhu cầu sử dụng thường xuyên các thiết bị này, phát 
huy hiệu quả sử dụng chúng trong các giờ học là điều thiết yếu. 
 Nhà trường tuân thủ đúng các yêu cầu về quản lý tài chính đối với thiết bị dạy 
học: Sử dụng vốn cấp phát đúng mục địch, mua đúng chủng loại, tuân thủ các yêu cầu 
tài chính: Khi sử dụng nguồn vốn phải tuần thủ các thủ tục chọn người cung cấp một 
cách khách quan, phải theo đúng quy trình về đấu thầu mua sắm thiết bị. 
 Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học trước khi 
bước vào năm học mới. 
 Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học. 
 Tích cực triển khai dạy học theo phòng học bộ môn. 
 Hằng năm nhà trường phát động giáo viên, học sinh làm đồ dùng dạy học để bổ 
sung cho phòng thiết bị. Thường xuyên cập nhật, giới thiệu các thiết bị dạy học mới để 
đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Các phòng học bộ môn được kết nối 
mạng để giáo viên tìm thêm tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy. 
 Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện của giáo viên, học sinh. 
 Công tác bảo quản, bảo dưỡng phải kiểm tra thường xuyên để cơ sở vật chất – 
thiết bị dạy học được đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng. 
3. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: 
Tên công việc 
Mục tiêu/ kết quả 
cần đạt 
Người/đơn vị thực 
hiện/phối hợp thực hiện 
Điều kiện, phương tiện 
thực hiện 
Thời gian 
Biện pháp thực 
hiện 
Dự kiến khó 
khăn, rủi ro 
Dự kiến hướng 
khắc phục 
Lập Ban chỉ đạo - Thành lập ban 
chỉ đạo gồm 
- Hiệu trưởng. 
- Những người nhiệt tình 
tâm huyết với vấn đề. 
- Hiệu trưởng quan tâm 
nhiệt tình với công tác. 
- có đội ngũ nhân lực trẻ, 
nhiệt tình. 
-Họp ban chỉ 
đạo. 
- Cùng nhau xây 
dựng kế hoạch. 
- Một số người 
không muốn 
tham gia vì 
làm quá nhiều 
việc 
-Tuyên truyền 
vân động họ 
tham gia. 
Xây dựng kế 
hoạch quản lý, sử 
dụng CSVC-
TBDH. 
Đảm bảo tốt các 
kế hoạch quản lý 
trong nhà trường. 
Cán bộ phụ trách CSVC- 
TBDH. 
Có kế hoạch quản lý 
CSVC-TBDH đầu tháng. 
Kế hoạch được 
thực hiện theo 
số liệu năm học 
trước. 
Cần thay đổi 
kiểm kê 
CSVC-TBDH 
cuối tháng 7. 
Xây dựng kế 
hoạch quản lý, 
sử dụng CSVC-
TBDH. 
Kiểm kê kiểm tra 
đánh giá CSVC-
TBDH. 
Đánh giá đúng 
hiện trạng CSVC-
TBDH. 
Cán bộ phụ trách CSVC- 
TBDH. 
Trong nhà trường Kiểm tra tỷ mỉ 
chính xác 
Căn cứ các quy 
định của 
Phòng Tài 
chính 
Kiểm kê kiểm 
tra đánh giá 
CSVC-TBDH. 
Xây dựng thêm 
các phòng bộ 
môn 
Có phòng đủ 
phòng bộ môn 
đúng quy cách 
Cấp trên quản lý trực tiếp Có kế hoạch đúng tiến 
trình 
Chờ cấp trên 
tiến hành xây 
dựng 
Tiếp tục trình 
cấp trên 
Xây dựng phòng 
bô môn 
Kiểm tra chất 
lượng bàn ghế, 
thiết bị phòng học 
Đánh giá đúng 
hiện trạng 
HS tự bảo quản GVCN, HS,bảo vệ Tiến hành kiểm 
tra từng phòng 
Đánh giá sai 
giá trị tài sản 
Căn cứ các tiêu 
chuẩn theo quy 
định 
Tổng vệ sinh khu 
vực, khuôn viên 
trường học 
Đảm bảo khuôn 
viên nhà trường 
sạch đẹp 
Đoàn thanh niên, GVCN, 
HS 
Trong nhà trường Phân công cụ 
thể các lớp và 
giáo viên 
Không đảm 
bảo yêu cầu 
xây dựng kế 
hoạch, phân 
công thực hiện 
cụ thể 
Tạo cơ sở dữ liệu Quản lí cơ sở dữ Cán bộ chuyên trách, giáo Mạng, TrangWeb, máy Nhân viên thiết Nhân viên thiết Bổ sung cán bộ 
quản lí thiết bị , 
thư viện bằng 
phần mềm 
VEMIS 
liệu viên tin học móc, thiết bị bị, phó hiệu 
trưởng và giáo 
viên tin nhập 
giữ liệu 
bị mới nhận 
công tác. 
chuyên trách, 
giáo viên dạy tin. 
Chuẩn bị TBDH 
cho thao giảng. 
Chào mừng ngày 
20/11. 
Thi đua giờ dạy 
tốt, giờ học tốt. 
Cán bộ thiết bị, giáo viên Có đủ máy móc phục vụ 
cho công tác thao giảng 
Giáo viên lên kế 
hoạch mượn 
thiết bị cho tiết 
dạy hội giảng 
Không đủ máy 
phục vụ cho 
các tiết thao 
giảng 
Lên kế hoạch sử 
dụng máy phù 
hợp với thời 
khóa biểu đăng 
ký thao giảng. 
Sửa chửa CSVC- 
TBDH 
Đảm bảo phục vụ 
tốt cho dạy học 
Cán bộ phụ trách Đủ kinh phí và thời gian 
thực hiện 
Lập kinh phí và 
thuê người sửa 
chữa 
Không đủ kinh 
phí sửa chửa. 
Cần lên kế hoạch 
sửa chửa kinh 
phí ngay từ đầu 
năm. 
Lập kế hoạch 
kiểm kê CSVC- 
TBDH hết học kì 
1. 
Nắm được số 
lượng CSVC- 
TBDH. 
Phụ trách CSVC 
Cán bộ TBDH 
Trong nhà trường Kiểm kê đúng 
thực trang 
Kế hoạch sơ 
sài, không phù 
hợp 
Đánh giá đúng 
thực trạng, xây 
dựng KH đủ nội 
dung 
Theo dõi việc sử 
dụng CSVC-
TBDH của GV. 
Đánh giá ý thức 
chấp hành 
Phụ trách CSVC, tổ 
trưởng chuyên môn, cán 
bộ phụ trách TBDH 
Trong nhà trường. Thường xuyên 
kiểm tra sổ 
mượn thiết bị 
dạy học của giáo 
viên 
Theo dõi 
không sâu sát, 
nắm bắt không 
kịp thời 
Phân công thực 
hiện, ghi chép cụ 
thể 
Thường xuyên 
kiểm tra, sửa chửa 
CSVC hư hỏng. 
Đảm bảo tốt cho 
công tác dạy học. 
HT, bảo vệ Thường xuyên theo dõi 
để phát hiện CSVC hư 
hỏng 
Các bộ phận, 
các lớp thường 
báo cáo tình 
hình để kịp thời 
sửa chữa 
Không sắp xếp 
được thời gian 
Cần có kế hoạch 
cụ thể cho từng 
công việc. 
Nâng cấp một số 
công trình vệ 
sinh, CSVC 
Đảm bảo thực hiên 
tốt cho mọi thành 
viên trong trường. 
HT, phối hợp với hội 
PHHS. 
Có đủ kinh phí để nâng 
cấp. 
Xây thêm mới 
nhà vệ sinh cho 
học sinh 
Không đủ kinh 
phí 
Vận động sự hổ 
trợ của các lực 
lượng ngoài nhà 
trường. 
Kiểm tra tình hình 
quản lí CSVC- 
TBDH các lớp, có 
biện pháp giải 
quyết những vi 
phạm. 
Bảo quản tốt 
CSVC- TBDH 
trong nhà trường 
HT, cán bộ phụ trách . Trong nhà trường. Tiến hành kiểm 
tra tại lớp 
Ý thức bảo 
quản CSVC 
của học sinh. 
Tuyên truyền 
cho học sinh 
thường xuyên. 
Đánh giá công tác 
quản lý CSVC-
TBDH 
Giúp lãnh đạo nắm 
được tình hình 
quản lý của mình, 
phát huy điểm 
mạnh-khác phục 
điểm yếu và đưa ra 
những biện pháp 
khắc phục. 
Ban giám hiệu, ban Phụ 
trách CSVC, các tổ trưởng 
Ban giám hiệu triển khai, 
Hiệu trưởng chỉ đạo phó 
hiệu trưởng phụ trách 
CSVC kiểm tra, đánh giá 
hồ sơ sổ sách theo dõi sử 
dụng CSVC-TBDH. 
Họp đánh giá 
mặt ưu, khuyết 
điểm về công 
tác quản lý 
CSVC – TBDH 
Có thể số liệu 
không chính 
xác. Các tổ báo 
cáo sơ sài. 
Đối chiếu số liệu 
báo cáo của các 
tổ với số liệu của 
kế toán, của ban 
phụ trách CSVC-
TBDH. Giải 
thích, nhắc nhở 
thực hiện tốt hơn 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 4.1. Kết luận: 
 Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học là điều kiện để thực hiện mọi hoạt động của 
nhà trường, là một trong những nhân tố quyết định hiệu quả quá trình dạy học và giáo 
dục. Việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất – thiết bị dạy học có hiệu quả 
không chỉ là nhiệm vụ của Hiệu trưởng mà là trách nhiệm của tất cả cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và học sinh nhà trường. 
 Để có được một hệ thống cơ sở vật chất – thiết bị dạy học đáp ứng được nhu 
cầu phát triển nhà trường, cần phát huy và huy động mọi tiềm năng trong và ngoài 
trường. 
 Người quản lý cần thực sự coi trọng công tác quản lý cơ sở vật chất – thiết bị 
dạy học, xác định công tác đó là nghệ thuật, là khoa học và cả một quá trình có sự kế 
thừa và không ngừng thay đổi để thích ứng. 
 4.2. Kiến nghị : 
 4.2.1. Đối với các cấp lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo 
 Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên thiết bị, thư viện 
để nâng cao hiệu quả phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 
 Chỉ đạo các cơ sở sản xuất thiết bị dạy học đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ 
cấu, đảm bảo tiêu chuẩn sư phạm, dễ sử dụng, nhiều tính năng tác dụng, phù hợp với 
nội dung chương trình giảng dạy và học tập, có tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo. 
 Hằng năm tổ chức thi tay nghề cho nhân viên phụ trách thiết bị dạy học, thư 
viện, giáo viên khai thác hiệu quả thiết bị dạy học. 
 4.2.2. Đối với Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Cam Ranh 
 Quan tâm hơn đến giáo dục, đến nguồn kinh phí hỗ trợ cho giáo dục để các cơ 
sở giáo dục chủ động xây dựng chính sách bồi dưỡng, đãi ngộ thỏa đáng cho giáo viên, 
giúp giáo viên an tâm với nghề, dành thời gian thỏa đáng cho nhiệm vụ dạy học. 
 Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ hơn, 
chuẩn hơn, hiện đại hơn cho các trường, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên dạy học 
đạt hiệu quả, đặc biệt đối với trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_co_so_vat_chat_thiet_bi_day_hoc_o.pdf