Tiểu luận Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Cửa Cạn

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận : 1.1. Lý do pháp lý:

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng một nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trước tình hình đó Bộ Giáo dục - Đào tạo đã triển khai đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục. Trong đó, công tác triển khai thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non được bắt đầu trong những năm gần đây

Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Điều 17 về Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non có ghi rõ: KĐCLGD là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác,

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng trường mầm non: “KĐCLGD nhằm giúp trường mầm non xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan QL nhà nước đánh giá và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.

| Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 5 tháng 11 năm 2014 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non: “Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng trường mầm non để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.

Thông tư số 125/2014/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn nội dung mức chi đối với hoạt động KDCLGD cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

Công văn 1630/SGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2017-2018.

Như vậy có thể thấy KĐCLGD là công tác quan trọng luôn được các cấp lãnh đạo, Đảng và nhà nước quan tâm.pdf 17 trang chauphong 22/08/2022 47452
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Cửa Cạn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_tu_danh_gia_chat_luong_giao_duc_tai_truon.pdf