Tiểu luận Giải quyết khiếu nại kết quả xếp loại thi đua cuối năm học 2015-2016 của thầy Nguyễn A, giáo viên tổ Toán, trường THPT ABC, tỉnh Bình Phước

(Bản scan)

Cách đây 6E năm, ngày ì! - 6 - 1948, Chủ tịch Hỗ Chí Minh ra "Lời kêu

gọi thi đua ải quốc”. Lời kêu soi của Người đã mở đầu cho các phong trảo thì đua

yêu nước phát triển, trở thành cao trảo cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng

lợi của cách mạng nước ta.

 

Thì đua. khen thưởng là biện pháp tỏ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên

 

truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chỉ sáng tạo, ý chỉ quyết tâm, năng lực

hoạt động thực tiễn của thấy có giáo Uyực biện tốt nhiệm vụ cắp trên giao phó. Chủ

tịch Hỗ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tối, rất thiết thực để làm cho mọi

người tiển bộ. Thì đua giúp cha đoán kết chật chế thêm và đoàn kết chặt chẽ để thí

đưa mới”. Trong những nằm qua, hẳu hết các đơn vị trong ngành giáo dục đã duy

trì và phát huy được vai trở của công tác thi đua, khen thưởng vào thực hiện thẳng

lợi nhiệm vụ chỉnh trị và nhiệm vụ chuyên môn, gp phần quan trọng xây dựng

Đảng. xảy dựng cơ quan trong sạch vừng mạnh, góp phẩn nâng cao chất lượng giáo.

dục, tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện nên giáo đục nước nhà.

 

Bên cạnh những mặt đã làm được, những kết quả tích cực của công tác thị

đua khen thướng trong giáo dục, chúng 1a cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn

chế trong công tác này: còn mang tính hình thức, cập khuôn máy móc, chưa tạo

được động lực trong toán thể thấy cô giáo. Đôi khi thí đua nhưng không tạo được

sự công bắng, xét khen thưởng không đừng qui trình hoộc theo cảm tính, hoặc theo

chỉ tiêu nên người không đáng khen lại được khen, cá nhân đáng khen thì không

khen, từ đó tạo tâm lý không mặn mà với phong trào này, làm phản tác dụng của thi

đua khen thưởng,

 

Khiểu nại, tố cáo trong công tác thì đua khen thướng của ngành giáo đực

những năm qua tương đổi íL tuy nhiền điều đó không có nghĩa là thì đua khen

thưởng của ngành đã ón. Việc chọu giải pháp im lặng khi không hải lòng với kết

quả xết thí đua của thầy cô giáo làm cho tắt cả chúng ta phải suy ngẫm vẻ bản chất

của phong trào nảy hiện nạy. Người làm công tác thanh tra như chủng tôi rất quan

tâm đến vẫn đề này để giúp cho các cáp lãnh đạo phút huy tối đa mặt tích cực và

hạn chế mặt tiêu cực của phong trảo thị đua. góp phần đua chất lượng giáo dục

ngây một đi lên. Chỉnh vi vậy tối chọn để tải: Giải quyết khiếu nại kết quả xếp

leại thì đua cuối năm học 2015 — 2/16 cản thấy Nguyễn A, giáo viên tổ Toán,

treờng THPT ABC, tỉnh Bình Phước,

pdf 13 trang chauphong 23/08/2022 9690
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại kết quả xếp loại thi đua cuối năm học 2015-2016 của thầy Nguyễn A, giáo viên tổ Toán, trường THPT ABC, tỉnh Bình Phước", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_ket_qua_xep_loai_thi_dua_cuoi.pdf