Tiểu luận Vận dụng tính nghệ thuật trong quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà trường ở trường TH Hòa Ninh A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài:

1.1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Nghị quyết số 29 - NQ/TW phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài,

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo, Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

- Cán bộ quản lý giáo dục giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục.

- Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.

- Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà trường đòi hỏi người Hiệu trưởng ngoài việc phải xây dựng còn phải hoàn thiện lề lối, phương pháp làm việc với cấp dưới một cách khoa học nghệ thuật trong quản lý để nâng cao hoạt động quản lý, tạo động lực tác động cho tập thể giáo viên nhân viên nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.pdf 25 trang chauphong 20/08/2022 4102
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Vận dụng tính nghệ thuật trong quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà trường ở trường TH Hòa Ninh A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_van_dung_tinh_nghe_thuat_trong_quan_ly_de_nang_cao.pdf