Tiểu luận Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đoàn thể với nhà trường Tiều học Đồng Phú A - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài 1.1. Cơ sở pháp lý

Việc xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể ở địa phương phải dựa trên các cơ sở pháp lý vững chắc. Các văn bản sau đây là căn cứ để thực hiện công tác đó:

Căn cứ điều 16 của quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường ban hành kèm theo QĐ 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định: “Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của người học.”

| Căn cứ điều 12 Luật giáo dục 2010 - Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục: “Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của nhà nước và toàn dân". Xã hội

hóa giáo dục là: “Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân | dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự Quản Lý của nhà nước”.

Căn cứ điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học Phổ Thông và trường Phổ Thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo. Điều 45 quy định: “Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”, Và Điều 47 quy định: “Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể

địa phương. Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân có | liên quan nhằm thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà

trường, giáo dục xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục. Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường. Xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi.

Căn cứ TT số: 29/2012/TT-BGDĐT. Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân, ngày 10/9/2012.

- Căn cứ TT số: 55/2011/TT-BGDĐT, Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, ngày 22 tháng 11 năm 2011.pdf 18 trang chauphong 22/08/2022 1900
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đoàn thể với nhà trường Tiều học Đồng Phú A - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_phoi_hop_giua_chinh_quyen_dia_phuong_va_c.pdf