Tiểu luận Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh đặc biệt tại trường THPT Trần Hữu Trang - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

I-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Lý do pháp lý | Trong Luật Giáo dục ban hành năm 2005, chương III, mục 2, điều 58 có quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường phổ thông là “phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục” đồng thời trong Chương VI, điều 93, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ban hành năm 2009 cũng khẳng định trách nhiệm của nhà trường: “nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”. Do đó tất cả các hoạt động của nhà trường phải tuân theo nguyên lý giáo dục: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. | Trong Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), chương 1 - điều 3 có đề cập nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học: “Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục, phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục". Trong chương IV, điều 31 thông tư cũng xác định rõ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm: “Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh”. Và chương VII, điều đó cũng đã quy định rõ ràng về trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp: “Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức trong mỗi năm học gồm các thành viên do cha mẹ, người giám hộ học sinh cử ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh”. | Chỉ thị 71/2008/CT – BGDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên cũng đã nêu: “Thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan để kịp thời xử lý thông tin thường xuyên, đột xuất liên quan đến học sinh, sinh viên... Nghiên cứu, tiếp thu các kiến từ phía gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan trong công tác nuôi đường, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên”.pdf 22 trang chauphong 18/08/2022 10920
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh đặc biệt tại trường THPT Trần Hữu Trang - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_phoi_hop_voi_cha_me_hoc_sinh_trong_viec_g.pdf