Tiểu luận Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trường TH Long Vĩnh C - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1.1. Lý do pháp lí:

Trong hoạt động dạy và học, việc thực hiện công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi nó phản ánh hiệu quả công tác giảng dạy của thầy và chất lượng học tập của trò. Để việc đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách chính xác, khách quan thì công tác quản lí của Hiệu trưởng có ý nghĩa cực kì quan trọng.

Tại Khoản 1, Điều 54, Luật Giáo dục năm 2005 có quy định: “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lí các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận”;

Tại Khoản 5, Điều 20 của Thông tư 41/2010 – Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học có quy định về Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, trong đó có nội dung về tổ chức hoạt động dạy học, quản lí kiểm tra và đánh giá. Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 31 của Thông tư này cũng quy định: “Trường tiểu học tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện theo quy định về

đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; • tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học cho giáo viên dạy lớp trên của năm học sau”; .

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TTBGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định rất cụ thể việc thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh.

Như vậy, trong công tác quản lí của người hiệu trưởng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động đánh giá học sinh là một nội dung tiên quyết và có ý nghĩa quan trọng. Đồng thời, đây cũng là biện pháp đảm bảo đánh giá đúng thực chất trình độ của học sinh để từ đó điều chỉnh hoạt động dạy kịp thời nhằm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đơn vị đã đề ra.pdf 21 trang chauphong 22/08/2022 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trường TH Long Vĩnh C - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_hoat_dong_danh_gia_ket_qua_hoc_tap_cua_hoc.pdf