Tiểu luận Mốt số biện pháp chỉ đạo nhằm giảm tỉ lệ học sinh đạt chuẩn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1.1 Lý do pháp lý

Nhiều nhà khoa học cho rằng, bậc tiểu học là bậc học của phương pháp, bậc học của cách học. Trong nhiều năm nghiên cứu, đổi mới giáo dục tiểu học về quan điểm giáo dục, nội dung, phương pháp và phương thức tổ chức giáo dục, mãi cho đến những năm gần đây những người làm công tác giáo dục tiểu học mới ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của bậc học đầu tiên có tính chất nền tảng này và đã nhận thức rõ hơn, đúng đắn hơn về vấn đề cơ bản của tiểu học.

Về phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học ở tiểu học, từ 1994, Bộ đã đưa ra những quy định có tính nguyên tắc như: “Học sinh là nhân vật trung tâm trong giờ học tập, vui chơi, rèn luyện...(ở trên lớp và ngoài giờ lên lớp), hoạt động theo hướng kẫn của giáo viên. Phát huy tính chủ động tích cực của từng học sinh, của tập thể học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục”.

Về phương pháp giáo dục phổ thông, Luật giáo dục cũng quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”.

Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội” | Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 cũng xác định rõ mục tiêu “Đến năm 2020 nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế”

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trong đó có chuẩn kiến thức kĩ năng là các yêu cầu cơ bản tối thiểu về kiến thức kĩ năng của môn học mà học sinh cần phải đạt được sau mỗi phần, mỗi bài, mỗi chủ

điểm.pdf 21 trang chauphong 18/08/2022 3360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Mốt số biện pháp chỉ đạo nhằm giảm tỉ lệ học sinh đạt chuẩn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_mot_so_bien_phap_chi_dao_nham_giam_ti_le_hoc_sinh.pdf