Tiểu luận Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ và ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường THCS Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, Khánh Hòa - Năm học 2018-2019

1.1 Lý do pháp lý

Cơ sở pháp lý cho việc phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh gồm một số

văn bản sau:

- Luật giáo dục Việt Nam do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XI,

kỳ hợp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành kể từ

ngày 01 tháng 01 năm 2006 ( khoản 2, Điều 3: Hoạt động giáo dục phải được thực

hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý

luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và

giáo dục xã hội. )

- Căn cứ theo điêu lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và

trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Quy định tại

Chương VII “Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội”:

Điều 45. Trách nhiệm của nhà trường

Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và

xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu,

nguyên lý giáo dục.

Điều 46. Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức trong mỗi năm học

gồm các thành viên do cha mẹ, người giám hộ học sinh cử ra để phối hợp với giáo

viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh.

2. Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi

năm học gồm một số thành viên do các Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp cử

ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học

sinh từng lớp, từng trường trung học thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ

học sinh.

Điều 47. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha

mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm:1. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường,

gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự

nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà

trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn,

ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học

sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với

lứa tuổi.

- Căn cứ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban hành kèm thông tư số

55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo. Điều

13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp

1. Hỗ trợ các hoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện theo nội dung đã được

thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học.

2. Tham gia các cuộc họp định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban

đại diện cha mẹ học sinh lớp, chủ động phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ học

sinh về công tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có

hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của

cha mẹ học sinh; góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học

sinh.

3. Nhà trường cử đại diện lãnh đạo làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban

đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện

cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh

- Căn cứ thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 Quy định tài trợ

cho các cơ sở giáo dục.

- Căn cứ theo kế hoạch năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng trường THCS

Cam Thịnh Tây - xã Cam Thịnh Tây- Cam Ranh, Khánh Hòa.

pdf 24 trang chauphong 22/08/2022 4181
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ và ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường THCS Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, Khánh Hòa - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ và ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường THCS Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, Khánh Hòa - Năm học 2018-2019

Tiểu luận Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ và ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường THCS Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, Khánh Hòa - Năm học 2018-2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC T.P. HỒ CHÍ MINH 
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA 
Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Mầm non, Phổ thông - TP Cam 
Ranh năm 2018 
ĐỀ TÀI 
HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ 
VÀ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TẠI TRƯỜNG 
THCS CAM THỊNH TÂY,CAM RANH, KHÁNH HÒA, 
 NĂM HỌC 2018-2019 
 Học viên: Đặng Thị Bích Trâm 
 Đơn vị công tác: Trường THCS Cam Thịnh Tây, 
 Cam Ranh, Khánh Hòa 
CAM THỊNH TÂY, THÁNG 9/ 2018 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
1.1 Lý do pháp lý 
Cơ sở pháp lý cho việc phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh gồm một số 
văn bản sau: 
- Luật giáo dục Việt Nam do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XI, 
kỳ hợp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2006 ( khoản 2, Điều 3: Hoạt động giáo dục phải được thực 
hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý 
luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và 
giáo dục xã hội. ) 
 - Căn cứ theo điêu lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-
BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Quy định tại 
Chương VII “Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội”: 
Điều 45. Trách nhiệm của nhà trường 
Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và 
xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, 
nguyên lý giáo dục. 
Điều 46. Ban đại diện cha mẹ học sinh 
 1. Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức trong mỗi năm học 
gồm các thành viên do cha mẹ, người giám hộ học sinh cử ra để phối hợp với giáo 
viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh. 
 2. Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi 
năm học gồm một số thành viên do các Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp cử 
ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục. 
3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học 
sinh từng lớp, từng trường trung học thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ 
học sinh. 
Điều 47. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha 
mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm: 
 1. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, 
gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục. 
 2. Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự 
nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà 
trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, 
ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học 
sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với 
lứa tuổi. 
- Căn cứ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban hành kèm thông tư số 
55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo. Điều 
13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 
1. Hỗ trợ các hoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện theo nội dung đã được 
thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học. 
2. Tham gia các cuộc họp định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban 
đại diện cha mẹ học sinh lớp, chủ động phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ học 
sinh về công tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của 
cha mẹ học sinh; góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học 
sinh. 
3. Nhà trường cử đại diện lãnh đạo làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban 
đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện 
cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh 
- Căn cứ thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 Quy định tài trợ 
cho các cơ sở giáo dục. 
- Căn cứ theo kế hoạch năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng trường THCS 
Cam Thịnh Tây - xã Cam Thịnh Tây- Cam Ranh, Khánh Hòa. 
1.2 Lý do lý luận: 
Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, trong 
nhà trường và gia đình là hai cơ sở trực tiếp giáo dục các em. Gia đình luôn là môi 
trường sống, môi trường giáo dục lâu dài, thường xuyên và dựa trên cơ sở tình 
thương yêu. Như vậy, gia đình là môi trường giáo dục có nhiều thuận lợi và ưu thế 
trong việc hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, do đó nhà trường cần 
phải chủ động phối hợp với gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Mặt 
khác, sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội là 
một trong những nguyên lý giáo dục của nước ta. 
Công tác phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm 
thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục; huy động mọi lực lượng và nguồn lực của 
cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết 
bị giáo dục của nhà trường, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục 
lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh, 
tạo điều kiện cho học sinh vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phù hợp 
với lứa tuổi. 
Gia đình, Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhu cầu, nguyện vọng , lợi ích 
trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường trong sự nghiệp giáo dục , một đối tác trong 
công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường và là lực lượng quan trọng góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh . 
Học sinh trung học cơ sở là lứa tuổi thiếu niên bắt đầu dậy thì, có nhiều biến 
đoiẻ về tâm sinh lý, ý thức chưa cao, dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. 
Học sinh ở vùng nông thôn, miền núi, nhất là học sinh nam thường bị hấp dẫn bởi 
những trò vui tiêu khiển hiện đại, bên cạnh đó hầu như các em đều không đi học 
thêm. Như vậy, khoảng 1/4 thời gian là các em ở trường, còn 3/4 thời gian các em ở 
nhà hoặc ngoài xã hội, ngoài ra trong suốt gần 3 tháng hè các em cũng không đến 
trường. Với môi trường như vậy, học sinh trung học cơ sở dễ sao nhãng việc học 
tập và rèn luyện của mình nếu không được các bậc phụ huynh quản lý, hướng dẫn. 
Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã thực hiện ở toàn cấp trung 
học cơ sở . Phương pháp học tập theo chương trình mới yêu cầu việc tự giác học 
tập ở nhà của học sinh, các em không phải thụ động tiếp thu kiến thức ở trường mà 
phải chủ động tìm tòi kiến thức từ nhiều nguồn thông tin theo sự hướng dẫn của 
thầy cô và cha mẹ. Hơn nữa quá trình học tập ở nhà là quá trình tiếp nối và hoàn 
thiện quá trình học tập ở trường , làm chuyển hóa kiến thức đã lĩnh hội làm trở 
thành kĩ năng của bản thân . Do đó, nhà trường cần phải chủ động phối hợp thường 
xuyên và chặt chẽ với gia đình để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất, nhằm 
thực hiện tốt mục tiêu và nguyên lý giáo dục. 
Tính hệ thống, tính liên tục và tính thống nhất các tác động giáo dục và các 
lực lượng giáo dục là một nguyên tắc giáo dục rất quan trọng , vì đặc điểm của quá 
trình giáo dục là lâu dài, việc phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh tạo nên 
sự gắn kết giữa nhà trường và cộng đồng , sự cảm thông chia sẻ đồng thời mỗi bên 
đều thấy được trách niệm của mình trong việc giáo dục trẻ. 
Do đó sự phối hợp giữa nhà trương với cha mẹ học sinh là điều hết sức cần 
thiết, sẽ tạp ra sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng giáo dục: thầy cô và cha mẹ, 
đồng thời tạo được môi trường thuận lợi cho việc phát triển nhân cách của học sinh 
ở cả nhà trường và gia đình . 
1.3 Lý do thực tiễn: 
Thực tế trong những năm gần đây, với sự hội nhập vào nền kinh tế thị 
trường, bên cạnh những mặt tích cực đã có không ít tiêu cực ảnh hưởng đến suy 
nghĩ của các em học sinh, làm cho tinh thần, động cơ, thái độ học tập của một số 
em có phần giảm sút, lệch lạc. Một số học sinh không có ý thức học tập, không có 
ước mơ, không có hoài bão, các em đến lớp như một “cực hình”, đến lớp không 
thuộc bài, không chép bài, không chú ý nghe thầy cô giảng bài, làm mất trật tự 
trong tiết học, ở nhà không học bài và làm bài tập, thường xuyên trốn học, nghe rủ 
rê của bạn bè hay vào quán nét....Điều đáng quan tâm là một số em bỏ học, bị lôi 
kéo bởi những thanh niên xấu tụ tập thành các băng nhóm hư hỏng làm mất an 
ninh trật tự ở địa phương ngày càng gia tăng. 
Về phía gia đình, hầu hết các phụ huynh đều mong muốn con em của mình 
đến lớp là những học sinh chăm ngoan, học hành đến nơi đến chốn, mai sau trở 
thành công dân có ích cho xã hội, có tương lai tươi sáng. Bên cạnh đó cũng có một 
bộ phận các bậc phụ huynh học sinh ( PHHS) nhận thức lệch lạc trong việc học của 
con em mình, một số khác vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải lo lam lũ kiếm sống 
nên không có nhiều thời gian quan tâm đến việc học của các con. Ngoài ra, một số 
phụ huynh khác chưa đủ trình độ, phương pháp để kèm cặp việc học của các 
em...nên việc học hành, giáo dục giao khoán hết cho thầy cô giáo, cho nhà trường. 
Đây là thực tế có thật tại địa phương xã Cam Thịnh Tây, xã miền núi khó khăn. 
 Do đó, có thể thấy việc phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và ban 
đại diện cha mẹ học sinh là việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết, công tác này 
nếu được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng và 
kết quả giáo dục của nhà trường. Vì lý do đó, bản thân tôi chọn đề tài “ Hiệu 
trưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cha 
mẹ và ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường THCS Cam Thịnh Tây, Cam 
Ranh, Khánh Hòa năm học 2018-2019” làm tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa của 
mình. 
II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG 
2.1 Khái quát tình hình, đặc điểm nhà trường: 
- Trường THCS Cam Thịnh Tây đóng trên địa bàn xã Cam Thịnh Tây, Cam 
Ranh, Khánh Hòa.Trường được thành lập vào tháng 9 năm 2009. Diện tích 10.000 
m2 
- Trường có 10 phòng học, 4 phòng học chức năng ( 1 phòng học tin, 3 
phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh), 1 phòng thư viện, dãy hành chính gồm phòng Văn 
thư và kế toán, phòng hiệu trưởng, phòng Hiệu phó chuyên môn, các phòng khác 
gồm có phòng Đoàn, Đội, Y tế, phòng Hội đồng, sân trước, sân sau ( cũng là nơi 
học sinh học môn thể dục). 
- Tổng số CB, GV 22 1 nữ. Gồm: 
 BGH: 02. 
 Giáo viên: 13/12nữ, tỷ lệ nữ: 92,3%. 
 Có 4 GVHĐ thuộc các môn Toán: 2; Ngữ văn 01; TPT Đội: 01) 
 CNV nữ. 
 Đảng viên 9 nữ. 
- Tổng số lớp 9 - Tổng số HS toàn trường 244 112 nữ; trong đó học sinh 
dân tộc Raglai: 100%. Gồm: 
 Khối 2 lớp - 63/21 nữ; 
 Khối 3 lớp - 32 nữ; 
 Khối 2 lớp - 9 3 nữ; 
 Khối 9 2 lớp - 4 24 nữ. 
- Kết quả hai mặt giáo dục năm học 2017-2018: 
Khối 
SSĩ 
số 
Học lực Hạnh kiểm 
Giỏi Khá T.bình Yếu Kém Tốt Khá T.bình Yếu 
Tổng cộng 213 24 108 79 1 1 194 19 0 0 
 77 10 
6 34 32 1 0 70 7 0 0 
7 59 4 
38 
16 
0 
1 
 ... mẹ 
học sinh 
Kế hoạch hóa 
công tác phối 
hợp với cha 
mẹ học sinh ở 
trường THCS 
Cam Thịnh 
Tây 
- Hiệu 
trưởng/ 
Phụ huynh 
và ban đại 
diện cha 
mẹ HS 
ĐK thời 
gian: 9/2018 
ĐK về công 
cụ và 
phương tiện: 
Thông tư 
và điều lệ 
Ban đại diện 
cha mẹ học 
sinh 
Điều lệ nhà 
trường 
Hiệu trưởng xây dựng kế 
công tác phối hợp với cha 
mẹ học sinh với nội dung và 
mục tiêu cụ thể 
Nội dung kế hoạch là những 
công việc mà nhà trường 
phải chủ động thực hiện 
phối hợp với cha mẹ học 
sinh và Ban đại diện học 
sinh để cùng nhau phấn đấu 
đạt yêu cầu giáo dục của nhà 
trường đề ra trong năm học. 
- Cha mẹ học 
sinh ngại nêu 
ý kiến 
- Nhiều phụ 
huynh không 
đến tham dự 
- Tổ chức 
cuộc họp trao 
đổi trực tiếp 
giữa Hiệu 
trưởng với cha 
mẹ học sinh 
và Ban đại 
diện 
- Mời dự họp 
lần sau cùng 
với Ban giám 
hiệu 
Kế họạch 
năm học 
2018-2019 
Máy in máy 
tính nối 
mạng 
ĐK tài 
chính: 
Không 
Mục tiêu kế hoạch: nhà 
trường và gia đình phải xây 
dựng môi trường giáo dục 
thống nhất, cha mẹ phải thể 
hiện đủ trách nhiệm về giáo 
dục con em, nắm rõ tình 
hình học tập và rèn luyện 
của con em, nắm bắt được 
các quy định của nhà trường 
đối với học sinh để giúp các 
em thực hiện tốt, có hiểu 
biết về những kiến thức 
khoa học giáo dục để giáo 
dục con em đạt hiệu quả. 
Xây dựng 
quy định đối 
với giáo viên 
chủ nhiệm về 
công tác phối 
với cha mẹ 
Định hướng 
nội dung, công 
việc GVCN 
phối hợp với 
cha mẹ học 
sinh. Là cơ sở 
- Hiệu 
trưởng 
-GVCN 
lớp 
-Phụ 
huynh 
ĐK thời 
gian: 9/2018 
ĐK về 
phương tiện 
và cộng cụ: 
Quy chế 
Hiệu trưởng xây dựng những 
quy định cụ thể đối với 
GVCN về công tác phối hợp 
với cha mẹ học sinh như 
- Việc ghi sổ liên lạc định kỳ 
gửi về gia đình học sinh. 
Kế hoạch sẽ 
bị một số 
giáo viên 
không đồng 
tình 
Nội dung đề ra 
cần mang tính 
khả thi, dễ 
thực hiện, 
mang lại hiệu 
quả trong công 
học sinh để kiểm tra, 
đánh giá giáo 
viên chủ 
nhiệm về công 
tác phối hợp 
với cha mẹ 
học sinh 
phối hợp cũ 
Những quy 
định mới 
của ngành 
- Việc thường xuyên liên 
lạc, trao đổi, thống nhất các 
yêu cầu về giáo dục với cha 
mẹ học sinh của lớp. 
- Mức độ đến thăm gia đình 
học sinh và nắm bắt về hoàn 
cảnh, đặc điểm của từng học 
sinh trong lớp. 
- Kết quả phối hợp với 
những cha mẹ có học sinh 
chưa ngoan, học yếu, hay 
nghỉ học, có nguy cơ bỏ học 
hoặc bỏ học để giáo duc, vận 
động các em. 
- Chủ động thực hiện các 
hình thức phối hợp để nâng 
cao trách và nhận thức về 
giáo dục cho các em học 
sinh trong lớp. 
- Kết quả phối hợp với Ban 
tác chủ nhiệm. 
đại diện cha mẹ học sinh, 
vận động họ tham gia giáo 
dục học sinh và cộng tác vào 
các hoạt động giáo dục khác 
của lớp. 
- Việc phối hợp với Ban đại 
diện tổ chức cuộc họp cha 
mẹ học sinh. 
Tổ chức bồi 
dưỡng kỹ 
năng công 
tác phối hợp 
với cha mẹ 
học sinh cho 
GVCN 
Nâng cao hiệu 
quả phối hợp 
giữa nhà 
trường và cha 
mẹ học sinh 
thông qua vai 
trò chủ động 
của GVCN 
- Hiệu 
trưởng 
- Giáo 
viên chủ 
nhiệm 
Ban đại 
diện 
CMHS và 
chính 
quyền địa 
phương 
ĐK về công 
cụ và 
phương tiện: 
Bai giảng, 
bài tham 
luận về vấn 
đề phối hợp 
ĐK tài 
chính: 
200.000 bồi 
dưỡng cho 
các bài tham 
Hiệu trưởng khẳng định vai 
trò hạt nhân của GVCN 
trong việc phối hợp giữa nhà 
trường và gia đình. Hiệu 
trưởng triển khai lại vai trò, 
chức năng và nhiệm vụ của 
GVCN, phổ biến những kỹ 
năng cống tác phối hợp với 
cha mẹ học sinh và những 
kinh nghiệm của các GVCN 
giỏi. 
Mất điện 
Chuẩn bị 
mượn máy 
phát điện. 
luận 
Tổ chức bồi 
dưỡng cho 
Ban đại diện 
cha mẹ học 
sinh 
Ban đại diện 
cha mẹ học 
sinh thực hiện 
tốt vai trò, 
nhiệm vụ của 
mình 
- Hiệu 
trưởng, 
giáo viên 
chủ nhiệm 
- Ban đại 
diện cha 
mẹ học 
sinh của 
các lớp và 
của trường 
năm học 
2018-2019 
ĐK về công 
cụ và 
phương tiện: 
Bai giảng, 
bài tham 
luận về vấn 
đề phối hợp 
ĐK tài 
chính: 
200.000 bồi 
dưỡng cho 
các bài tham 
luận 
Hiệu trưởng nói lại ý nghĩa, 
vai trò của việc phối hợp 
giữa nhà trường với gia đình 
và xã hội. 
- Hiệu trưởng thông qua vai 
trò, trách nhiệm của gia đình 
và chức năng, nhiệm vụ của 
hội cha mẹ học sinh 
- Hiệu trưởng tư vấn cho 
Ban đại diện cha mẹ học 
sinh những kiến thức, kỹ 
năng để họ thực hiện tốt vai 
trò, nhiệm vụ của mình, tư 
vấn cho họ lập kế hoạch 
hành động cho cả năm học 
của Ban đại diện 
Ban đại diện 
cha mẹ học 
sinh không 
tham gia đầy 
đủ. 
- Mất điện 
GVCN gửi thư 
mời cho từng 
thành viên 
trong Ban đại 
diện lớp, điện 
thoại nhắc nhở 
, nhà trường 
gửi thư mời 
Ban đại diện 
của trường. 
- Chuẩn bị 
máy phát điện 
Tổ chức họp 
phụ huynh 
- Thông báo 
kết quả học 
- Giáo 
viên chủ 
- Lớp học. 
- Bảng 
- GVCN thông qua kết quả 
học tập và rèn luyện của HS 
Cha mẹ học 
sinh đi không 
Gửi thư mời, 
nhắc học sinh 
học sinh tập và rèn 
luyện của HS 
ở HKI. 
- Trao đổi 
kinh nghiệm 
giáo dục con 
em để nâng 
cao kết quả 
học tập và rèn 
luyện của học 
sinh 
nhiệm lớp. 
- Cha mẹ 
học sinh 
thống kê kết 
quả hai mặt 
chất lượng 
giáo dục của 
lớp ở HKI 
ở HKI. 
- GVCN không thông báo cụ 
thể HS yếu, chưa ngoan chỉ 
thông báo kết quả chung của 
lớp và nêu tên những HS có 
thành tích tốt, nhiều tiến bộ. 
- Gửi thư mời riêng những 
phụ huynh có con em đạt kết 
quả chưa cao, còn nhiều hạn 
chế để trao đổi riêng, từ đó 
tư vấn về cách thức giáo dục 
và thống nhất với phụ huynh 
những biện pháp cần áp 
dụng. 
- GVCN kết hợp với Bn đại 
diện cha mẹ học sinh của lớp 
tổ chức, trao đổi về kinh 
nghiệm giáo dục các em. 
đầy đủ đưa tận tay 
cho cha mẹ 
Tổ chức họp 
phụ huynh 
Nâng cao kết 
quả học tập và 
Giáo viên 
chủ nhiệm 
- Nội dung , 
biên bản 
- Thông báo kết quả học tập 
và rèn luyện của học sinh 
Cha mẹ học 
sinh đi không 
Gửi thư mời 
học sinh rèn luyện học 
sinh đến cuối 
năm học 
Cha mẹ 
học sinh 
họp giữa HKII của cả lớp 
- GVCN trao đổi cách phụ 
đạo, bồi dưỡng ở nhà cho 
cha mẹ học sinh để đạt kết 
quả cao ở cuối năm học 
đầy đủ 
Tổ chức hội 
nghị cha mẹ 
học sinh lớp, 
trường cuối 
năm học 
Tổng kết, định 
hướng hoạt 
động/ Kết quả 
đạt được. 
Báo cáo kết 
quả xếp loại 
hai mặt giáo 
dục của học 
sinh, phương 
hướng tổ chức 
rèn luyện học 
sinh trong hè. 
- Hiệu 
trưởng 
- Hiệu phó 
- GVCN 
-GVBM 
- Tổng phụ 
trách đội 
Phòng họp 
Bảng thống 
kê chất 
lượng hai 
mặt giáo 
dục của học 
sinh 
Thông báo cho PHHS kết 
quả học tập của học sinh . 
Thông báo kế hoạch trong 
hè của nhà trường 
Cha mẹ học 
sinh đi không 
đầy đủ 
GVCN gửi 
giấy mời. 
Kiểm tra, 
đánh giá, 
tổng kết khen 
Giảm tối đa tỷ 
lệ học sinh bỏ 
học, nâng cao 
Hiệu 
trưởng 
GVCN 
- Sổ chủ 
nhiệm 
- Biên bản 
Kiểm tra báo cáo hàng tháng 
của GVCN 
Kiểm tra thông tin của các 
GVCN 
không ghi sổ 
họp, không 
Hiệu trưởng 
lập kế hoạch 
cụ thể 
thưởng công 
tác phối hợp 
của GVCN 
với gia đình 
và Ban đại 
diện cha mẹ 
học sinh 
sự tin tưởng 
của phụ 
huynh, uy tín 
nhà trường 
Ban đại 
diện cha 
mẹ học 
sinh 
sinh hoạt 
lớp 
- Biên bản 
làm việc 
giữa GVCN 
với gia đình 
học sinh 
loại sổ họp, biên bản.. 
Đánh giá kết quả đạt được 
trong năm học về công tác 
phối hợp 
Bình chọn cho người xuất 
sắc 
Khen thưởng. 
có báo cáo cụ 
thể 
Phê bình, nhắc 
nhở GVCN 
không hoàn 
thành nhiệm 
vụ 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1 Kết luận: 
Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục là quốc sách hàng đầu nên mỗi địa phương tùy 
thuộc vào tình hình kinh tế mà đầu tư cho giáo dục của địa phương mình, nhưng một nhà 
trường thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào tài lãnh đạo của Hiệu trưởng , sự 
phối hợp giữa Hiệu trưởng với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu không có sự trợ giúp 
của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì Hiệu trưởng có tài giỏi đến đâu cũng khó đưa được 
nhà trường phát triển. 
Sự phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học 
sinh là trách nhiệm của nhà trường, cũng là cách thức để phát triển giáo dục . Hiện nay, 
công tác này gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự tâm huyết của nhà quản lý giáo dục 
và của từng giáo viên trong nhà trường. 
Qua kết quả thực tế đã đạt được tại đơn vị công tác cho thấy, nếu Hiệu trưởng xây 
dựng được định hướng và phát triển tốt với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học 
sinh thì nhà trường sẽ có một sức mạnh cộng hưởng, như kinh nghiệm dân gian “ Một 
cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 
Vậy, việc giáo dục HS không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà trường mà nó là kết 
quả tổng hợp của một quá trình rèn luyện tích cực trong môi trường nhà trường, gia đình 
và xã hội. Để thực hiện tốt trách nhiệm này, Hiệu trưởng phải nắm vững vai trò, trách 
nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp một cách hài hòa, khoa học nhằm 
tạo được động lực phát triển nhà trường. 
4.2 Kiến nghị 
4.2.1 Đối với Phòng GD & ĐT thành phố Cam Ranh: 
- Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, 
mở lớp đào tạo kỹ năng, phối hợp với phụ huynh học sinh cho giáo viên. 
- Tổ chức cuộc thi GVCN giỏi để tạo sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội cho các 
GVCN học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 
- Động viên, khuyến khích, khen thưởng, ghi nhận cống hiến của các bậc cha mẹ 
học sinh tích cực tại các trường trong thành phố. 
4.2.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã Cam Thịnh Tây: 
- Tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh học tích cực tham gia vào các hoạt 
động giáo dục, hoạt động ngoại khóa của nhà trường. 
- Tạo hành lang pháp lý giúp nhà trường thuận lợi hơn trong công tác vận động 
các nguồn lực xã hội. 
4.2.3. Đối với cha mẹ học sinh: 
- Mạnh dạn, nhiệt tình phối hợp với giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường cùng 
nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. 
- Đóng góp ý kiến với nhà trường về việc học hành của con em mình. 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường yên tâm học tập. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
- Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT 
ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
- Luật giáo dục Việt Nam do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XI, kỳ hợp 
thứ thông qua ngày 14 tháng năm 200 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 200 . 
- Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban hành kèm thông tư số 55/2011/TT-
BGDĐT ngày 22 11 2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo. 
- Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 9 2012 Quy định tài trợ cho các cơ sở 
giáo dục. 
- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ 
thông) của trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh. 
- Tài liệu chuyên đề 13: Xây dựng và phát triển các mối quan hệ ở trường phổ 
thông của trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh. 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_chi_dao_xay_dung_va_phat_trien_moi_qua.pdf