Tiểu luận Xây dựng văn hòa nhà trường tại trường Mầm non Sao Mai, Số 170 Lê Lợi, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Trà Vinh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

I. Lý do chọn đề tài 1. Lý do pháp lý: Đất nước ta trong thời kỳ hội nhập, đổi mới và phát triển. Văn hóa, xã hội có nhiều thay đổi: Nhiều nền văn hóa không lành mạnh của các nước phương tây đang dần dần ảnh hưởng đến lối sống và con người Việt Nam. Đứng trước vấn đề cấp bách đó Đảng và nhà nước ta để ra chính sách, chủ trương xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người mới trong xã hội chủ nghĩa một xã hội hiện đại, văn minh, văn hóa lành mạnh đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, Như chúng ta đã biết giáo dục là phương thức bảo tồn và bảo vệ kho tàng tri thức văn hóa xã hội.Nghành giáo dục được xem là chiếc nôi để rèn luyện nên những con người trở thành” người” theo đúng nghĩa, hoàn thiện con người, hướng con người khát vọng vươn tới chân -thiện - mỹ. Từ đó xây dựng nên một nền văn hóa tiên tiến, con người văn minh, tiến bộ... Vì vậy để có một môi trường giáo dục tốt, hiện đại đòi hỏi ta phải xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường lành mạnh. Vì vậy, Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng đòi hỏi “.....Mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ “. Trong quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định số 123/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của thủ Tướng Chính Phủ được đặt ra với mục đích xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong các hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Trong nhà trường, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo với thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học.Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học. Bên cạnh đó, Điều lệ trường Mầm non ban hành theo thông tư 05/2011/TTBGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo cũng nêu rõ về số qui định với văn hóa trong nhà trường. Ngoài ra, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu

cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, kỹ năng sư phạm | mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục

mầm non.pdf 22 trang chauphong 22/08/2022 38881
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Xây dựng văn hòa nhà trường tại trường Mầm non Sao Mai, Số 170 Lê Lợi, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Trà Vinh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xay_dung_van_hoa_nha_truong_tai_truong_mam_non_sao.pdf