Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý hoạt động dự giờ của giáo viên ở trường TH Nguyễn Trãi, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1.1. Lí do pháp lý

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong những năm qua việc đổi mới hoạt động chuyên môn của trường cụ thể là tổ chức việc dự giờ rút kinh nghiệm góp phần cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ban hành quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo ở Điêu 7 có nêu: “Dự giờ đồng nghiệp theo quy định hoặc tham gia thao giảng ở trường, huyện, tỉnh; sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ và góp ý xây dựng tổ, khối chuyên môn đoàn kết vững mạnh.”

Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo có nêu:

- Đối với tổ chuyên môn (Điều 18):

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

+ Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

+ Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

- Đối với Hiệu trưởng (Điều 20):

+ Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.

Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

Theo hướng dẫn 01/ PGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Trà Vinh có nêu: Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn với các nội dung dạy học, phương pháp dạy học, xây dựng các chuyên đề về chuyên môn và định hướng những nội dung dạy học cần thiết để hỗ trợ học sinh học tập tốt hơn.

Căn cứ theo kế hoạch số 01/KH-THNT ngày 20 tháng 9 năm 2018 Kế hoạch năm học của trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Thành phố Trà Vinh có nêu: “Hàng tháng

tổ khối lên lịch dự giờ, thăm lớp, mở chuyên đề, thao giảng... theo đúng qui định để nâng cao chất lượng giảng dạy.”pdf 25 trang chauphong 22/08/2022 1420
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý hoạt động dự giờ của giáo viên ở trường TH Nguyễn Trãi, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_quan_ly_hoat_dong_du_gio_cua_giao_vien.pdf