Tiểu luận Nâng cao kỹ năng ra quyết định của Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Năm học 2018-2019

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Lý do pháp lý:

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Theo Chương I- Điều 16 Luật giáo dục qui định về vai trò và trách nhiệm của

cán bộ quản lý giáo dục như sau: “Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng

trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý giáo

dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ

chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân. Nhà nước có kế hoạch xây

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò

và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục”.

- Căn cứ Quyết định số 14/2008 QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ

giáo dục và đào tạo Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non. Theo Chương II-

Điều 16 của Điều lệ Trường mầm non. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

“a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực

hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội

đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà

trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng

trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên

chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà

trường, nhà trẻ;

đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,

giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả

đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục

và Đào tạo quy định;

e) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia

các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các

chính sách ưu đãi theo quy định;

f) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị -

xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo

dục trẻ;

g) Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng

đồng”.

Trong nhiều nhiệm vụ của người Hiệu trưởng trường mầm non được chỉ rõ

trong các cơ sở pháp lý nói trên, nhiệm vụ nào cũng liên quan đến việc ra quyết định

của người hiệu trưởng. Cho nên,ra quyết định là công việc không thể thiếu trong quá

trình quản lý của người hiệu trưởng. Chính vì thế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của

mình, đòi hỏi người hiệu trưởng không những có kiến thức cơ bản về chuyên môn, về

quản lí mà cần phải có những kỹ năng hỗ trợ cho công tác quản lí, do vậy, hiệu trưởng

cần phải hoàn thiện kỹ năng ra quyết định của mình.

pdf 17 trang chauphong 22/08/2022 5740
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Nâng cao kỹ năng ra quyết định của Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Nâng cao kỹ năng ra quyết định của Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Năm học 2018-2019

Tiểu luận Nâng cao kỹ năng ra quyết định của Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Năm học 2018-2019
BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA 
LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON-TIỂU HỌC 
HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 
NÂNG CAO KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TRÀ CÚ, HUYỆN TRÀ CÚ, 
TỈNH TRÀ VINH 
NĂM HỌC: 2018 - 2019 
Họ và tên học viên: Dương Thị Chúc Giang 
Đơn vị công tác: Trường mầm non thị trấn Trà Cú 
Trà Cú, tháng 7 năm 2018 
 2 
LỜI CẢM ƠN 
 Trong quá trình tham gia khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý mầm non tại huyện 
Trà Cú. Tôi xin chân thành cảm ơn quí thầy, cô giáo Trường cán bộ quản lý Giáo dục 
Thành Phố Hồ Chí Minh, đã vượt qua một quãng đường xa xôi đến với huyện Trà Cú 
và nhiệt tình giảng dạy cho chúng tôi. Giúp chúng tôi hiểu được những nội dung của 
các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục mần non và phổ thông, xin được 
cảm ơn tất cả quý thầy cô đã giúp đỡ chia sẽ những kinh nghiệm quý báu để tôi có thể 
vận dụng vào thực tế các công việc của bản thân và đơn vị của mình đang công tác. 
 Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú 
đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để cho chúng tôi được học tập và bồi dưỡng các 
chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục Mầm non và Phổ thông. 
 Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Trường mầm non thị trấn Trà Cú đã tạo 
điều kiện thuận lợi nhất để tôi được học tập và nghiên cứu. 
 Trà Cú, ngày 10 tháng 7 năm 2018 
Người viết tiểu luận 
Dương Thị Chúc Giang 
 3 
 MỤC LỤC Trang 
1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI... 4 
 1.1 LÝ DO PHÁP LÍ 4 
 1.2 LÝ DO LÝ LUẬN 5 
 1.3 LÝ LUẬN THỰC TIỄN. 7 
2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 
CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TRÀ 
CÚ.. 
7 
 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN 
TRÀ CÚ 
7 
 2.2 THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ RA QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU 
TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TRÀ CÚ 
9 
 2.3 NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 
ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TRÀ CÚ 
KHI RA QUYẾT ĐỊNH 
9 
 2.3.1 NHỮNG ĐIỂM MẠNH. 10 
 2.3.2 NHỮNG ĐIỂM YẾU. 10 
 2.3.3 NHỮNG CƠ HỘI..... 10 
 2.3.4 NHỮNG THÁCH THỨC... 10 
2.4 KINH NGHIỆM THỰC TẾ CỦA BẢN THÂN VÀ BÀI HỌC KINH 
NGHIỆM... 
11 
2.4.1 NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 11 
 2.4.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỌNG. 11 
3 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG RA QUYẾT 
ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN 
TRÀ CÚ 
12 
4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 16 
 4.1 KẾT LUẬN. 16 
 4.2 KIẾN NGHỊ. 16 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 
 4 
 1. Lý do chọn đề tài 
 1.1. Lý do pháp lý: 
 - Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Theo Chương I- Điều 16 Luật giáo dục qui định về vai trò và trách nhiệm của 
cán bộ quản lý giáo dục như sau: “Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng 
trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý giáo 
dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ 
chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân. Nhà nước có kế hoạch xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò 
và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục”. 
 - Căn cứ Quyết định số 14/2008 QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non. Theo Chương II- 
Điều 16 của Điều lệ Trường mầm non. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng. 
 “a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực 
hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội 
đồng trường và các cấp có thẩm quyền; 
 b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà 
trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng 
trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; 
 c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên 
chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định; 
 d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà 
trường, nhà trẻ; 
 đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả 
đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định; 
 e) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia 
các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các 
chính sách ưu đãi theo quy định; 
 f) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - 
xã hội trong nhà trường, nhà trẻ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo 
dục trẻ; 
 g) Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng 
đồng”. 
 Trong nhiều nhiệm vụ của người Hiệu trưởng trường mầm non được chỉ rõ 
trong các cơ sở pháp lý nói trên, nhiệm vụ nào cũng liên quan đến việc ra quyết định 
của người hiệu trưởng. Cho nên,ra quyết định là công việc không thể thiếu trong quá 
trình quản lý của người hiệu trưởng. Chính vì thế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình, đòi hỏi người hiệu trưởng không những có kiến thức cơ bản về chuyên môn, về 
quản lí mà cần phải có những kỹ năng hỗ trợ cho công tác quản lí, do vậy, hiệu trưởng 
cần phải hoàn thiện kỹ năng ra quyết định của mình. 
 5 
 1.2. Lý do lý luận: 
 Sau khi được học tập chuyên đề “Kỹ năng ra quyết định” giúp tôi nhận thức 
được như: Hiểu rõ khái niệm về quyết định quản lý, chủ thể quyết định, phân loại 
quyết định quản lý, các yêu cầu cơ bản đối với quyết định quản lý, các phương pháp ra 
quyết định quản lý; nắm vững quy trình ra quyết định quản lý và các nội dung trong 
quá trình tổ chức thực hiện quyết định quản lý. Vận dụng được các kiến thức về quyết 
định quản lý và ra quyết định trong quản lý. Có thái độ đúng đắn trong quá trình ra 
quyết định quản lý cũng như tổ chức thực hiện quyết định quản lý. Có ý thức rèn luyện 
và phát triển kỹ năng ra quyết định quản lý. 
 - Quyết định là công việc xuyên suốt các hoạt động của người quản lý, bất kể ở 
cấp nào. Để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động của tổ chức, trong quan hệ 
qua lại giữa tổ chức và môi trường, nhà quản lý phải có quyết định quản lý phù hợp. 
Có thể hiểu: quyết định quản lý là nội dung do nhà quản lý định ra, đề ra cho tổ chức 
thực hiện nhằm giải quyết vấn đề nảy sinh của tổ chức trong quá trình vận hành. 
 - Ra quyết định quản lý là hành vi sáng tạo của nhà quản lý nhằm định ra 
chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chính môi 
trường cơ sở biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị quản lý và việc 
phân tích các thông tin về hiện trạng của nó. 
 - Ra quyết định là một quá trình. Trong quá trình đó, người quản lý đó cần thực 
hiện theo một quy trình chặt chẽ, với những thao tác chính xác trên cơ sở những tri 
thức và kinh nghiệm đúng đắn để có thể đưa ra quyết định quản lý một cách tối ưu. 
Điều đó đòi hỏi người quản lý phải có kỹ năng ra quyết định quản lý. 
 - Kỹ năng ra quyết định quản lý có mối quan hệ chặt chẽ với kỹ năng quản lý. 
Kỹ năng quản lý là nền tảng của việc hình thành kỹ năng ra quyết định quản lý, nói 
cách khác, muốn hình thành kỹ năng ra quyết đinh quản lý thì nhà quản lý phải có đầy 
đủ các kỹ năng quản lý. 
 -Kỹ năng ra quyết định quản lý là khả năng vận dụng những tri thức, những 
kinh nghiệm đã có của người quản lý để đưa ra quyết định quản lý trong điều kiện cho 
phép. Kỹ năng ra quyết định quản lý không chỉ đơn thuần là về mặt kỹ thuật của hành 
động ra quyết định mà còn biểu hiện qua năng lực của người quản lý và chất lượng của 
quyết định quản lý. 
 - Kỹ năng ra quyết định quản lý bao gồm những kỹ năng như: 
 + Kỹ năng xác định vấn đề; 
 + Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; 
 + Kỹ năng dự báo dự đoán; 
 + Kỹ năng đề ra phương án; 
 + Kỹ năng phân tích và lựa chọn phương án tối ưu. 
 Quyết định hàng ngày: Là những quyết định theo lệ thường có tính chất lặp đi 
lặp lại. Quyết định loại này tương đối đơn giản do đặc tính lặp đi lặp lại của chúng. 
Nhà quản lý ra quyết định này bằng cách suy luận logic và tham khảo các quy định có 
sẳn. 
 Quyết định thích nghi: Là sự lựa chọn phương án nhằm đáp ứng một tập hợp 
những vấn đề có mức độ khác thường vừa phải chỉ biết rõ một phần, loại quyết định 
 6 
này thường do các nhà quản lý cấp trung gian và cấp thấp đưa ra. Kết quả của những 
quyết định này dẫn đến những cải thiện nhỏ và thường xuyên trong tổ chức. 
 Quyết định đổi mới: Là những quyết định dựa trên sự khám phá phát hiện và 
chuẩn đoán về những vấn đề mơ hồ khác thường. Những quyết định đổi mới thường 
đòi hỏi nhiều thời gian và những thông tin đầu vào đặc biệt. Để có những quyết định 
loại này, nhà quản lý phải đặc biệt cẩn trọng trong việc xác định vấn đề và đưa ra các 
giải pháp. 
 Quyết định chiến lược (Quyết định triển vọng): Là những quyết định vạch ra 
đường lối phát triển chủ yếu của hệ thống. Đây là những quyết định định hướng phát 
triển của hệ thống trong một thời gian tương đối dài và liên quan nhiều đến các hệ 
thống ngang cấp. 
 Quyết định chiến thuật (Quyết định thường xuyên): Là những quyết định nhằm 
xác định cách thức cụ thể để thực hiện mục tiêu và giải pháp của các quyết định chiến 
lược. 
 Quyết định tác nghiệp (Quyết định hàng ngày): Là những quyết định có tính 
chất chỉ đạo hàng ngày, điều chỉnh những sai lệch so với tiến độ kế hoạch nhằm đạt 
mục tiêu đề ra. 
- Các nguyên tắc ra quyết định: 
 + Đảm bảo tính khoa học. 
 + Đảm bảo tính nhân văn. 
 + Phải có tính pháp lý, thẩm quyền. 
 + Phải đảm bảo tính hệ thống. 
 + Phải có tính định hướng. 
 + Phải có tính kịp thời. 
 + Phải có tính chấp nhận rủi ro. 
 + Phải có tính quần chúng. 
- Các bước ra quyết định: 
 + Nhận thức vấn đề, xác định thẩm quyền và trách nhiệm. 
 + Thu thập và xử lý thông tin. 
 + Đưa ra các phương án. 
 + Phân tích đánh giá các phương án. 
 + Lựa chọn phương án tốt nhất. 
- Các bước thực hiện quyết định: 
 + Xác định vấn đề cần để ra quyết định (Biết chắc là có nhu cầu ra quyết định). 
 + Nhận rõ tiêu chuẩn của quyết định. 
 + Lượng hoá những tiêu chuẩn đó. 
 + Phát triển những khả năng lựa chọn. 
 + Đánh giá, phân tích những phương án 
 7 
 + Lựa chọn phương án, chọn khả năng tốt nhất và phương án dự phòng. 
 + Thi hành quyết định. 
- Các phương pháp ra quyết định: 
 + Phương pháp độc đoán. 
 + Phương pháp phát biểu cuối cùng. 
 + Phương pháp nhóm tinh hoa. 
 + Phương pháp luật đa số. 
 + Phương pháp nhất trí. 
 + Phương pháp tự ra quyết định. 
 + Phương pháp ra quyết định tập thể. 
 Ra quyết định là một quá trình tư duy tích cực, đòi hỏi nhà quản lý phải có 
những phẩm chất nhất định của tư duy, trong đó tính sáng tạo là một phẩm chất quan 
trọng. Khả năng tư duy sáng tạo của người quản lý giúp cho việc  ... yết định chi tiêu nội bộ của nhà trường Hiệu trưởng giao cho kế toán 
nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chi tiêu nội bộ có phù hợp hay không là 
kế toán phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng của đơn vị. 
 Bài học kinh nghiệm 
 Cần tận dụng tối ưu sự chỉ đạo cương quyết và sự giúp đỡ, động viên nhiệt tình 
của lãnh đạo Phòng Giáo dục. 
 Cần khuyến khích và phát huy hơn nữa sự nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ của tập 
thể giáo viên trường mầm non thị trấn Trà Cú. 
 Cần phải tạo điều kiện nâng cao tay nghề của tập thể giáo viên trong nhà trường 
một cách đồng đều. 
 Phải thận trọng và bám sát các nguyên tắc, các bước ra quyết định để hạn chế 
những sai sót trong quá trình ra quyết định. 
 2.4.2. Những vấn đề còn tồn đọng 
 Nhìn chung khi quyết định tại đơn vị Hiệu trưởng đã vận dụng nhiều kỹ năng ra 
quyết định phù hợp với yêu cầu phát triển của tập thể nhà trường, đặc điiểm tâm lý của 
cấp dưới, đặc điểm tình hình của công việc. Chính nờ sự vận dụng đúng kỹ năng ra 
quyết định đã ảnh hưởng tích cực đến sự nhiệt tình, quyết tâm của tập thể giáo viên 
trong nhà trường. 
 Cho nên vai trò của người quản lý trong nhà trường khi ra một quyết định nào 
đó là rất quan trọng. Biết xác định môi trường của đơn vị mình từ đó biết sử dụng linh 
hoạt kỹ năng ra quyết định phù hợp với đối tượng mình quản lý. Người quản lý phải 
biết được tâm tư, nguyện vọng và tâm sinh lý của nhân viên của mình mà ra quyết 
định phù hợp với từng đối tượng giáo viên, tạo bầu không khí thoải mái trong hoạt 
động tại đơn vị. Đặc biệt là phải tin tưởng lực lượng cốt cán của cấp dưới sẵn sàng 
giao phó nhiệm vụ cho cấp dưới để họ thấy mình có trách nhiệm trong công việc ngoài 
ra còn tạo điều kiện tốt để họ hoàn thành nhiệm vụ. Có như thế mới có thể xây dựng 
 12 
được tập thể đoàn kết, đồng lòng, có sự quyết tâm cao và nhiệt tình trong công tác và 
hướng về một tập thể vững mạnh, đoàn kết. 
 3. Kế hoạch hành động để nâng cao kỹ năng ra quyết định của Hiệu trường 
trường mầm non thị trấn Trà Cú. 
 Xây dựng bảng kế hoạch hành động cụ thể theo các vấn đề như sau: 
Nội dung 
công việc 
Mục tiêu 
cần đạt 
Người thực 
hiện 
Người/đơn 
vị phối hợp 
Điều kiện cần 
thiết 
Cách thức thực 
hiện 
Dự kiến rủi 
ro/khó khăn 
Biện pháp khắc 
phục 
1.Nghiên cứu 
tài liệu vềkỹ 
năng ra quyết 
định 
Nắm vững 
các nội dung, 
nguyên tắc, 
các bước 
trong việc ra 
quyết định 
Hiệu trưởng Văn thư (hỗ 
trợ thu thập 
tài liệu và in 
ấn) 
Các tài liệu bàn 
về kỹ năng ra 
quyết định. 
Thời gian: Tháng 
08/2018. 
Kinh phí in ấn tài 
liệu 
Hiệu trưởng tự 
nghiên cứutài 
liệu về kỹ năng 
ra quyết định 
Thiếu tài liệu 
tham khảo, 
không có thời 
gian 
Tìm kiếm tài liệu 
trên internet, mươn 
những người thân 
quan. 
Tranh thủ mọi lúc 
có thể. 
2. Trao đổi 
kinh nghiệm 
về kỹ năng ra 
quyết định 
với đồng 
nghiệp và các 
chuyên gia 
Nâng cao 
kiến thức, 
kinh nghiệm 
ra quyết định 
Hiệu trưởng Các phó hiệu 
trưởng 
Thời gian: Xuyên 
suốt quá trình 
làm quản lý 
Hiệu trưởng chủ 
động trao đổi, 
học hỏi kinh 
nghiệm từ đồng 
nghiệp và các 
chuyên gia 
Ít có cơ hội tiếp 
xúc và tra đổi 
Tích cực tham gia 
các khóa bồi 
dưỡng, các buổi 
sinh hoạt chuyên 
môn, các buổi họp 
với cấp cao. 
3. Thu thập ý 
kiến và rút 
kinh nghiệm 
từ những 
quyết định đã 
đưa ra 
Có được dữ 
liệu khách 
quan, chính 
xác và rút ra 
được những 
bài học giá 
trị 
Hiệu trưởng Văn thư hỗ 
trợ thu thập 
và xử lý dữ 
liệu 
Bản câu hỏi thu 
thập ý kiến bằng 
file mềm hoặc 
bản cứng. 
 Thời gian: 
Tháng 09/2018 
Máy vi tính để 
xử lý dữ liệu. 
Hiệu trưởng soạn 
bản câu hỏi thu 
thập ý kiến về 
những quyết định 
quan trọng mà 
mình đã đưa ra, 
sau đó có thể gửi 
qua email để mọi 
người trả lời 
hoặc in ra gửi 
đến mọi người 
Mọi người ngại 
lãnh đạo nên 
không dám nói 
thật, nói thẳng. 
Lập bản câu hỏi ẩn 
danh và hiệu 
trưởng phải khẳng 
định rõ tinh thần, 
thái độ khách 
quan, lắng nghe 
của mình khi tiếp 
nhận các ý kiến 
của mọi người. 
 14 
Nội dung 
công việc 
Mục tiêu 
cần đạt 
Người thực 
hiện 
Người/đơn 
vị phối hợp 
Điều kiện cần 
thiết 
Cách thức thực 
hiện 
Dự kiến rủi 
ro/khó khăn 
Biện pháp khắc 
phục 
nhờ mọi người 
trả lời, góp ý. 
4. Xây dựng 
kế hoạch bồi 
dưỡng các kỹ 
năng tham gia 
vào công tác 
ra quyết định 
cho mọi 
thành viên 
trong trường. 
Có được bản 
kế hoạch cụ 
thể, có tính 
khoa học và 
khả thi. 
Hiệu 
trưởng, các 
phó hiệu 
trưởng 
Các phòng, 
các tổ, các bộ 
phận cùng 
tham gia xây 
dựng kế 
hoạch. 
Tài liệu tham 
khảo. 
Thời gian: Tháng 
10/2018. 
Phòng họp. 
Hiệu trưởng lên ý 
tưởng, các phó 
hiệu trưởng cùng 
các bộ phận cùng 
nhau xây dựng 
kế hoạch cụ thể. 
Hạn hẹp về thời 
gian, bất đồng ý 
kiến và quan 
điểm về các nội 
dung trong bản 
kế hoạch. 
Sắp xếp thời gian 
biểu hợp lý để mọi 
người có thể cùng 
đóng góp vào việc 
xây dựng kế 
hoạch.Bám chắc 
mục tiêu và sự chỉ 
đạo, góp ý của hiệu 
trưởng và các 
chuyên gia. 
5. Tổ chức 
thực hiện kế 
hoạch bồi 
dưỡng các kỹ 
năng tham gia 
vào công tác 
ra quyết định. 
Giúp mọi 
người nắm 
được các kỹ 
năng, 
phương pháp 
khi tham gia 
vào quá trình 
ra quyết định 
và có thái độ 
tích cực, 
nhiệt tình, có 
thiện chí 
tham gia. 
Hiệu 
trưởng, các 
phó hiệu 
trưởng 
Toàn thể cán 
bộ, giáo viên, 
nhân viên 
trong trường. 
Tài liệu về các kỹ 
năng tham gia 
trong quá trình ra 
quyết định. 
Thời gian: Tháng 
11/2018. 
Phòng học. 
Hiệu trưởng, các 
phó hiệu trưởng 
trực tiếp bồi 
dưỡng hoặc có 
thể mời các 
chuyên gia đến 
bồi dưỡng. 
Khó tập hợp 
được toàn thể 
mọi người cùng 
tham gia 
Có thể sắp xếp lịch 
bồi dưỡng vào cuối 
tuần hoặc buổi tối 
(xem xét chế độ 
bồi dưỡng, hỗ trợ 
cho mọi người). 
6. Thực hiện Đưa ra được Hiệu trưởng Các phó hiệu Phòng họp, các Có thể tổ chức Mọi người ngại Hiệu trưởng phải 
 15 
Nội dung 
công việc 
Mục tiêu 
cần đạt 
Người thực 
hiện 
Người/đơn 
vị phối hợp 
Điều kiện cần 
thiết 
Cách thức thực 
hiện 
Dự kiến rủi 
ro/khó khăn 
Biện pháp khắc 
phục 
quá trình ra 
quyết định 
với sự tham 
gia của tập 
thể 
những quyết 
định đúng 
đắn, phù hợp 
góp phần đưa 
nhà trường đi 
lên. 
trưởng và các 
bộ phận khác 
có liên quan 
đến vấn đề ra 
quyết định 
nguồn thông tin, 
dữ liệu liên quan 
đến vấn đề cần 
ra quyết định. 
Thời gian: Tùy 
theo từng vấn đề 
mà xác định 
khoảng thời gian 
phù hợp. 
lấy ý kiến, thông 
tin, dữ liệu thông 
qua cuộc họp, 
hoặc thông qua 
gặp gỡ cá nhân, 
hoặc thông qua 
các hình thức 
giao tiếp gián 
tiếp khác. 
khi phải nói lên 
quan điểm, ý 
kiến của mình, 
nhất là khi ý kiến 
ấy có thể trái với 
ý của lãnh đạo. 
có tinh thần công 
tâm và tôn trọng ý 
kiến của mọi 
người, đánh giá 
cao những ý tưởng 
sáng tạo của cấp 
dưới, khuyến khích 
mọi người nêu ý 
kiến. 
7. Đánh giá 
và rút kinh 
nghiệm về 
việc ra quyết 
định trong 
quá trình 
quản lý 
Nhận thấy 
được những 
ưu điểm và 
khuyết điểm, 
rút ra những 
bài học giá 
trị cho bản 
thân trong 
quá trình 
quản lý nhà 
trường 
Hiệu trưởng Văn thư cung 
cấp các thông 
tin, dữ liệu 
cần thiết cho 
hiệu trưởng 
Các dữ liệu thực 
tế trong quá trình 
hoạt động của 
nhà trường. 
Thời gian: Hiệu 
trưởng tiến hành 
đánh giá, rút kinh 
nghiệm sau mỗi 
lần ra quyết định 
và sau mỗi tháng, 
mỗi học kỳ, mỗi 
năm học. 
Hiệu trưởng dự 
trên những kết 
quả, thông tin, dữ 
liệu thực tế để 
đánh giá và rút 
kinh nghiệm. 
Có thể bị tính 
chủ quan chi 
phối và có thể 
không nhớ hết 
các vấn đề. 
Phải thẳng thắn và 
khách quan khi tự 
đánh giá. 
Tập thói quen tự 
đánh giá và rút 
kinh nghiệm trong 
việc ra quyết định 
sau mỗi ngày, mỗi 
tuần làm việc. 
Nên có sổ tay ghi 
chép. 
 4. Kết luận và kiến nghị 
 4.1. Kết luận 
Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản lý. Quyết định quản lý 
có thể có ảnh hưởng đến vấn đề rất quan trọng của tổ chức như sự tồn tại và phát triển 
của tổ chức đó, hoặc có thể ảnh hưởng đến vấn đề thứ yếu hơn như mức lương khởi 
điểm trả cho nhân viên tập sự là bao nhiêu. Tuy nhiên, tất cả các quyết định đều có ảnh 
hưởng, dù lớn hay nhỏ, đến kết quả hoạt động của của tổ chức.Vì sự sống còn của các 
tổ chức, những nhà quản lý cần phải phát triển được những kỹ năng ra quyết định. Ra 
những quyết định tốt, được mọi người ủng hộ và thực thi là cả một nghệ thuật mà tất 
cả các nhà lãnh đạo đều phải học. Ra những quyết định tốt là cả một nghệ thuật.Tùy 
theo tình huống mà việc ra quyết định có thể dựa trên sự độc đoán hay trên sự đồng 
thuận của tất cả mọi người. Lúc nào cũng dựa trên sự độc đoán hay luôn bao biện là 
một cách ra quyết định cực đoan và vô cùng nguy hiểm. Những người ra quyết định 
giỏi nhất là những người linh hoạt. Họ biết khi nào phải độc đoán, khi nào phải đi tìm 
tiếng nói chung của mọi người trong tổ chức và khi nào nên cân đo ở giữa hai cực này. 
 Càng hiểu biết vấn đề và càng có nhiều thông tin, bạn càng có nhiều khả năng 
ra những quyết định độc đoán. Trong trường hợp ngược lại, bạn phải ra một quyết định 
có cân nhắc đền ý kiến của người khác. Khi cần nhiều sự hỗ trợ của những người khác 
trong quá trình thực hiện quyết định thì bạn cũng không thế tự mình ra quyết định 
được. Vì vậy, nên nhớ một nguyên tắc quan trọng sau: Để các quyết định được mọi 
người tôn trọng và tuân theo, cần phải công khai quá trình ra quyết định. Khi làm cho 
mọi người hiểu được tính hợp lý trong việc ra quyết định của bạn, bạn sẽ xây dựng 
được lòng tin nơi họ. Tính minh bạch trong quá trình ra quyết định sẽ tạo ra sự hiểu 
biết, thông cảm của mọi người trong tổ chức và họ sẽ dễ dàng tuân theo quyết định 
ngay khi họ không hoàn toàn đồng tình với tổ chức của mình. 
 4.2. Kiến nghị 
 - Sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo huyện Trà Cú thường xuyên mở 
các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý về công tác quản lý nhà trường. 
 - Phòng giáo dục đào tạo huyện Trà Cú đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà 
trường. Phân bổ nhân sự đầy đủ để trường thuận lợi trong công tác quản lý và chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ. 
 - Hiệu trưởng cần phát huy tinh thần dân chủ nhiều hơn nữa trong quá trình ra 
quyết định, tạo điều kiện cho mọi người, nhất là các bộ phận liên quan tham gia vào 
quá trình ra quyết định để quyết định đưa ra được hiệu quả hơn. 
 17 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 1. Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
 2. Quyết định số 14/2008 QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm 
non ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. 
 3. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non. 
 4. Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của trừơng mầm non thị trấn Trà Cú. 
 5. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non thị trấn 
Trà Cú. 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_nang_cao_ky_nang_ra_quyet_dinh_cua_hieu_truong_tru.pdf