Tiểu luận Giải quyết đơn khiếu nại về việc xét thi đua của giáo viên cuối năm học 2017-2018 tại trường THCS A, Thành phố K, tỉnh T

(Bản scan)

Kiểm tra là một trong những chức năng quan trọng trong công tác quản

lý. Quản lý mà không kiểm tra thì xem như không có quản lý. Vì vậy thanh

tra, kiểm tra trường học nói chung và kiểm tra nội bộ trường phổ thông nói

riêng đã được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Thanh tra và các văn bản

hiện hành. Trong giai đoạn hiện nay, để đạt được mục tiêu quản lý nhà trường

Hiệu trưởng cân phải coi trọng công tác kiểm tra nội bộ nhà trường. Các cấp

quản lý cần phải làm tốt công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở Giáo dục mà

mình quản lý phát hiện sai sót để kịp thời xử lý, tư vấn thúc đây cho công tác

quản lý của cơ sở và nhất là hiệu trưởng tránh xảy ra vi phạm pháp luật, mắt

đoàn kết nội bộ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Để trang

bị cho bản thân kiến thức về công tác này tôi được tham gia tập huấn lớp bồi

dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tỉnh Trà Vinh từ ngày

24/10/2018 đến ngày 04/11/2018, do các giảng viên Trường Cán bộ quản lý

giáo dục thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, tôi đã tiếp thu nhiều kiến thức bổ

ích cho công tác thanh tra, kiểm tra nhà trường, các kiến thức, kỹ năng giải

quyết đơn khiếu nại, tế cáo và tiếp công dân.

 

Qua khóa học tôi thấy công tác khiếu nại, tố cáo có vai trò đặc biệt

quan trọng đối với người lãnh đạo. Mọi người đều có quyền khiếu nại, tố cáo

với cơ quan có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của bắt kỳ cơ

quan, tổ chức, cá nhân nào. Đồng thời, khiếu nại, tố cáo là một hình thức dân

chủ trực tiếp để mọi người tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ

lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cơ

quan thực hiện nghiêm minh việc thi hành pháp luật.

pdf 16 trang chauphong 22/08/2022 10510
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết đơn khiếu nại về việc xét thi đua của giáo viên cuối năm học 2017-2018 tại trường THCS A, Thành phố K, tỉnh T", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_don_khieu_nai_ve_viec_xet_thi_dua_cua_g.pdf