Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ở trường THPT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

(Bản scan)

1- Lí do chọn chủ đề tiểu luận.

1.1.Cơ sở pháp lý: Cơ sở pháp lý về Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học và quản lý Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học được ban hành rất nhiều, trong khuôn khổ giới hạ của tiểu luận tôi xin đề cập đế một số cơ sở pháp lý chủ yếu như sau:

- Luật Giáo dục, tại Điều 100 quy định “Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương”.

. Thể chế hóa Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó tại Chương VI tài sản của trường đề cập đến Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học

- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23/11/2012 về “ ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên” tại chương II mục 2, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học điều 12. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

- Quy định tại Điều 7. Tiêu chuẩn 4 - Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/12/2012 về “ ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia”

- Chỉ thị 15/CT -BGD ngày 11/9/1993 của Bộ Giáo dục - Đào tạo có nội dung liên quan đến việc xây dựng, quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học của ngành

- Tiêu chuẩn Việt Nam - 3978 – 84.pdf 35 trang chauphong 22/08/2022 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ở trường THPT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_co_so_vat_chat_thiet_bi_day_hoc_o.pdf