Tiểu luận Công tác phối hợp giữa trường TH & THCS Bù Dinh với chính quyền địa phương và công cộng trong năm học 2017-2018

(Bản scan)

Giáo dục thế hệ trẻ là một quá trình lâu dài và liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội. Mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện con người chỉ có thể thực hiện được khi môi trường gia đình và xã hội lành

mạnh. Chỉ có sự tham gia của gia đình và xã hội vào việc tạo ra môi trường thuận lợi cho giáo dục, vào việc hoàn thiện nội dung, phương pháp giáo dục, cải tiến công tác quản lý giáo dục, thì giáo dục mới có khả năng thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện. Đảng và nhà nước ta xác định phương thức làm giáo dục hiện nay là xã hội hóa giáo dục, tức là việc huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nền giáo dục dưới sự quản lý của Nhà nước. Nội dung của xã hội hóa giáo dục là huy động xã hội tham gia xây dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục, huy động xã hội tham gia vào quá trình giáo dục, huy động các lực lượng tham gia vào quá trình đa dạng hóa các hình thức học tập và các loại hình nhà trường, huy động xã hội đầu tư các nguồn lực cho giáo dục.

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 1 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại Điều 16 - Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương quy định: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của người học.

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT- BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) có Điều 47- Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, ghi rõ: Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại hiện cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục. Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện cho học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi.pdf 19 trang chauphong 18/08/2022 1540
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác phối hợp giữa trường TH & THCS Bù Dinh với chính quyền địa phương và công cộng trong năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_phoi_hop_giua_truong_th_thcs_bu_dinh_voi.pdf