Tiểu luận Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ở trường Mầm non Bình Thắng, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1.Lý do chọn chủ đề tiểu luận: 1.1.Lý do pháp lý

Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng, trong đó đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị nêu rõ: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học...”

Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng | dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 quy định về ứng dụng | công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng;

| Quyết định số 6200/QĐ- BGDĐT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động | dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”

Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn | 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”;

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;

Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT ngày 8 tháng 9 năm 2017 về việc hướng | dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018.pdf 26 trang chauphong 18/08/2022 1760
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ở trường Mầm non Bình Thắng, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_ung_dung_cong_nghe_thong_tin_trong_quan_ly_o_truon.pdf