Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường Song ngữ Quốc tế Mùa Xuân - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1.1. Cơ sở pháp lý

Trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đòi hỏi mỗi người công dân Việt Nam chẳng những có tri thức khoa học hiện đại, mà còn có nhân cách của con người CNXH, cho nên đòi hỏi hệ thống giáo dục phải giáo dục một cách toàn diện.

Đối với sự phát triển và hưng thịnh của mỗi quốc gia, yếu tố con người luôn giữ vai trò quyết định. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng đến nguồn lực con người, nhất là vai trò của giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo con người có đạo đức, tri thức, kỹ năng... được coi là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

| Diều 26, thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở nêu rõ:

| Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Đánh giá về thực trạng giáo dục, Nghị quyết TW2 khoá VIII nhấn mạnh “Đặc biệt đáng lo ngại trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt về tư tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước Điều này cho thấy việc giáo dục đạo đức học sinh có ý nghĩa rất cấp bách và cần thiết.pdf 33 trang chauphong 18/08/2022 4310
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường Song ngữ Quốc tế Mùa Xuân - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_nang_cao_hieu_qua_cong_tac_giao_duc_dao_duc_cho_ho.pdf