Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý các loại hồ sơ sổ sách tại trường Mầm non Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do pháp lý

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Căn cứ Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia.

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính Phủ công tác văn thư.

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.

Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định | định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu;

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;..

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non về việc thực hiện đầy đủ, chính xác các hồ sơ, sổ sách và chế độ thu chi hợp lý, đúng nguyên tắc tài chính của nhà nước.

Thông tư 27/2016 của Bộ GDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dụcpdf 15 trang chauphong 22/08/2022 280
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý các loại hồ sơ sổ sách tại trường Mầm non Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_quan_ly_cac_loai_ho_so_so_sach_tai_tru.pdf