Tiểu luận Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập

1.1. Cơ sở pháp lý:

Ở nước ta, từ năm 1992, Đảng và Nhà nước đã khẳng định tại điều 35 của Hiến

pháp: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam

lần IX tiếp tục khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động

lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa, là điều kiện để

phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh

tế nhanh và bền vững”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định

“ Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại

hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục phát

triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “ Giáo dục

và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân

tài, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam”.

Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường và

ngành giáo dục, Nhà nước đã ban hành Luật Giáo dục s a đổi và bổ sung năm 2005.

+ Tại điều 15 chương I của luật nói rõ: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong

việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu

gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách

bảo đảm các điều kiện về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của

mình.”

+ Tại điều 70 chương IV mục 1của Luật Giáo dục nêu rõ nhiệm vụ của nhà

giáo, yêu cầu nhà giáo phải có nhiều tiêu chuẩn, trong đó có các tiêu chuẩn “Có phẩm

chất, đạo đức, tư tưởng tốt. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp

vụ”.

+ Tại điều 72 chương IV mục 1 nêu Nhiệm vụ của nhà giáo: “Không ngừng

học tập rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn,

nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học”. Tại Điều

73 của chương này cũng nói về Quyền hạn của nhà giáo: “Được đào tạo nâng cao trình

độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ”.

+ Tại Điều 80 chương IV mục 3 nói về chính sách nhà giáo, bồi dưỡng chuyên

môn, nghiệp vụ: “ Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp

vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo. Nhà giáo được c đi học nâng cao

trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo qui

định của chính phủ”.

Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 coi giải pháp “Đổi mới chương trình

giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo là giải pháp trọng tâm; đổi mới quản lý giáo dục

là khâu đột phá”. Dự thảo lần thứ 14 về chiến lược phát triển giáo dục 2009 - 20204

cũng xem: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là giải pháp đột

phá để thực hiện các mục tiêu đề ra. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 –

2020 đã định hướng: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân

lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược”. Chính vì vậy, công tác xây dựng, phát

triển đội ngũ giáo viên là hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược to lớn, vì đây là

lực lượng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của nền giáo dục quốc dân.

pdf 27 trang chauphong 22/08/2022 11303
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập

Tiểu luận Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập
 1 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH 
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA 
Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông 
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO 
GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ 
TRUNG HỌC CƠ SỞ CAM LẬP 
Học viên: NGUYỄN QUANG THĂNG 
Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Cam Lập, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
CAM RANH, THÁNG 08/2018 
 2 
MỤC LỤC 
 Trang 
1. Lí do chọn đề tài ....................................................................................................... 1 
1.1 Cơ sở pháp lí ........................................................................................................... 1 
1.2 Cơ sở lí luận ........................................................................................................... 3 
1.3 Cơ sở thực tiễn ........................................................................................................ 4 
2. Tình hình thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho 
đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập ........................... 5 
2.1 Giới thiệu khái quát về trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập ................. 5 
2.2 Thực trạng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo 
viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập ...................................................... 7 
2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc nâng cao chất lượng 
chuyên môn đội ngũ giáo viên .......................................................................................... 11 
2.4. Kinh nghiệm thực tế của Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam 
Lập về công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên ................... 13 
3. Kế hoạch hành động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn 
cho giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Lập năm học 2018 – 
2019 .............................................................................................................................. 14 
4. Kết luận và kiến nghị ............................................................................................. 22 
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 24 
 3 
1. Lý do chọn đề tài 
1.1. Cơ sở pháp lý: 
Ở nước ta, từ năm 1992, Đảng và Nhà nước đã khẳng định tại điều 35 của Hiến 
pháp: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam 
lần IX tiếp tục khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động 
lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa, là điều kiện để 
phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh 
tế nhanh và bền vững”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định 
“ Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục phát 
triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “ Giáo dục 
và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân 
tài, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam”. 
Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường và 
ngành giáo dục, Nhà nước đã ban hành Luật Giáo dục s a đổi và bổ sung năm 2005. 
+ Tại điều 15 chương I của luật nói rõ: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong 
việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu 
gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách 
bảo đảm các điều kiện về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của 
mình...” 
 + Tại điều 70 chương IV mục 1của Luật Giáo dục nêu rõ nhiệm vụ của nhà 
giáo, yêu cầu nhà giáo phải có nhiều tiêu chuẩn, trong đó có các tiêu chuẩn “Có phẩm 
chất, đạo đức, tư tưởng tốt. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp 
vụ”. 
 + Tại điều 72 chương IV mục 1 nêu Nhiệm vụ của nhà giáo: “Không ngừng 
học tập rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học”. Tại Điều 
73 của chương này cũng nói về Quyền hạn của nhà giáo: “Được đào tạo nâng cao trình 
độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ”. 
 + Tại Điều 80 chương IV mục 3 nói về chính sách nhà giáo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ: “ Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp 
vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo. Nhà giáo được c đi học nâng cao 
trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo qui 
định của chính phủ”. 
Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 coi giải pháp “Đổi mới chương trình 
giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo là giải pháp trọng tâm; đổi mới quản lý giáo dục 
là khâu đột phá”. Dự thảo lần thứ 14 về chiến lược phát triển giáo dục 2009 - 2020 
 4 
cũng xem: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là giải pháp đột 
phá để thực hiện các mục tiêu đề ra. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 
2020 đã định hướng: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân 
lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược”. Chính vì vậy, công tác xây dựng, phát 
triển đội ngũ giáo viên là hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược to lớn, vì đây là 
lực lượng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của nền giáo dục quốc dân. 
Năm học 2018-2019, là năm học thứ sáu thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 
về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế”. Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học tiên tiến, 
hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao 
năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đẩy 
mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, 
đạo đức, phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo con người Việt Nam phù 
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập. 
Văn bản số: 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 ban hành Điều lệ 
trường Tiểu học tại Điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên: “Học tập, rèn luyện để nâng cao 
sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy”. 
Tại Điều 35. Quyền hạn của giáo viên: “Được đào tạo nang cao trình độ, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ; được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo 
qui đinh khi được c đi học”. 
Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành ngày 28 
tháng 3 năm 2011, trong chương IV Điều 31 mục 1 điểm c quy định về Nhiệm vụ của 
giáo viên trường trung học: “Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên 
môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục”, tại Điều 32. 
mục 1 đã nêu rõ Quyền của giáo viên: “Được c tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị 
chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”, tại mục 2 điểm c điều này 
quy định quyền của giáo viên chủ nhiêm: “Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị 
chuyên đề về công tác chủ nhiệm”. 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành chỉ thị số 
2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục, trong đó có 
nêu rõ nhiệm vụ: “Triển khai các đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
dục phổ thông cốt cán theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để thực 
hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1”. 
 5 
1.2. Cơ sở lý luận: 
 Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, đồng thời tham 
gia hội nhập kinh tế thế giới, hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa, do đó vấn đề nâng cao 
trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên càng trở nên cấp bách và cần thiết. Một 
Nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 
chuyên môn nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và bắt kịp xu hướng 
giáo dục của thời đại. 
 Đào tạo là giúp cho người học tiếp cận và rèn luyện các kiến thức, kỹ năng 
chuyên biệt nhằm thực hiện những công việc cụ thể (trích trong tài liệu bồi dưỡng của 
Trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh). 
 Bồi dưỡng là làm tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất đạo đức (Nguyễn Lân – 
Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000); bồi 
dưỡng là các hoạt động làm tăng thêm trình độ hiện có về kiến thức, kỹ năng thái độ 
nhằm giúp cho người lao động thực hiện công việc có hiệu quả hơn. 
 Phát triển là quá trình tác động nhằm giúp nâng cao khả năng trí tuệ và cảm xúc 
cần thiết để thực hiện công việc tốt hơn, phát triển là quá trình biến đổi, hoặc làm cho 
biến đổi từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao. Là quá trình học tập nhằm 
mở ra cho cá nhân những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai 
cho tổ chức (trích trong tài liệu bồi dưỡng của Trường cán bộ quản lý giáo dục thành 
phố Hồ Chí Minh). 
 Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trong nhà trường nói chung và đội ngũ 
giáo viên nói riêng là các hoạt động nhằm chuẩn bị cho đội ngũ theo kịp với cơ cấu tổ 
chức khi có thay đổi và phát triển; là quá trình trang bị kiến thức nhất định về chuyên 
môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên để họ có thể đảm nhiệm được một công việc 
nhất định. Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên còn là các hoạt động nhằm chuẩn bị 
và cung cấp nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển của nhà trường về số lượng, chất 
lượng và cơ cấu dựa trên những căn cứ về định hướng phát triển của nhà trường. 
 Công tác đào tạo phát triển chuyên môn có tầm quan trọng chiến lược, có tính 
chất quyết định chất lượng giáo dục dạy và học trong nhà trường, bởi lẻ lao động sư 
phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, 
luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện hơn nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức 
tạp của hoạt động giảng dạy – giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo Nhà trường phải 
thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho giáo viên. 
 Việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên của nhà trường sẽ góp 
phần thúc đẩy, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc, nâng cao 
tính ổn định và năng động của nhà trường, qua đó duy trì và nâng cao chất lượng giáo 
viên, góp phần quan trọng nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, đồng thời duy trì và 
 6 
nâng cao chất lượng nhân sự; nuôi dưỡng môi trường văn hóa làm việc tích cực; tạo ra 
được sự gắn bó giữa giáo viên, nhân viên và n ...  tham gia giáo viên dạy giỏi cấp 
thành phố, cấp tỉnh. 
- Tổ chức cho những giáo viên đạt thành tích 
giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh báo 
cáo kinh nghiệm để toàn thể giáo viên được 
học tập kinh nghiệm. 
Những khó khăn/ 
rủi ro khi thực hiện 
- Giáo viên bị bệnh đột xuất. 
- Một số giáo viên chưa nhiệt tình tiếp thu. 
Biện pháp khắc 
phục 
- Phổ biến lại trong các cuộc họp chuyên môn. 
- Nhắc nhở giáo viên. 
8. Bồi dưỡng 
thường xuyên 
(4 module) 
Kết quả/ mục tiêu 
cần đạt 
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
cho giáo viên. 
- Giáo viên có tinh thần, ý thức tự học. 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên 
Điều kiện thực - Văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục, tài liệu 
 21 
hiện tập huấn. 
- Thời gian: Trong cả năm học. 
Cách thức thực 
hiện 
- - Giáo viên nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng 
thường xuyên. 
- - Thảo luận các nội dung bồi dưỡng trong tổ, 
tổ thảo luận đưa ra các khó khăn cùng nhau 
tháo gỡ. 
- - Tổ chức kiểm tra khả năng lĩnh hội, vận 
dụng kiến thức của giáo viên (hiệu trưởng ra 
đề tổ chức cho giáo viên làm bài kiểm tra). 
Những khó khăn/ 
rủi ro khi thực hiện 
- Khó kiểm soát việc tự học của giáo viên. 
Biện pháp khắc 
phục 
Mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch tự học và 
ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đánh 
giá. 
9. Bồi dưỡng 
về công nghệ 
thông tin 
Kết quả/ mục tiêu 
cần đạt 
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lí và giảng dạy. 
- Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lí và giảng dạy 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Ban giám hiệu, giáo viên tin học và tập thể 
giáo viên. 
Điều kiện thực 
hiện 
- Ban giám hiệu phải có kế hoạch, kinh phí 
hoạt động. 
- Thời gian: học kì I 
Cách thức thực 
hiện 
- Lên lịch bồi dưỡng cụ thể. 
- Phân công một số giáo viên có khả năng tốt 
về công nghệ thông tin hướng dẫn, giúp đỡ 
giáo viên chưa có kiến thức về công nghệ 
thông tin. 
Những khó khăn/ 
rủi ro khi thực hiện 
- Một số giáo viên lớn tuổi ngại học tin học. 
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ. 
Biện pháp khắc 
phục 
- Động viên, khuyến khích. 
- Giáo viên chuẩn bị thêm máy tính của mình. 
10. Tham quan 
thực tế 
Kết quả/ mục tiêu 
cần đạt 
- Giáo viên được mở rộng tầm nhìn, mối quan 
hệ và trao đổi kinh nghiệm. 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên 
Điều kiện thực - Thời gian: tháng 12/ 2018 
 22 
hiện - Hiệu trưởng phải có kế hoạch đi tham quan. 
Cách thức thực 
hiện 
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tham quan 
thực tế cụ thể, rõ ràng, hiệu quả. 
- Tổ chức cho giáo viên tham quan và viết bài 
cảm tưởng sau chuyến tham quan. 
- Khuyến khích cho giáo viên vận dụng các 
kinh nghiệm tốt đã học tập được vào công 
việc giảng dạy. 
Những khó khăn/ 
rủi ro khi thực hiện 
Thiếu kinh phí tham quan. 
Biện pháp khắc 
phục 
- Đề nghị hỗ trợ từ công đoàn. 
- - Vận động, đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ban đại 
diện Cha mẹ học sinh, Phòng giáo dục. 
11. Cử đi học 
các lớp bồi 
dưỡng chuyên 
môn do cấp 
trên tổ chức 
Kết quả/ mục tiêu 
cần đạt 
Giáo viên đi học được trang bị đầy đủ và có 
hệ thống các kiến thức lý thuyết và thực 
hành. 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Hiệu trưởng, giáo viên 
Điều kiện thực 
hiện 
- Thời gian: Trong cả năm học. 
- Văn bản chỉ đạo của ngành về đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 
- Kế hoạch mở lớp của các trường đào tạo 
nghề. 
- Phải có kinh phí học tập. 
Cách thức thực 
hiện 
- Căn cứ vào bản phân tích công việc, yêu cầu 
của chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, yêu cầu đặt 
ra từ thực tiễn đổi mới giáo dục, đội ngũ 
giáo viên cần được đào tạo, bồi dưỡng từ đó 
c giáo viên đi học các lớp phù hợp. 
Những khó khăn/ 
rủi ro khi thực hiện 
- Chi phí cao. 
- Giáo viên ngại đi học vì thời gian học kéo 
dài. 
Biện pháp khắc 
phục 
- Hiệu trưởng đề xuất với Phòng giáo dục để 
xin kinh phí cho giáo viên đi học. 
- Động viên, khuyến khích giáo viên. 
12. Khuyến 
khích giáo 
viên tự học, 
Kết quả/ mục tiêu 
cần đạt 
- Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên 
được rèn luyện. 
- Giáo viên biết tự khai thác, vận dụng các 
 23 
tự bồi dưỡng 
qua các 
phương tiện 
thông tin hiện 
nay như: 
internet, 
truyền thanh, 
truyền hình. 
kinh thông tin, hình ảnh hữu ích vào bài 
giảng một cách hiệu quả, sinh động. 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Ban giám hiệu, giáo viên 
Điều kiện thực 
hiện 
- Thời gian: Trong cả năm học 
Cách thức thực 
hiện 
- Giới thiệu các lợi ích từ internet, truyền 
hình, truyền thông mang lại. 
- Động viên, khuyến khích giáo viên tìm hiểu 
các kiến thức trên các phương tiện thông tin. 
Những khó khăn/ 
rủi ro khi thực hiện 
Giáo viên không tích cực tự học, tự bồi 
dưỡng trên các phương tiện thông tin vì cho 
rằng không có thời gian, điều kiện. 
Biện pháp khắc 
phục 
Động viên. 
13. Đánh giá 
hiệu quả đào 
tạo, bồi 
dưỡng, phát 
triển chuyên 
môn cho giáo 
viên. 
Kết quả/ mục tiêu 
cần đạt 
Đánh giá đúng kết quả đào tạo, bồi dưỡng và 
thành quả lao động của đội ngũ giáo viên 
giúp cho quy trình công tác quản lý nhân sự 
sẽ chính xác, vấn đề chọn người giao việc 
được phù hợp, hiệu quả đông thời giúp đội 
ngũ phát huy hết sở trường, năng lục của bản 
thân. 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. 
Điều kiện thực 
hiện 
- Thời gian: Cuối học kì I và cuối năm học. 
- Hiệu trưởng phải nắm được cách thức đánh 
giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. 
Cách thức thực 
hiện 
Hiệu trưởng vận dụng cách thức đánh giá 
hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng như: phân tích 
thực nghiệm; đánh giá thay đổi của đối 
tượng tham gia chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng; đánh giá định lượng hiệu quả đào 
tạo, bồi dưỡng để xem xét mỗi cá nhân đã 
tiếp thu, học hỏi được gì sau khi tham gia 
chương trình bồi dưỡng ? Sau khi kết thúc 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng, người tham 
gia có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng đã 
học hỏi được vào thực tiễn công việc như thế 
 24 
nào, đạt được lợi ích gì. 
Những khó khăn/ 
rủi ro khi thực hiện 
Đánh giá chưa sát với thực tế. 
Biện pháp khắc 
phục 
Kiểm chứng lại thông tin kiểm tra đánh giá. 
4. Kết luận và kiến nghị 
4.1. Kết luận 
Trong nhiều năm qua, giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn mới nhưng trong quá trình thực hiện không tránh 
khỏi những hạn chế, bất cập. Để góp phần khắc phục những hạn chế, thúc đẩy quá 
trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương, nhà trường cần đào tạo, bồi 
dưỡng và phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Đồng thời mỗi giáo viên là 
một hạt nhân quan trọng trong nhà trường cũng cần tích cực đổi mới phương pháp dạy 
học, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp, có hiệu quả và đặc biệt cần chủ động sáng 
tạo trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện, từng bước thành công sự nghiệp giáo dục mà Đảng và Nhà nước 
tin tưởng, giao phó. 
4.2 . Kiến nghị 
4.2.1 Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
 Có chính sách đầu tư kinh phí thích và đáng chế độ đãi ngộ cho công tác bồi 
dưỡng và phát triển chuyên môn cho giáo viên nhằm khuyến khích sự tự giác, tích 
cực sáng trong việc học tập, bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên. 
4.2.2. Đối với UBND tỉnh Khánh Hòa: 
 Chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện việc chuyển loại viên chức cho giáo 
viên đạt trình độ trên chuẩn. 
 Tăng cường đầu tư bổ sung nguồn ngân sách Nhà nước cho các trường, nhất là 
các trường ở vùng khó khăn. 
4.2.3. Đối với Sở Giáo đục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa\ 
 Tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng cho cán bộ quản lí và cán bộ nguồn. 
 Phối kết hợp tốt với các ngành hữu quan trong tỉnh đầu tư mạnh trang thiết bị thí 
nghiệm thực hành cho các trường trung học cơ sở đảm bảo đủ phương tiện dạy học theo 
chương trình, sách giáo khoa mới. 
 4.2.4. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh 
 25 
Có chế độ phụ cấp đối với giáo viên dạy tại bán đảo Cam Lập. 
Có quy định để các trường ở vùng khó khăn được tuyển dụng giáo viên là người 
địa phương nhằm ổn định đội ngũ của những trường này. 
4.2.5. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh 
Ổn định nhân sự từ tháng 8 để thuận lợi phân công chuyên môn, giảng dạy. 
Thường xuyên tổ chức các chuyên đề theo từng nhóm bộ môn (đối với Trung học 
cơ sở) với sự tham gia của giảng viên Trường Sư phạm, chuyên đề trao đổi kinh 
nghiệm chuyên môn cho giáo viên Tiểu học. 
Kiến nghị cấp trên kết hợp với các trường đào đạo, bồi dưỡng thường xuyên mở 
nhiều chuyên đề giảng dạy hơn như bồi dưỡng cho đội ngũ cấp tổ, cán bộ quản lý. 
4.2.6. Đối với Ủy ban nhân dân xã Cam Lập 
Quan tâm tới những gia đình khó khăn trong xã; tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của phụ huynh trong việc kết hợp với nhà trường thực hiện giáo dục học sinh. 
Có chính sách hỗ trợ trường tham gia các hoạt động giáo dục; kết hợp với nhà 
trường làm tốt công tác phổ cập tại địa phương. 
 4.2.7. Đối với phụ huynh học sinh: cần quan tâm, chăm sóc con em mình đúng 
mức, tạo điều kiện cho các em học sinh được đến trường, thường xuyên phối hợp với 
nhà trường trong công tác giáo dục học sinh. 
 26 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục, NXB Giáo dục. 
2. Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh (2013), Tài liệu bồi 
dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông, lưu hành nội bộ. 
3. Văn bản số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về Luật 
giáo dục và văn bản số 44/2009/QH12 của Quốc hội ban hành Luật s a đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11. 
4. Bộ Giáo dục và Đạo tạo, dự thảo lần thứ 14 chiến lược phát triển giáo dục 
2009 – 2020. 
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 
20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra toàn diện nhà trường, các 
cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. 
6. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 
12 năm 2010 ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-
BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 S a đổi, bổ sung Điều 40a của Thông tư 
số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 ban hành Điều lệ trường 
tiểu học. 
7. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 
và phổ thông có nhiều cấp học. 
8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu 
học, ban hành kèm theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 27 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_dao_tao_boi_duong_phat_trien_chuyen_mon_c.pdf