Tiểu luận Xây dựng quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 tại trường Mẫu giáo Hàm Tân, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú

1.1. Cơ sở pháp lý

Luật Giáo dục đã nêu: Giáo dục Mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục

quốc dân, mục tiêu của giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình

cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho

trẻ vào lớp 1.

Điều lệ Trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHNBGDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định:

Chương II Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường Mầm non, trường Mẫu giáo,

nhà trẻ; Chương III Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

em; Chương IV Tài sản của trường Mầm non, trường Mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp

mẫu giáo độc lập; Chương V Giáo viên và nhân viên; Chương VI Trẻ em; Chương VII

Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc

lập với gia đình và xã hội.

Quyết định Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo) nêu rõ Điều 3 Phẩm chất chính trị; Điều 4Đạo đức nghề nghiệp; Điều 5 Lối sống,

tác phong.

Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo

Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 1năm 2008 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo) đã nêu: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các

yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm

mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo Quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non tại Điều 3 Thời gian làm

việc, thởi gian nghỉ hàng năm của giáo viên; Điều 4 Giờ dạy của giáo viên; Điều 5

Chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy.

Các văn bản của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Trà Vinh, của Phòng Giáo dục -

Đào tạo huyện Trà Cú hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện các hoạt

động chuyên môn trong nhà trường.

pdf 18 trang chauphong 22/08/2022 1380
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Xây dựng quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 tại trường Mẫu giáo Hàm Tân, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Xây dựng quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 tại trường Mẫu giáo Hàm Tân, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú

Tiểu luận Xây dựng quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 tại trường Mẫu giáo Hàm Tân, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú
1 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA 
LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ 
TRƯỜNG MẦM NON - PHỔ THÔNG HUYỆN TRÀ CÚ 
XÂY DỰNG QUY CHẾ CHUYÊN MÔN 
NĂM HỌC 2018-2019 
TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HÀM TÂN 
 XÃ HÀM TÂN – HUYỆN TRÀ CÚ 
Người thực hiện: Trầm Thị Bích Đào 
 Đơn vị công tác: Trường Mẫu giáo Hàm Tân. 
Trà Cú – Năm 2018 
2 
MỤC LỤC 
 Trang 
 1. Lý do chọn đề tài 
 1.1. Cơ sở pháp lý 3 
 1.2. Cơ sở lý luận 3 
 1.3. Cơ sở thực tiễn 4 
 2. Đặc điểm tình hình 
 2.1. Giới thiệu khái quát về trường Mẫu giáo Hàm Tân 6 
 2.2. Thực trạng công tác xây dựng quy chế chuyên môn tại trường Mẫu 
giáo Hàm Tân 
7 
 2.3.Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức khi xây dựng quy 
chế chuyên môn tại trường Mẫu giáo Hàm Tân 
8 
 2.4. Kinh nghiệm thực tế liên quan đến xây dựng quy chế chuyên môn 
tại trường Mẫu giáo Hàm Tân 
9 
 3. Kế hoạch hành động năm học 2018-2019 khi xây dựng quy chế chuyên 
môn tại trường Mẫu giáo Hàm Tân 
11 
 4. Kết luận và kiến nghị 
 4.1. Kết luận 16 
 4.2. Kiến nghị 16 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 
3 
1. Lý do chọn đề tài 
 1.1. Cơ sở pháp lý 
Luật Giáo dục đã nêu: Giáo dục Mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục 
quốc dân, mục tiêu của giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình 
cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho 
trẻ vào lớp 1. 
Điều lệ Trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định: 
Chương II Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường Mầm non, trường Mẫu giáo, 
nhà trẻ; Chương III Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 
em; Chương IV Tài sản của trường Mầm non, trường Mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp 
mẫu giáo độc lập; Chương V Giáo viên và nhân viên; Chương VI Trẻ em; Chương VII 
Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 
lập với gia đình và xã hội. 
 Quyết định Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 
16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo) nêu rõ Điều 3 Phẩm chất chính trị; Điều 4Đạo đức nghề nghiệp; Điều 5 Lối sống, 
tác phong. 
 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo 
Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 1năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo) đã nêu: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các 
yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm 
mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non. 
Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non tại Điều 3 Thời gian làm 
việc, thởi gian nghỉ hàng năm của giáo viên; Điều 4 Giờ dạy của giáo viên; Điều 5 
Chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy. 
Các văn bản của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Trà Vinh, của Phòng Giáo dục - 
Đào tạo huyện Trà Cú hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện các hoạt 
động chuyên môn trong nhà trường. 
 1.2. Cơ sở lý luận 
 Xây dựng quy chế chuyên môn trong nhà trường là sự xác định một cách có căn 
cứ những mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quy định một cách cụ thể các 
4 
hoạt động chuyên môn mà giáo viên và tổ chuyên môn phải thực hiện. Nói một cách 
đơn giản, xây dựng quy chế chuyên môn là qui định xem phải làm gì ở các hoạt động 
chuyên môn, làm như thế nào, ai làm và khi nào làm cái đó. 
 Xây dựng quy chế chuyên môn của nhà trường cần đảm bảo 2 yêu cầu cơ bản: 
 Một là, quy chế chuyên môn phải đảm bảo đúng các yêu cầu của các cấp lãnh 
đạo cấp trên; 
 Hai là, quy chế chuyên môn phải phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 
 Xây dựng quy chế chuyên môn được tiến hành đúng quy trình: 
 Một là, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các quy định chuyên môn 
do Sở Giáo dục – Đào tạo, Phòng Giáo dục – Đào tạo ban hành; 
 Hai là, căn cứ vào thực trạng của nhà trường, viết bản dự thảo; 
 Ba là, tổ chức cho các tổ chuyên môn thảo luận, góp ý; 
 Bốn là, hoàn thiện văn bản và ban hành. 
Xây dựng tốt quy chế chuyên môn sẽ là giảm thiểu sự bất trắc trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vì quy chế chuyên môn là cơ sở để nhà trường tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, mỗi kì và năm học; Quy chế chuyên môn 
còn là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, ngoài ra, quy chế chuyên môn còn là phương tiện để thực hiện công tác 
dân chủ hóa về chuyên môn trong nhà trường. 
Với những ý nghĩa trên, trong công tác quản lý, hiệu trưởng phải tiến hành xây 
dựng quy chế chuyên môn của nhà trường để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của nhà trường đúng mục tiêu, chương trình đề ra. 
1.3. Cơ sở thực tiễn 
 Mọi cơ quan, tổ chức khi thành lập đều được xác định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Cơ quan, tổ chức, đơn vị bước vào hoạt động nghĩa là nó 
bắt đầu sống trong một không gian pháp luật và các mối quan hệ rất đa dạng, phong 
phú. Để cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động đúng trong khuôn khổ pháp luật, thực hiện 
đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhất thiết cơ quan đơn vị đó phải có những quy 
định bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và xử sự trước mọi mối quan hệ để giải quyết công việc. 
Tương tự như thế, bất cứ một nhà trường nào khi đi vào hoạt động cũng phải có 
những quy định, quy chế do chính nhà trường đó ban hành; Những qui định, quy chế 
5 
này giúp nhà trường nâng cao được chất lượng làm việc, đạt được mục tiêu giáo dục 
mong đợi. Chính vì thế, việc xây dựng quy chế chuyên môn là rất cần thiết giúp hiệu 
trưởng và các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt chức năng quản lý và điều hành có 
hiệu quả các hoạt động chuyên môn tại đơn vị. 
 Quy chế chuyên môn trong nhà trường gồm những quy định cụ thể về: 
 - Qui định về thực hiện chương trình 
 - Qui định về đón – trả trẻ 
 - Qui định về soạn giáo án 
 - Qui định về giảng dạy trên lớp 
 - Qui định về chăm sóc sức khỏe cho trẻ 
 - Qui định về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 
 - Qui định về thực hiện hồ sơ sổ sách 
 - Qui định về học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
 - Qui định về sinh hoạt tổ chuyên môn. 
 Tóm lại, quy chế chuyên môn là sản phẩm của hoạt động quản lý, nó là kết quả 
của quá trình tư duy, đút rút kinh nghiệm từ năm học này sang năm học khác của 
người cán bộ quản lý giáo dục. 
 Qua thời gian học tập tại lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý Giáo dục mầm non, phổ 
thông huyện Trà Cú, tôi đã được trang bị kiến thức về nghiệp vụ quản lý trong nhà 
trường mầm non; Đối chiếu những lý luận được học với thực tiễn đã giúp tôi nhận ra 
nhiều điều mới mẻ và vô cùng bổ ích cho công tác của mình. Bên cạnh những vấn đề 
như xây dựng kế hoạch, công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể, công tác quản 
lý nhân sự, Bản thân tôi quan tâm đến việc xây dựng quy chế chuyên môn của nhà 
trường bởi tôi ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chuyên môn 
trong nhà trường, tạo ra hành lang pháp lý đảm bảo cho mục tiêu hoạt động dạy và học 
có hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại quy chế chuyên môn nhà trường còn một số qui định 
chưa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị như: qui định về soạn giáo án, qui định 
về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến một số thành viên trong đơn vị chưa 
bằng lòng với công tác đánh giá, xếp loại giáo viên về chuyên môn. 
 Từ những lý do trên đây, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng quy chế chuyên 
môn năm học 2018-2019 tại trường Mẫu giáo Hàm Tân, xã Hàm Tân, huyện Trà 
Cú” làm tiểu luận với mong muốn ứng dụng những kiến thức đã học ở trường Cán 
bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của trường, 
6 
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong nhà trường. 
2. Đặc điểm, tình hình 
 2.1. Giới thiệu khái quát về trường Mẫu giáo Hàm Tân 
 Trường Mẫu giáo Hàm Tân là đơn vị trường học trực thuộc sự quản lý của 
Phòng Giáo dục – Đào Trà Cú. Trường được thành lập vào ngày 14/8/2012 (được tách 
ra từ trường Mẫu giáo Hàm Giang), cơ sở vật chất đều mượn tạm của Ủy ban nhân dân 
xã Hàm Tân và mượn tạm của trường Tiểu học Hàm Tân; Trải qua gần 6 năm xây 
dựng và phát triển, nhà trường có tổng số phòng học được quản lý là 2 phòng cơ bản 
(Phòng mượn tạm của Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân), 5 phòng kiên cố (mới xây 
dựng) và 1 phòng học mượn Tiểu học ở điểm lẻ; Tuy cơ sở đều mượn tạm, nhưng có 
chỗ phục vụ công tác quản lý và phục vụ công tác giảng dạy khá ổn định; Điểm tập 
trung của nhà trường được đặt tại ấp Chợ, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Năm học 2017 – 2018 nhà trường có 12 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 01 
hiệu trưởng; 01 phó hiệu trưởng; 08 giáo viên; 01 nhân viên (kế toán kiêm nhiệm văn 
thư) và 01 bảo vệ. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có trình độ chuyên môn Đại 
học (trừ bảo vệ). Số học sinh toàn trường là 230 cháu, tổng số lớp là 8, được chia 
thành hai tổ chuyên môn: Tổ mầm - chồi: 3 lớp; Tổ lá: 5 lớp. 
Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục – Đào tạo Trà Vinh, Phòng Giáo dục – Đào 
Tạo huyện Trà Cú, sự quan tâm của chính quyền các cấp cùng với sự cố gắng phấn 
đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, nhà trường đã 
huy động được trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng 
“Tập thể lao động xuất sắc”, nhà trường đã từng bước khẳng định được uy tín của 
mình. 
Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, 
trường Mẫu giáo Hàm Tân đã đạt được các danh hiệu cụ thể như sau: 
 - 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 05 giáo viên giỏi cấp huyện. 
 - 02/11 cán bộ, giáo viên đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. 
 - 09/11 giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 
 - Công đoàn vững mạnh xuất sắc. 
 - Chi bộ trong sạch, vững mạnh 
 - Trường học đạt an toàn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn tai nạn thương 
tích”. 
7 
 2.2. Thực trạng công tác xây dựng quy chế chuyên môn tại trường Mẫu giáo 
Hàm Tân 
 Công tác xây dựng quy chế chuyên môn ở trường Mẫu giáo Hàm Tân trong 
những năm qua và đặc biệt năm học 2017-2018 đã được chú trọng; Vào đầu năm học, 
hiệu trưởng nhà trường tập hợp các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 
của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục Trà Vinh và Phòng Giáo dục – Đào tạo Trà Cú; Các 
Chỉ thị của ngành, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt là 
các thông tin nội bộ về việc thực hiện quy chế chuyên môn của năm học vừa qua, so 
sánh, đối chiếu mục tiêu đặt ra với kết quả thực hiện quy chế chuyên môn tại đơn vị. 
 Trên cơ sở đó, hiệu trưởng kết hợp cùng với phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên 
môn soạn thảo quy chế chuyên môn vào đầu tháng 9; Sau khi soạn thảo xong bản dự 
thảo,  ...  vươn lên 
trong cuộc sống và trong công việc. 
Một số kinh nghiệm rút ra từ tình huống trên: 
- Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm tăng cường công tác kiểm tra nội bộ 
trường học, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuyên đề và kiểm tra việc thực 
hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và nhân viên. Sinh hoạt chuyên môn định kỳ 
đều đặn và có chất lượng, đánh giá sát thực ưu - khuyết điểm đối với các cán bộ, giáo 
viên và nhân viên được kiểm tra. Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp để cán bộ, giáo 
viên và nhân viên cố gắng phấn đấu. 
- Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường gần gủi, động viên các 
cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường cố gắng vươn lên trong mọi hoạt động 
chuyên môn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
3. Kế hoạch hành động năm học 2018-2019 khi xây dựng quy chế chuyên 
môn tại trường Mẫu giáo Hàm Tân: 
Từ thực trạng trên cùng với những kinh nghiệm thực tế, tôi nhận thấy cần phải 
có những biện pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của nhà trường khi lập kế hoạch 
hành động để xây dựng quy chế chuyên môn của nhà trường. Kế hoạch hành động 
thực hiện trong năm học 2018-2019 như sau: 
Tên công 
việc 
Mục tiêu/kết 
quả cần đạt 
Người/đơn 
vị thực 
hiện/phối 
hợp thực 
hiện 
Điều kiện, 
phương 
tiện thực 
hiện, thời 
gian 
Biện pháp 
thực hiện 
Dự 
kiến 
khó 
khăn, 
rủi ro 
Dự kiến 
hướng 
khắc 
phục 
1. Thành 
lập ban 
xây dựng 
quy chế 
chuyên 
môn 
- Thành lập 
được ban xây 
dựng quy 
chuyên môn 
có năng lực. 
- Hiệu 
trưởng 
- Phó hiệu 
trưởng 
- Tổ 
trưởng 
chuyên 
- Đầu tháng 
9/2018 
- Hiệu trưởng 
thông báo đến 
các thành viên 
có mặt trong 
ban xây dựng 
quy chế chuyên 
môn họp và 
- Một 
số 
thành 
viên 
vắng 
mặt 
(do bận 
- Hiệu 
trưởng 
chọn ngày 
họp khác 
khi có đầy 
đủ các 
thành 
12 
môn 
- Chủ tịch 
công đoàn 
thảo luận nội 
dung có liên 
quan. 
việc 
đột 
xuất) 
viên. 
2. Thu 
thập các 
văn bản 
- Có được 
hành lang 
pháp lý đầy 
đủ để xây 
dựng quy chế 
chuyên môn. 
- Hiệu 
trưởng. 
- Văn thư 
- Các văn 
bản hướng 
dẫn của Bộ 
Giáo dục, 
Sở và Phòng 
Giáo dục 
- Kết quả 
việc thực 
hiện quy chế 
chuyên môn 
tại đơn vị ở 
năm học 
trước 
- Hiệu trưởng 
kết hợp với văn 
thư rà soát lại 
các văn bản 
đến. 
- Văn 
bản chỉ 
đạo 
đến 
chậm 
- Tham 
mưu với 
Phòng 
Giáo dục. 
- Tìm 
kiếm các 
văn bản 
trên mạng 
Internet. 
3. Nghiên 
cứu các 
văn bản 
- Xác định 
được các 
thông tin liên 
quan đến quy 
chế chuyên 
môn có trong 
văn bản 
- Ban giám 
hiệu 
trường. 
- Tổ 
trưởng 
chuyên 
môn 
- Có đầy đủ 
các văn bản 
để nghiên 
cứu và thực 
hiện trong 
thời gian 1 
buổi sáng. 
- Hiệu trưởng 
chia sẽ nhiệm 
vụ với phó hiệu 
trưởng và tổ 
trưởng chuyên 
môn đánh dấu 
hoặc ghi lại các 
thông tin cần 
thu thập trong 
văn bản. 
- Nhiều 
văn 
bản 
nên 
khó 
chọn 
lọc 
- Chỉ lựa 
chọn 
những văn 
bản mới 
nhất. 
4. Phân 
tích thực 
trạng 
thực hiện 
quy chế 
chuyên 
môn ở 
- Tìm ra 
những qui 
định phù hợp 
và chưa phù 
hợp của quy 
chế chuyên 
môn (năm 
- Hiệu 
trưởng 
- Phó hiệu 
trưởng 
- Tổ 
trưởng 
chuyên 
- Tài liệu 
báo cáo kết 
quả thực 
hiện và quy 
chế chuyên 
môn năm 
học 2017-
- Hiệu trưởng 
chủ trì để tham 
khảo ý kiến 
đóng góp của 
các thành viên 
- Phó hiệu 
trưởng làm thư 
- Một 
số 
thành 
viên 
chưa 
chủ 
động 
- Hiệu 
trưởng 
yêu cầu 
mỗi thành 
viên phải 
nêu được 
ý kiến của 
13 
năm học 
trước 
học trước) 
với tình hình 
thực tế của 
nhà trường 
môn 
- Chủ tịch 
công đoàn 
2018 ký tổng hợp 
các ý kiến 
đóng 
góp ý 
kiến 
bản thân 
5. Viết dự 
thảo quy 
chế 
chuyên 
môn 
- Xây dựng 
được bản dự 
thảo quy chế 
chuyên môn 
- Hiệu 
trưởng 
- Phó hiệu 
trưởng 
- Xây dựng 
bản dự thảo 
trong 1 tuần 
- Phó hiệu 
trưởng chịu 
trách nhiệm 
biên soạn bản 
dự thảo quy 
chế 
- Hiệu trưởng 
xem xét, chỉnh 
sửa, chịu trách 
nhiệm chung 
về bản dự thảo 
quy chế 
- Một 
số quy 
định 
chưa 
phù 
hợp 
với 
tình 
hình 
thực tế 
- Thông 
qua Hội 
nghị “Cán 
bộ - công 
nhân – 
viên 
chức” để 
đi đến 
thống 
nhất 
chung. 
6. Tổ 
chức cho 
2 tổ 
chuyên 
thảo luận 
bản dự 
thảo quy 
chế 
chuyên 
môn 
- Tất cả giáo 
viên đều có ý 
thức chủ 
động đóng 
góp ý kiến để 
hoàn chỉnh 
bản dự thảo 
- Tổ 
trưởng 
chuyên 
môn 
- Giáo viên 
- Bản dự 
thảo quy chế 
chuyên môn 
- Thực hiện 
thảo luận 
trong buổi 
họp tổ 
chuyên môn 
- Tổ trưởng 
chuyên môn 
chủ trì cuộc 
họp 
- Tất cả các 
giáo viên trong 
từng tổ xem xét 
bản dự thảo và 
đưa ra ý kiến 
đóng góp. 
- Thư ký của tổ 
chịu trách 
nhiệm ghi biên 
bản cuộc họp. 
- Có 
một số 
ý kiến 
trái 
ngược 
nhau. 
- Phó hiệu 
trưởng, tổ 
trưởng 
chuyên 
môn tổ 
chức biểu 
quyết lấy 
ý kiến phù 
hợp. 
7. Xử lý 
thông tin, 
điều 
- Chỉnh sửa 
bản dự thảo 
quy chế theo 
- Hiệu 
trưởng 
- Phó hiệu 
- Các biên 
bản góp ý 
của tổ 
- Hiệu trưởng 
thu thập đầy đủ 
các biên bản 
- Một 
số ý 
kiến 
- Thông 
qua Hội 
nghị “Cán 
14 
chỉnh kế 
hoạch 
các ý kiến 
đóng góp 
trưởng chuyên môn 
- Chỉnh sửa 
trong 1 buổi 
của tổ chuyên 
môn đã góp ý 
và kết hợp 
cùng phó hiệu 
trưởng điều 
chỉnh bản dự 
thảo. 
chưa 
phù 
hợp 
với 
tình 
hình 
thực tế 
bộ - công 
nhân –
viên 
chức” để 
đi đến 
thống 
nhất 
chung. 
8. Thông 
qua dự 
thảo quy 
chế 
chuyên 
môn 
- Dự thảo 
quy chế 
chuyên môn 
(Đã điều 
chỉnh) được 
thông qua 
trước toàn 
thể cán bộ, 
giáo viên, 
nhân viên 
- Toàn thể 
hội đồng 
sư phạm 
nhà trường 
- Hội nghị 
“Cán bộ - 
công nhân - 
viên chức” 
- Phó hiệu 
trưởng thông 
qua dự thảo 
quy chế chuyên 
môn trước hội 
nghị. 
- Hội nghị tiến 
hành biểu 
quyết lấy ý 
kiến thống nhất 
một số nội 
dung trong bản 
dự thảo. 
 - Hiệu trưởng 
giải trình trước 
toàn thể giáo 
viên và thống 
nhất ý kiến 
được biểu 
quyết. 
- Một 
số qui 
định 
chưa 
được 
giáo 
viên 
thỏa 
mãn 
- Hiệu 
trưởng 
giải trình, 
phân tích, 
và thuyết 
phục để 
mọi người 
thống 
nhất. 
9. Hoàn 
chỉnh 
quy chế 
chuyên 
môn của 
- Xây dựng 
được quy chế 
chuyên môn 
của nhà 
trường 
- Hiệu 
trưởng 
- 1 buổi - Hiệu trưởng 
điều chỉnh một 
số nội dung, 
quy định đã 
được thống 
- Một 
số văn 
bản chỉ 
đạo 
mới 
- Hiệu 
trưởng 
cập nhật 
và bổ 
sung kịp 
15 
nhà 
trường 
nhất trong hội 
nghị “cán bộ - 
công chức – 
viên chức” 
được 
ban 
hành 
thời. 
10. Ban 
hành quy 
chế 
chuyên 
môn của 
nhà 
trường 
- Toàn thể 
cán bộ - giáo 
viên – nhân 
viên hiểu và 
chấp hành 
đúng theo 
quy chế 
chuyên môn 
- Hiệu 
trưởng 
- Thực hiện 
trong năm 
học 2018-
2019 
- Hiệu trưởng 
ký duyệt, đóng 
dấu vào bản 
quy chế chuyên 
môn 
- Cán bộ - giáo 
viên - nhân 
viên chấp hành 
theo quy chế 
chuyên môn đã 
ban hành 
- Một 
số giáo 
viên 
còn 
lúng 
túng 
khi 
thực 
hiện 
quy 
chế 
chuyên 
môn 
- Tổ 
trưởng 
chuyên 
môn kịp 
thời giúp 
đỡ để giáo 
viên thực 
hiện đúng 
theo quy 
chế. 
11. Hiệu 
trưởng 
kiểm tra 
việc thực 
hiện quy 
chế 
chuyên 
môn 
- Cán bộ - 
giáo viên - 
nhân viên 
chấp hành 
nghiêm chỉnh 
quy chế 
chuyên môn 
của nhà 
trường 
- Ban giám 
hiệu 
- Các tổ 
trưởng 
chuyên 
môn 
- Chủ tịch 
công đoàn. 
- Giáo viên 
- Kiểm tra 
hàng tháng 
trong năm 
học (Theo 
kế hoạch 
kiểm tra nội 
bộ hoặc 
kiểm tra đột 
xuất khi cần 
thiết) 
- Hiệu trưởng 
căn cứ kế 
hoạch kiểm tra 
nội bộ của nhà 
trường phân 
công phó hiệu 
trưởng, tổ 
trưởng chuyên 
môn, chủ tịch 
công đoàn hỗ 
trợ hiệu trưởng 
kiểm tra các 
hoạt động 
chuyên môn 
của giáo viên 
và báo cáo kết 
- Một 
số giáo 
viên vi 
phạm 
quy 
chế 
chuyên 
môn 
- Tùy 
hoàn 
cảnh, mức 
độ vi 
phạm mà 
hiệu 
trưởng 
xác định 
biện pháp 
xử lý cho 
hợp lý, 
hợp tình 
đồng thời 
đảm bảo 
tính 
nghiêm 
16 
quả kiểm tra, 
đánh giá. 
minh của 
pháp luật. 
4. Kết luận và kiến nghị 
4.1. Kết luận 
Trong suốt quá trình tham gia học tập, nghiên cứu lý luận và từ thực tế hiệu 
trưởng “Xây dựng quy chế chuyên môn” của trường Mẫu giáo Hàm Tân, bản thân tôi 
nhận thấy công tác xây dựng quy chế chuyên môn trong trường mầm non đóng vai trò 
rất quan trọng; Quy chế chuyên môn là công cụ để người lãnh đạo thực hiện công tác 
quản lý về chuyên môn trong nhà trường, đồng thời là cơ sở để các thành viên trong 
nhà trường phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 
Xây dựng quy chế chuyên môn của nhà trường là một hoạt động thường niên; 
Nếu không nhận thức được tầm quan trọng của công tác này thì chất lượng chuyên 
môn của nhà trường không có sự tiến bộ, không có sự thay đổi theo hướng tích cực 
qua từng năm học, thiếu căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên vào cuối mỗi năm học. 
Khi xây dựng quy chế chuyên môn, hiệu trưởng phải thực hiện đúng quy trình 
và sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ hoặc phong cách lãnh đạo độc đoán phù hợp 
với tình hình nhằm phát huy tối đa tính dân chủ của đơn vị, có như vậy thì quy chế 
được ban hành mới có tính khả thi, mới có được sự đồng tình từ phía giáo viên. Bên 
cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế phải được thực hiện 
thường xuyên, kịp thời nhằm uốn nắn những sai phạm và bổ sung, điều chỉnh khi cần 
thiết; Quy chế chuyên môn phải thật sự phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và 
phải đảm bảo đúng những yêu cầu của các cấp lãnh đạo. 
Tóm lại: “Quy chế chuyên môn của nhà trường là một trong những công cụ mà 
người quản lý sử dụng để thúc đẩy hoạt động chuyên môn của nhà trường phát triển, 
tạo ra những cái mới mang tính tích cực phù hợp với sự phát triển của nền giáo dục 
Việt Nam hiện nay” 
4.2. Kiến nghị 
- Đối với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh: Cần có văn 
bản hướng dẫn cụ thể về xây dựng quy chế chuyên môn tại trường học. 
- Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo Trà Cú: Cần có kế hoạch cụ thể hướng dẫn 
các trường mầm non - mẫu giáo xây dựng quy chế chuyên môn. 
17 
- Đối với trường Mẫu giáo Hàm Tân: Xác định rõ vai trò của người quản lý và 
các lực lượng hỗ trợ khi xây dựng quy chế chuyên môn tại đơn vị; Dự đoán trước 
những khó khăn khi xây dựng quy chế để có biện pháp khắc phục kịp thời; Tổ chức 
đánh giá, rút kinh nghiệm sau các đợt kiểm tra việc thực hiện quy chế để xác định 
những qui định phù hợp và chưa phù hợp để có hướng điều chỉnh quy chế cho phù hợp 
với tình hình thực tế của nhà trường. 
18 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 1. Luật giáo dục sửa đổi. 
 2. Điều lệ Trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 
04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo). 
 3. Tài liệu bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường mầm non Modul 4 tập 1 (Trường 
Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh). 
 4. Luật viên chức 2010. 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xay_dung_quy_che_chuyen_mon_nam_hoc_2018_2019_tai.pdf