Tiểu luận Biện pháp quản lý hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng tại trường THCS Xà Phiên - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN: 1.1. Lý do pháp lý:

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Quyết định ban hành khung thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tinh.

Căn cứ công văn số 914/PGDDT-NVTHCS, ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Mỹ về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018.

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường và kết quả trường đạt được trong năm học 2016-2017, trường THCS Xà Phiên xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Điều 19 mục 1 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng: “Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên,... Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ...”.

Về chuẩn hiệu trưởng trong tiêu chí 17 quản lý hoạt động dạy học cũng quy định: “Tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của từng giáo viên, của các tổ bộ môn và tập thể sư phạm của trường”.pdf 23 trang chauphong 22/08/2022 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Biện pháp quản lý hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng tại trường THCS Xà Phiên - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_bien_phap_quan_ly_hoat_dong_day_va_hoc_cua_hieu_tr.pdf