Tiểu luận Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trường TH Lộc Hòa C, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN 1.1. Lý do pháp lý:

- Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng ta về giáo dục đã xác định rõ:

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Nghị quyết của Hội nghị TW khoá VI cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo cần có đủ sức đủ tài để chấn hưng nền giáo dục nước nhà và chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống của nhà giáo.

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai BCH TW Đảng khóa VIII cũng có nêu: “Lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm chế độ phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng da Chỉnh phủ qui định. Có chế độ ưu đãi và qui định hợp lí tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên cũng như các tri thức khác có trình độ cao, đó chính sách sử dụng và đãi ngộ đúng giá trị nguồn nhân lực được đào tạo.”

+ Ngày 15/6/2004, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu. trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và chấn hưng đất nước”, chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

+ Chỉ thị 40/CT-TW ngày 15/6/2004 của ban Bí thư TW cũng có nêu:Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

| “Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách, chế độ và bổ nhiệm, sử dụng, đãi ngộ, kiểm tra, đánh giá đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cũng như các điều kiện bảo đảm việc thực hiện các chính sách, chế độ đó, nhằm tạo động lực thu hút, động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục. Có chế độ phụ cấp ưu đãi thích hợp cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, Kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhất là ở bậc đại học, tạo cơ sở pháp lý để nhà giáo có quyền và trách nhiệm tham gia nghiên cứu khoa học.”pdf 19 trang chauphong 22/08/2022 3140
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trường TH Lộc Hòa C, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_tao_dong_luc_lam_viec_cho_doi_ngu_giao_vien_truong.pdf