Tiểu luận Phát triển quan hệ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh

(Bản scan)

| Trong hệ thống giáo dục quốc dân thì giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ. Nhăm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại, thì bên cạnh đó không thể thiếu Ban đại diện cha mẹ học sinh. Điều 49 Điều lệ trường tiểu học có nói rõ: “Trường tiểu học có Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành”.

Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức tự nguyện của cha mẹ học sinh, được thành lập với sự hỗ trợ của nhà trường, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và Điều lệ trường tiểu học. Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức huy động các thành viên tham gia tích cực vào công tác giáo dục. Việc giáo dục thế hệ trẻ là một quá trình lâu dài và liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến mối quan hệ xã hội, luôn đòi hỏi có sự phối hợp, kết hợp của nhiều lực lượng đoàn thể xã hội và nhất là đòi hỏi sự quan tâm sâu sát, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh và gia đình học sinh. Bởi thế, Ban đại diện cha mẹ học sinh là một yếu tố không thể thiếu, họ cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục chung. Để đạt được mục tiêu phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh và gia đình thì những việc quan trọng, cần thiết phải làm là:

+Nhà trường phải tổ chức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, lôi cuốn họ vào các hoạt động của nhà trường, cho họ biết được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh.

+Nhà trường cần thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, đồng thời góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.pdf 22 trang chauphong 18/08/2022 16861
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Phát triển quan hệ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_phat_trien_quan_he_giua_nha_truong_voi_ban_dai_die.pdf