Tiểu luận Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường THCS Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

I. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN

Toàn nhân loại đang bước vào kỷ nguyên mới với những đặc trưng cơ bản là sự toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, kinh tế tri thức, xã hội học tập, xã hội thông tin,... Để đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của sự nghiệp giáo dục, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên nhất là công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục đã có những phát triển mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc mở rộng quy mô, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho

mọi người và chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X đã khẳng định: “Giáo dục là nền tảng, là động lực thúc đẩy CNH-HĐH đất nước”. Để thực hiện được vai trò lớn lao đó đòi hỏi giáo dục phải phát triển, phải nâng cao chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục - đào tạo là thước đo thành quả của quá trình dạy học. Giáo dục và đào tạo gắn liền với con người là nguồn gốc của sự phát triển kinh tế - xã hội của

mỗi quốc gia. Vì vậy, “Thực sự coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội”. Tuy vậy, sự phát triển giáo dục của chúng ta còn nhiều hạn chế, chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp. Từ đó chúng ta thấy: để nâng cao chất lượng giáo dục, để thực hiện được chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là phải quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Đó là một trong những vấn đề cấp bách và quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay.

Đội ngũ giáo viên là đội ngũ nòng cốt quyết định chất lượng giáo dục. Do đó, trong những năm học qua trường THCS Long Phước luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững vàng về tư tưởng chính trị, hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về giáo dục, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đạt được một số thành tựu, trường còn bộc lộ một số yếu kém, nhất là về năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường. Một số giáo viên chưa thực sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy. Đa số giáo viên trẻ, kinh nghiệm ít, ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao. Hạn chế của đội ngũ giáo viên đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Tỷ lệ học sinh thi tuyển vào lớp 10 còn thấp so với mặt bằng của tỉnh. Chất lượng giáo dục như thể đã phân

nào làm giảm bớt lòng tin của phụ huynh, của các cấp chính quyền địa phương đối với nhà trường.pdf 29 trang chauphong 22/08/2022 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường THCS Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_cong_tac_boi_duong_chuyen_mon_cho_giao_vie.pdf