Tiểu luận Công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường THPT Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ để tiểu luận

 

1.1. Lý do pháp lý

 

Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phỏ thông vả trường

phổ thổng có nhiễu cấp học Ban hảnh kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT

ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở điều 16 có nêu:

 

Điều 16. Tổ chuyên môn (Trích điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung

học phổ thông và trường phổ thông có nhiễu cấp học)

 

1, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư

viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học

được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt

động ở từng cấp học THCS, THIPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phỏ

chịu sự quản lý chí đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới

thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

 

2.Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

 

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xã

dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch đạy học, phân phối

chương trình và các hoạt động giáo đục khác của nhà trường;

 

b) Tổ chức bồi đưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đảnh giá, xếp loại

các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trưng học và các

quy định khác hiện hành;

 

©) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó, —

 

d) Để xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. -

 

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu

cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

 

Căn cứ Phương hướng và nhiệm vụ nắm học của ngành Giáo đục và Đào tạo

tỉnh Tây Ninh; công văn số 1§863/SGDĐT-GDT:H ngày | 1/9/2017 của Sở Giáo dục và

Đảo tạo Tây Ninh về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học

2017-2018 có nêu:

 

Tẻ trường chuyên môn cắn hoạt động theo định hướng đã được Sở GD@ĐT tập

huấn trong “Tài liệu Tập huấn tổ trưởng chuyên môn cấp THPT” tổ chức vào tháng

11⁄2013 tại THPT Lý Thường Kiệt.

 

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá cụ thể về nội dung, thời

điểm, thời lượng, phần công giáo viên (nhóm giáo viên) thực hiện các hoạt động giáo

dục được giao; Thúc đẩy vả kiểm tra giám sát việc thực hiện tiết dạy có ứng dụng

CNTT và sử dụng thiết bị dạy học (tranh-ảnh, phòng thí nghiệm, thực hành và phòng

nghe-nhìn, ...)

 

Căn cứ công văn số 172/KH-THPTTN, ngày 14 tháng 9 năm 2017 của trường

THPT Tây Ninh về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-

2018 có nêu: Mỗi học kỳ, tổ chuyên môn \Š chức kiểm ta bộ sơ giáo viên nhất 2 lần

và tất cả giáo viên tham gia giảng dạy phải thực biện dự giờ lậtVW tiep

định. BGH kiểm tra, ký phiếu báo giáng ¡ lắn/HK và sẽ kiểm tra hồ sơ, số sách của

giáo viên, số dự giờ theo quy định. Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra và ký xác nhận

lịch báo giảng của giáo viên tô mình mỗi tuần 1 lần.

pdf 23 trang chauphong 22/08/2022 1661
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tại trường THPT Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_quan_ly_hoat_dong_cua_to_chuyen_mon_tai_t.pdf