Tiểu luận Giải quyết tố cáo vi phạm quy chế chuyên môn về quản lý học sinh tại trường Mầm non A, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

(Bản scan)

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc

dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc,

giáo dục trẻ ở trường mắm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục

ở bậc học tiếp theo. Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng

nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí

tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam vả

chuẩn bị những tiền để cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.

 

Như Bác Hỗ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho

một nên giáo dục tốt”. Trường mằm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng,

giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có Ích.

 

Từ xưa đến nay, nghẻ nhà giáo luôn là nghề cao quý. Người đạy học

luôn được xã hội kính trọng, tôn vinh. Sứ mệnh của người thầy có ý nghĩa to

lớn, họ là bộ phận lao động tỉnh hoa của đất nước. Lao động của họ thúc đây

sự phát triển của đát nước, cộng đồng đi vào trạng thá phát triển bền vững.

 

Ngày 23/12/2008. Bộ Giáo dục và Đảo tạo ban hành Chỉ thị số

71/2008/CT- BGDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội

trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, trong đó nêu rõ: "Đối với

các trường mâm non cần tập trung: trao đổi thông tin thường xuyên giữa nhà

trường với gia đình; kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xử lí kịp thời các vẫn đề liên quan đến

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong trường học".

 

Hằng năm trong ngành Giáo dục, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo

dục và Đảo tạo đến phòng Giáo dục và Đảo tạo đều có các văn bản hướng dẫn

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học để từng bậc học, cấp học. Trong Quản

lí trường học thì xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ là chức năng đầu

tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ,

phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất

ôn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy những

thây đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả

nhất, tập trung được sự có găng của mọi người vào việc thực hiện nhiệm vụ

nằm học.

pdf 14 trang chauphong 22/08/2022 15321
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tố cáo vi phạm quy chế chuyên môn về quản lý học sinh tại trường Mầm non A, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_to_cao_vi_pham_quy_che_chuyen_mon_ve_qu.pdf