Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh về việc Hiệu trưởng trường TH B, huyện H bắt buộc học sinh đóng tiền mua đồng phục đầu năm học

(Bản scan)

Để đáp ủng nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá

đất nước trong điều kiện nên kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

thì một trong những những công việc quan trọng hàng đầu là đổi mới toàn điện

nền giáo dục nước nhà. Chính vì thế trong kì họp thứ 8 khoá XI của Đảng đã

thông qua Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo đục đảo tạo.

 

Để thực hiện tốt mục tiêu mà Nghị quyết 29 của Đảng đã đặt ra thì đổi mới

công tác quản lý đóng vai trò quan trọng, trong đó công tác thanh tra giáo dục

đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Công tác thanh tra giáo dục nhằm đảm bảo

cho các qui định của Nhà nước, qui định của các cơ quan quản lý giáo dục được

thực hiện nghiêm túc, tăng cường kỉ luật, kỉ cương, qua đó hoàn thiện pháp chế,

hoàn thiện chính sách pháp luật. Thanh tra giáo dục nhằm phòng ngừa, phát hiện

và xử lý vi phạm theo nguyên tắc phòng ngừa là chính đồng thời qua thanh tra

cũng sẽ phát hiện được các nhân tổ tích cực, những việc làm sáng tạo của cán bộ

nhà giáo để phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Hoạt động thanh tra

cũng góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lí giáo dục ở các cấp, bảo đảm

tính công khai, dân chủ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp

luật của Nhà nước.

 

Trong những năm qua, việc thực hiện chủ trương giao quyển tự chủ cho

người đứng đầu cơ sở giáo dục, bên cạnh những mặt tích cực như phát huy được

tính năng động, sáng tạo của người đứng đầu thì bên cạnh đó cũng bộc lộ một số

tiêu cực, hạn chế, thiểu sót ở một số cơ sở giáo đục gây bức xúc trong dư luận

dẫn đến có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó nổi cộm lên là việc khiếu

nại, tố cáo của phụ huynh về vấn để thu chỉ không đúng qui định của nhà trường.

pdf 17 trang chauphong 22/08/2022 9640
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh về việc Hiệu trưởng trường TH B, huyện H bắt buộc học sinh đóng tiền mua đồng phục đầu năm học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_khieu_nai_cua_phu_huynh_hoc_sinh_ve_vie.pdf