Tiểu luận Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục tại trường TH Long Phước A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận 1.1. Lý do pháp lý

Trong giai đoạn hiện nay, kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông nói riêng là một nhiệm vụ cần thiết và quan trọng, góp phần làm chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục. Với tầm quan trọng đó, ngày 05/8/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Trong đó, chỉ thị cho các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục “Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông... Các cơ quan quản lý trực tiếp của các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai tự đánh giá, tiếp nhận bảo cáo tự đánh giá, nghiên cứu và có ý kiến phản hồi cho các cơ sở giáo dục; giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng trên cơ sở kết quả tự đánh giá... Triển khai tự đánh giá hằng năm để cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục...”.

Thực tế, công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đã được khẳng định về mặt pháp lí trong Luật Giáo dục 2005 (Điều 17, Điều 99) quy định việc kiểm định chất lượng giáo dục được “thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục”; Điều 58 quy định nhiệm vụ của cơ sở giáo dục “Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục”. /

Hiện nay, BGDĐT đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về KĐCLGD, trong đó có Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2012 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Văn bản số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.pdf 30 trang chauphong 22/08/2022 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục tại trường TH Long Phước A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_tu_danh_gia_chat_luong_giao_duc_tai_truon.pdf