Tiểu luận Nâng cao công tác phân công giảng dạy ở trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận 1.1. Lý do pháp lý

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/ 11/ 2013 Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh: “Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất”, “Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về quản lý nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.”, Bên cạnh đó là “Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác”.

- Điều 19 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông về Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, mục đ) nêu rõ Hiệu trưởng “Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, ki luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước”.

- Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu các mục tiêu, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường chuyên. Thông tư nêu rõ nhiệm vụ “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng thành thạo thiết bị dạy học hiện đại; sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và giao tiếp; có khả năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng”.pdf 25 trang chauphong 22/08/2022 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Nâng cao công tác phân công giảng dạy ở trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_nang_cao_cong_tac_phan_cong_giang_day_o_truong_thp.pdf