Tiểu luận Tăng cường công tác kiểm tra tài chính của Hiệu trưởng trường THPT Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

(Bản scan)

1. Lý do chọn đề tài

1.1 Lý do pháp lý:

- Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, “Dối tượng áp dụng quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán là cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng toàn bộ hoặc một phân kinh phí từ ngân sách Nhà nước (NSNN) đều phải thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị mình”;

- Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập “Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động”;

- Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ tài chính Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước “Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhả nước, các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đơn vị giao dịch) có hoạt động thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tiền mặt và những nội dung hướng dẫn tại Thông tư này".

- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018 cho trường Trung học phổ thông (THPT) Hàm Giang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh 1.2. Lý do về lý luận:

Tài chính là một phạm trù kinh tế và là một phạm trù lịch sử, nó dùng để chỉ những quan hệ kinh tế nảy sinh trong lĩnh vực phân phối và chỉ dùng tổng sản phẩm xã hội và thu nhập cá nhân với hình thức giá trị

Ngân sách giáo dục là toàn bộ các khoản thu, chỉ của ngành giáo dục trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ dạy và học theo quy định của nhà nước.

Nguồn tài chính là khả năng tài chính mà các chủ thể có thể khai thác, sử dụng nhằm có thể thực hiện các mục đích của mình. Nguồn tài chính có thể tồn tại. dưới dạng tiền hoặc tài sản vật chất và phi vật chất.

Chi thường xuyên là một bộ phận chi của ngân sách nhà nước. Nó phản ảnh quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ | thường xuyên về quản lý kinh tế xã hội của Nhà nước,pdf 17 trang chauphong 22/08/2022 2960
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Tăng cường công tác kiểm tra tài chính của Hiệu trưởng trường THPT Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_tang_cuong_cong_tac_kiem_tra_tai_chinh_cua_hieu_tr.pdf