Tiểu luận Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Cam Lộc 1, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

1. Lý do pháp lý:

Hoạt động tổ chuyên môn là hoạt động chủ yếu trong nhà trường. Các tổ chuyên

môn là tổ chức nòng cốt trong nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng. Hoạt

động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò quan trọng là nhân tố quyết định

đến chất lượng dạy học của nhà trường.

Nhưng trong thực tế, không phải tổ chuyên môn nào cũng đáp ứng được các

nhiệm vụ, hiệu quả giảng dạy và học tập chưa cao, “chất lượng” của từng tổ chuyên

môn ở mỗi trường chưa được khẳng định. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến chất

lượng giáo dục chung của nhà trường và của ngành giáo dục. Do đó, quản lý hoạt động

tổ chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong quá trình quản lý của người

Hiệu trưởng.

Theo nghị quyết số 29 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành

ngày 04 tháng 11 năm 2013 về việc “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo,

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã khẳng định: “ Đổi mới mạnh mẽ

phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng

tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một

chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo

cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.

Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt

động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông

tin và truyền thông trong dạy và học”. Với mục tiêu: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh

mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng từng ngày càng tốt hơn công

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người

Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của

mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt có cơ

cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các

điều kiện nâng cao chất lượng ” Để đáp ứng được những điều đó, đòi hỏi người Hiệu

trưởng luôn sáng tạo, luôn có hướng giải quyết tích cực nhằm nâng cao chất lượng

giáo dục thông qua việc sinh hoạt tổ chuyên môn.

Theo điều lệ trường tiểu học, ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại điều

18 Tổ chuyên môn có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị

giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có

từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm

thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng,2

hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong

tổ theo kế hoạch của nhà trường;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo

viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có

nhu cầu công việ

pdf 22 trang chauphong 22/08/2022 3480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Cam Lộc 1, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Cam Lộc 1, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Tiểu luận Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Cam Lộc 1, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA 
Lớp bồi dưỡng CBQL trường Mầm non, Phổ thông 
tại thành phố Cam Ranh 
N m h 2018 – 2019 
T n ti n: 
QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN 
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM LỘC 1 
 THÀNH PHỐ CAM RANH – TỈNH KHÁNH HÒA 
 H vi n: NGUYỄN THƯƠNG 
Đơn vị ông tá : Trường ti h Cam Lộ 1 
Tp. Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH 
Cam Ranh, tháng 9/2018 
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 
CB-GV-NV : Cán bộ - giáo viên – nhân viên 
CM : Chuyên môn 
CNTT :Công nghệ thông tin 
CSVC :Cơ sở vật chất 
GD :Giáo dục 
GD&ĐT :Giáo dục và đào tạo 
GDPT :Giáo dục phổ thông 
GDCD :Giáo dục công dân 
GV :Giáo viên 
HS :Học sinh 
HT :Hiệu trưởng 
KT-KN :Kiến thức – kĩ năng 
PPDH :Phương pháp dạy học 
TN-TH :Thí nghiệm – thực hành 
THCS :Trung học cơ sở 
THPT :Trung học phổ thông 
UBND :Ủy ban nhân dân 
VC :Viên chức 
 MỤC LỤC 
1. LÍ DO CHỌN DỀ TÀI .............................................................................................. 1 
 1 Cơ sở pháp lí............................................................................................... 1 
2 Lí do lí luận................................................................................................. 2 
3 Lí do thực tiễn............................................................................................. 2 
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 
CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM LỘC 1.................................. 
3 
2.1. Khái q át về trường TH Cam Lộ 1.................................... 3 
2.2. Thự trạng ông tá q ản í tổ h y n môn trường TH Cam Lộ 1 
a. Cá tổ h y n môn trường TH am Lộ 1 
b. Công tá q ản ý hoạt động tổ h y n môn 
4 
4 
4 
2.3. Những đi m mạnh, yế , thời ơ, thá h thứ trong hoạt động q ản 
 ý tổ h y n môn.................... 
6 
2.3.1. Điểm mạnh.............................................................................................. 6 
2.3.2. Điểm yếu................................................................................................ 6 
2.3.3. Thời cơ................................................................................................ 6 
2.3.4. Thách thức ............................................................................................. 7 
2.4. Kinh nghiệm thự tế về q ản í hoạt động tổ h y n môn tại đơn vị 7 
2.4.1. Nguyên nhân thành công........................................................................ 8 
2.4.2. Những nguyên nhân tồn tại.................................................... 9 
3. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 9 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 9 
4.1 Kết n h ng................................................................................................ 9 
4.2. Kiến nghị........................................................................................................ 10 
4.2.1. Đối với Phòng GD&ĐT Cam Ranh......................................... 10 
4.2.3 Đối với Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM............................... 10 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1 
I.LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN: 
1. Lý do pháp lý: 
 Hoạt động tổ chuyên môn là hoạt động chủ yếu trong nhà trường. Các tổ chuyên 
môn là tổ chức nòng cốt trong nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng. Hoạt 
động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò quan trọng là nhân tố quyết định 
đến chất lượng dạy học của nhà trường. 
 Nhưng trong thực tế, không phải tổ chuyên môn nào cũng đáp ứng được các 
nhiệm vụ, hiệu quả giảng dạy và học tập chưa cao, “chất lượng” của từng tổ chuyên 
môn ở mỗi trường chưa được khẳng định. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến chất 
lượng giáo dục chung của nhà trường và của ngành giáo dục. Do đó, quản lý hoạt động 
tổ chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong quá trình quản lý của người 
Hiệu trưởng. 
 Theo nghị quyết số 29 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành 
ngày 04 tháng 11 năm 2013 về việc “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã khẳng định: “ Đổi mới mạnh mẽ 
phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 
tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một 
chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo 
cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. 
Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt 
động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông trong dạy và học”. Với mục tiêu: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh 
mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng từng ngày càng tốt hơn công 
cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người 
Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của 
mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 
Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt có cơ 
cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các 
điều kiện nâng cao chất lượng” Để đáp ứng được những điều đó, đòi hỏi người Hiệu 
trưởng luôn sáng tạo, luôn có hướng giải quyết tích cực nhằm nâng cao chất lượng 
giáo dục thông qua việc sinh hoạt tổ chuyên môn. 
 Theo điều lệ trường tiểu học, ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-
BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại điều 
18 Tổ chuyên môn có các nhiệm vụ sau: 
1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị 
giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có 
từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó. 
2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: 
 a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm 
thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục; 
 b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, 
2 
hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong 
tổ theo kế hoạch của nhà trường; 
 c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. 
3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có 
nhu cầu công việc. 
2. Lý do về lý luận: 
 Tổ chuyên môn là nơi Hiệu trưởng trực tiếp triển khai các hoạt động giáo dục 
trong nhà trường, là đầu mối để Hiệu trưởng dựa vào đó quản lý các hoạt động của 
nhà trường trên nhiều phương diện, trọng tâm nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và 
hoạt động của hội đồng sư phạm. Tổ chuyên môn cũng chính là một bộ phận cấu 
thành của trường học. 
 Tổ chuyên môn là nơi để mọi thành viên trong tổ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi 
lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ nâng cao tay nghề. Ở đây diễn ra mọi hoạt động nghề 
nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ 
mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, đời sống 
vật chất và tinh thần của mình và biết giúp đỡ các giáo viên trong tổ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Thông qua hoạt động chuyên môn, Hiệu trưởng sẽ nắm được sâu sát hoạt 
động của giáo viên, phát huy cao độ sự thống nhất giữa Hiệu trưởng với các thành 
viên trong tập thể sư phạm. Vì vậy, tăng cường chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn 
là mối quan tâm thường xuyên của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng quản lí tốt tổ chuyên 
môn, tạo điều kiện, hỗ trợ chuyên môn phát huy, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 
của mình thì chắc chắn chất lượng dạy học của trường ngày một nâng cao dần theo 
từng thời điểm. 
3.Lý do thực tiễn: 
 Trong thời gian qua công tác chỉ đạo, quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng nhà 
trường có chuyển biến, Hiệu trưởng có quan tâm chỉ đạo các hoạt động chuyên môn 
của nhà trường, các hoạt động chuyên môn đi vào ổn định, sự chỉ đạo phối hợp của 
Hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn khá nhịp nhàng.. Tuy nhiên công tác quản lí 
chưa chặt chẽ, chưa bám sát vào thực tế tại đơn vị, hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát chưa đi vào chiều sâu, hoạt đông của tổ chuyên môn chưa đi 
vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy họ. Việc chuẩn bị nội dung cho các buổi 
sinh hoạt tổ chuyên môn chưa chu đáo, nội dung đơn điệu, chung chung không thu hút 
được sự quan tâm trao đổi của giáo viên. Các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn còn nặng 
về hình thức, mất nhiều thời gian cho hoạt động hành chính, các thông tin chuyên 
môn, thông tin ngoài giờ của nhà trường không đi sâu vào các vấn đề trọng tâm 
chuyên môn như: thực hiện chương trình, xác định mục tiêu bài dạy, bàn bạc các bài 
dạy khó, các thí nghiệm khó, trao đổi các phương pháp dạy học để nâng cao chất 
lượng giảng dạy, dạy học phân hóa đối tượng học sinh, công tác bồi dưỡng học sinh 
giỏi, phụ đạo học sinh yếu cũng như tháo gỡ những khó khăn của giáo viên trong tổ. 
 Công tác chỉ đạo và quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng chưa có sự đổi mới, 
chưa vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế nhà trường, các phong trào giáo dục mũi 
nhọn rất hạn chế về số lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp thành phố. 
 Từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn nói trên, cho thấy rằng việc đổi mới công tác 
quản lý hoạt động của tổ chuyên là cần thiết, với mong muốn hoạt động của tổ chuyên 
3 
môn ngày càng tốt hơn, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy 
tại đơn vị nên tôi đã chọn đề tài: Quản lí hoạt động tổ chuyên môn Trường Tiểu 
Học Cam Lộc 1, Thành phố Cam Ranh, Tình Khánh Hòa. 
II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN 
MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM LỘC 1. 
1. Giới thiệu khái quát về trường Tiểu học Cam Lộc 1: 
 Trường tiểu học Cam Lộc 1 được thành lập từ năm học 1989 – 1990 theo Quyết 
định số 645/QĐ.UB ngày 01/8/1989 của Ủy ban nhân dân huyện Cam Ranh (nay là 
thành phố Cam Ranh) trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở Cam Lộc thành 
trường tiểu học. Địa điểm nằm trên đường Hoàng Văn Thụ thuộc khóm 3, thị trấn Ba 
Ngòi, nay là tổ Lộc Hưng, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 
Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo trực 
tiếp của Phòng GD-ĐT Cam Ranh, sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Ban Đại diện cha 
mẹ học sinh. Trường Tiểu học Cam Lộc 1 xây dựng được cơ sở vật chất tương đối đầy 
đủ, hiện trường có: 30 phòng học, trong đó 20 phòng học cấp 3 (trường lầu) tỉ lệ phòng 
học kiên cố 66,7%. Ngoài ra, có 1 phòng giáo dục nghệ thuật và 1 phòng Tin học, 1 
phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 1 phòng Ban Giám hiệu, còn lại là các phòng ăn dành 
cho học sinh bán trú. Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ, bảng đáp ứng 
được nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. 
 T ... 
Tổ 
trưởng 
chuyên 
môn, 
giáo 
viên. 
Tập huấn, 
học kinh 
nghiệm về 
công tác 
này. 
Phó Hiệu trưởng xây 
dựng chuyên đề, mời các 
tổ chuyên môn tham dự, 
đánh giá, rút kinh 
nghiệm, sau đó lập kế 
hoạch cụ thể về công tác 
này, triển khai đến các tổ 
thực hiện. 
Mất nhiều thời 
gian, công sức 
của giáo viên. 
Động viên 
khích lệ. 
 4 
STT Tên công 
việc 
Mục tiêu cần đạt Người 
thực 
hiện 
Người 
phối 
hợp 
thực 
hiện 
Điều kiện 
thực hiện 
Cách thức thực hiện Dự kiến những 
rủi ro, khó 
khăn 
Biện pháp 
khắc phục 
các khó 
khăn 
7 Xây dựng 
kế hoạch 
kiểm tra 
hoạt động 
chuyên 
môn 
trong 
năm học. 
Nhằm quản lí tốt 
công tác chuyên 
môn, nhằm chấn 
chỉnh, hỗ trợ giúp 
đỡ kịp thời. 
Hiệu 
trưởng 
Phó 
Hiệu 
trưởng, 
tổ 
trưởng 
chuyên 
môn. 
Cần có kế 
hoạch 
kiểm tra 
nội bộ của 
trường. 
Hiệu trưởng yêu cầu Phó 
Hiệu trưởng dự thảo kế 
hoạch sau đó trình Hiệu 
trưởng duyệt, sau đó 
triển khai đến tổ chuyên 
môn. 
Do ảnh hưởng 
các công việc 
đột xuất, không 
tiến hành theo kế 
hoạch. 
Điều chỉnh 
thời gian. 
8 Tổ chức 
sinh hoạt 
chuyên 
đề, các 
cuộc thi 
giải toán 
qua 
mạng, thi 
ioe. 
Nhằm giúp các em 
nâng cao kiến 
thức, làm quen với 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
trong trường học 
Phó 
Hiệu 
trưởng. 
Tổ 
trưởng 
tổ 
Văn, 
Tổng 
phụ 
trách 
Đội, 
Giáo 
viên 
chủ 
nhiệm 
-Kinh phí 
tổ chức hội 
thi. 
-Các văn 
bản có liên 
quan đến 
sinh hoạt 
chuyên đề. 
Phó Hiệu trưởng lập kế 
hoạch về sinh hoạt 
chuyên đề, Hội thi giải 
toán qua mạng, thi ioe 
tiếng anh qua mạng 
trong năm học, sau đó 
triển khai trong đội ngũ 
cốt cán nhà trường. Các 
bộ phận căn cứ vào kế 
hoạch chung sẽ lập kế 
hoạch cụ thể cho từng 
thời điểm tổ chức 
Thiếu kinh phí. Vận động 
xã hội hóa. 
9 Đổi mới 
việc thực 
hiện kế 
Nâng cao chất 
lượng giáo dục, 
phát triển giáo dục 
Phó 
Hiệu 
trưởng. 
Tổ 
trưởng, 
Giáo 
Kinh phí 
bồi dưỡng 
giáo viên. 
Tổ trưởng yêu cầu giáo 
viên lập danh sách các 
em học sinh trong đội 
Giáo viên gặp 
khó khi chọn bài 
tập bồi dưỡng 
Giới thiệu 
và cung cấp 
sách tham 
 5 
STT Tên công 
việc 
Mục tiêu cần đạt Người 
thực 
hiện 
Người 
phối 
hợp 
thực 
hiện 
Điều kiện 
thực hiện 
Cách thức thực hiện Dự kiến những 
rủi ro, khó 
khăn 
Biện pháp 
khắc phục 
các khó 
khăn 
hoạch bồi 
dưỡng 
học sinh 
giỏi. 
mũi nhọn. viên. tuyển bồi dưỡng sau đó 
báo cáo cho Phó Hiệu 
trưởng, xây dựng nội 
dung hình thức bồi 
dưỡng, phân công giáo 
viên phụ trách, kiểm tra, 
đánh giá. 
học sinh giỏi. khảo, tư 
vấn, kiểm 
tra hàng 
tuần. 
10 
Chỉ đạo 
sinh hoạt 
chuyên 
môn bằng 
cách họp 
cụm liên 
trường. 
Giúp các giáo viên 
có điều kiện thuận 
lợi để trao đổi 
chuyên môn sâu 
hơn, do bộ môn chỉ 
có 1 đến 2 giáo 
viên. 
Hiệu 
trưởng. 
Lãnh 
đạo 
trường 
bạn. 
Kinh phí 
cho giáo 
viên đi lại 
tham gia 
họp cụm. 
Thông qua Phòng GD-
ĐT, Hiệu trưởng liên hệ 
những đơn vị lân cận có 
đặc điểm khá giống với 
trường mình để xin tham 
gia sinh hoạt chuyên 
môn chung, lập kế hoạch 
thời gian, nội dung, 
thành phần dự họp. 
Thiếu kinh phí 
đi lại. Công việc 
đột xuất không 
thực hiện đúng 
kế hoạch 
Vận động 
thêm các 
nguồn khác. 
Điều chỉnh 
theo đổi thời 
phù hợp. 
11 Tăng 
cường dự 
giờ của 
lãnh đạo 
trường 
đối với 
giáo viên. 
-Đánh giá chính 
xác năng lực giảng 
dạy của giáo viên 
và thái độ học tập 
của học sinh để tư 
vấn giúp đỡ. 
-Mỗi đ/c lãnh đạo 
dự ít nhất 4 
Hiệu 
trưởng, 
Phó 
Hiệu 
trưởng. 
Giáo 
viên. 
Nắm thời 
khóa biểu 
của giáo 
viên. 
Phó Hiệu trưởng dựa 
trên thời khóa biểu, xây 
dựng kế hoạch dự giờ 
đối với giáo viên, theo 2 
hình thức: Báo trước 
hoặc không báo trước. 
Do công việc đột 
xuất không dự 
đúng theo kế 
hoạch. 
Điều chỉnh 
thời gian. 
 6 
STT Tên công 
việc 
Mục tiêu cần đạt Người 
thực 
hiện 
Người 
phối 
hợp 
thực 
hiện 
Điều kiện 
thực hiện 
Cách thức thực hiện Dự kiến những 
rủi ro, khó 
khăn 
Biện pháp 
khắc phục 
các khó 
khăn 
tiết/tháng. 
12 Phát động 
mạnh mẽ 
phong 
trào dự 
thi giáo 
viên dạy 
giỏi, thi 
viết sáng 
kiến kinh 
nghiệm 
và làm đồ 
dùng dạy 
học. 
Giúp giáo viên 
nâng cao tay nghề, 
bồi dưỡng chuyên 
môn, phương pháp 
giảng dạy, góp 
phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy. 
Hiệu 
trưởng, 
Phó 
Hiệu 
trưởng. 
Tổ 
trưởng, 
giáo 
viên. 
Kinh phí tổ 
chức. 
Phó Hiệu trưởng xây 
dựng kế hoạch tổ chức 
các hội thi ngay từ đầu 
năm học, sau đó triển 
khai đến tổ chuyên môn, 
tổ triển khai đến giáo 
viên để chuẩn bị đăng kí. 
Hiệu trưởng triển khai, 
cần có biện pháp khuyến 
khích, hỗ trợ, bồi dưỡng 
về chuyên môn để giáo 
viên tham gia. 
Giáo viên không 
tham gia đăng 
kí. 
Động viên, 
khuyến 
khích, đưa 
vào tiêu chí 
xét thi đua 
cuối năm. 
13 Kiểm tra, 
đánh giá 
hoạt động 
tổ chuyên 
môn(khen 
thưởng) 
Giúp cho các tổ 
chuyên môn và các 
giáo viên của 
trường hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được 
giao một cách thực 
chất, kích thích 
tinh thần làm việc 
của các cá nhân 
trong tổ chuyên 
Hiệu 
trưởng, 
phó 
Hiệu 
trưởng, 
Tổ 
trưởng 
chuyên 
môn. 
Tổ 
chuyên 
môn. 
Các văn 
bản có liên 
quan đến 
việc thanh, 
kiểm tra. 
- Hiệu trưởng chỉ đạo – 
Phó Hiệu trưởng phối 
hợp với ban chấp hành 
công đoàn kiểm tra hoạt 
động của tổ chuyên môn 
vào giữa học kỳ và cuối 
mỗi học kỳ. 
- Cuối năm học Hiệu 
trưởng, phó Hiệu trưởng 
phối hợp với ban chấp 
- Kiểm tra chưa 
sát sao. 
- Thời gian kiểm 
tra có sự thay 
đổi do có việc 
đột xuất. 
- Kinh phí hạn 
hẹp. 
- Nhắc nhở, 
động viên, 
giúp đỡ 
những tổ 
hoàn thành 
chưa tốt. 
- Vận động 
xã hội hóa. 
 7 
STT Tên công 
việc 
Mục tiêu cần đạt Người 
thực 
hiện 
Người 
phối 
hợp 
thực 
hiện 
Điều kiện 
thực hiện 
Cách thức thực hiện Dự kiến những 
rủi ro, khó 
khăn 
Biện pháp 
khắc phục 
các khó 
khăn 
môn hăng hái hơn. hành công đoàn họp thi 
đua khen thưởng các tổ 
chuyên môn có thành 
tích tốt. 
- Khen thưởng các cá 
nhân có thành tích nổi 
bậc. 
1 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 
1. Kết luận: 
 Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại 
và phát triển của nhà trường. Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành, nơi thực 
thi trực tiếp nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh. Vậy để nâng cao chất lượng 
toàn diện của nhà trường thì vai trò của tổ chuyên môn là cực kì quan trọng, vì thế 
người Hiệu trưởng phải nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên 
môn trong sự phát triển chung của nhà trường. Từ đó, có những định hướng, có kế 
hoạch bồi dưỡng, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tổ chuyên môn hoạt động có 
hiệu quả, tạo ra được sự gắn kết chặt chẽ, cách làm việc khoa học giữa tổ trưởng 
chuyên môn và lãnh đạo nhà trường. 
 Để việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn có hiệu quả thì người Hiệu trưởng 
phải có sự kiên trì, liên tục, đồng bộ các giải pháp, phải có lòng yêu nghề, luôn 
quan tâm đến hoạt động của tổ chuyên, luôn lắng nghe ý kiến của tổ chuyên môn 
từ đó có sự hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời. Đồng thời, người hiệu trưởng phải nắm 
vững chuyên môn nghiệp vụ, nắm những chủ trương, chỉ đạo của ngành và của địa 
phương, phải có phương pháp quản lí khoa học, nắm được thực trạng của đơn vị, 
phân tích chính xác khoa học điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức từ đó có 
những giải pháp phù hợp. 
 Bên cạnh đó, vấn đề đoàn kết nội bộ của từng tổ chuyên môn cũng rất quan 
trọng. Người Hiệu trưởng cần làm cho tổ chuyên môn thực sự đoàn kết, tạo không 
khí thoải mái khi giáo viên đối diện với Ban giám hiệu. 
 Muốn vậy, người Hiệu trưởng cần phải hòa đồng, thực sự biết lắng nghe, có 
tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đối với nghề, phải là người biết suy nghĩ, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết hy sinh bản thân, biết quan 
tâm động viên kịp thời, chia sẻ kinh nghiệm, khơi gợi sự sáng tạo của giáo viên. 
Nếu người Hiệu trưởng đáp ứng được những vấn đề này chắc chắn rằng chất lượng 
giáo dục của nhà trường sẽ ngày càng nâng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực 
cho địa phương, đồng thời đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước trong thời kì công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
2.Kiến nghị: 
a. Phòng GD-ĐT Cam Ranh: 
- Cần tổ chức cuộc thi giao lưu mang tên “Tổ trưởng chuyên môn giỏi” để các 
trường học hỏi cái hay, cái mới lẫn nhau. 
- Mở thêm nhiều chuyên đề quản lý tổ chuyên môn trong việc dạy hoạt động ngoài 
giờ hay kĩ năng sống cho học sinh, trò chơi dân gian(Bấy lâu nay tổ trưởng 
chuyên môn hay chú trọng đến kiến thức là chính, ít quan tâm đến các hoạt động 
này) 
- Tăng cường các chuyên đề, hội thi về rèn luyện kĩ năng cho học sinh khó khăn về 
học. 
- Trang bị thêm trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu chung của nhà trường. 
-Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí tổ chuyên môn cho các tổ trưởng. 
2 
b. Đối với CBQL giáo dục TP Hồ Chí Minh: 
- Cần tăng thêm thời gian học của các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ 
thông để các học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về nghiệp vụ quản lý của 
mình. 
- Thời gian, lịch học cần hợp lý hơn để học viên đảm bảo công tác tại đơn vị (tránh 
học xuyên suốt cả tuần). 
- Đối với các chuyên đề thiết thực gắn với thực tế hoạt động nhà trường như: Quản 
lí hoạt động dạy học và giáo dục trong trường phổ thông, quản lí tài chính, tài sản 
trong trường phổ thông, xã hội hóa giáo dục nên tăng thêm tiết dạy để có thời 
gian thảo luận, giúp học viên nắm kiến thức sâu hơn và vận dụng vào thực tiễn 
công tác quản lí tại đơn vị một cách khoa học và hiệu quả nhất./. 
3 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Báo cáo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Trường Tiểu học Cam Lộc 1, 
Thành phố Cam Ranh,Tỉnh Khánh Hòa. 
2. Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của các tổ chuyên môn Trường Tiểu học 
Cam Lộc 1, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. 
3. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016 – 2020 của Trường Tiểu học 
Cam Lộc 1, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa. 
 4. Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT 
ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo. 
5. Nâng cao hiệu quả quản lý tổ chuyên môn của báo Giáo dục thời đại. 
6. Nghị quyết số 29 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành 
ngày 04 tháng 11 năm 2013 về việc “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và 
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Tài liệu học tâp: 
Bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông. Trường cán bộ quản lý giáo dục 
TP. HCM biên soạn. 
7. Tham khảo một số bài viết về quản lý hoạt động tổ chuyên môn trên mạng 
Internet của các tác giả: Hoàng Xuân Nguyên- Trường THCS Hà Huy Tập, 
Nguyễn Đình Minh – Hội viên hội nhà văn Việt Nam; Nguyễn Văn Huấn-Sở 
GD-ĐT Bến Tre; Ngô Thị Phương Thảo- Trường THCS Tây Sơn Hà Nội 
8. Từ điển danh ngôn.vn 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_li_hoat_dong_to_chuyen_mon_o_truong_tieu_hoc.pdf