Tiểu luận Công tác xử lý khiếu nại tại trường THCS A, huyện B, tỉnh Trà Vinh

(Bản scan)

Trà Vinh là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, được sự

quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân đân tỉnh, sự nghiệp giáo dục và đào tạo

ngày càng phát triển, hệ thống các trường, phổ thông dân tộc nội trú phát triển

rộng khắp, các cơ sở giáo đục dạy và học tiếng dân tộc ngày càng tăng về số

lượng và nâng dần chất lượng.

 

Thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ

quy định việc đạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở

giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên và Thông tư

50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Bộ Giáo đục và Đào

tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các điều 3, 4, 5, 6, 7,

8 và điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP. Sở Giáo dục và Đào tạo Trả Vinh đã

triển khai dạy và học tiếng đân tộc ở các cơ sở giáo dục, cụ thể giáo viên đạy

tiếng dân tộc thiểu số đảm bảo số giờ dạy theo định mức 04 tiến đổi với

giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức

lương tối thiểu chung ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định.

 

Tuy nhiên, có một số cơ sở giáo dục phổ thông chưa thực hiện đúng theo

quy định hoặc chưa kịp thời. Do đó, một giáo viên đạy tiếng dân tộc chưa được

hưởng chế độ theo quy định hiện hành dẫn đến tình trạng khiếu nại với các cấp

quản lý.

 

Vi vậy, công tác thanh kiểm tra có tác dụng lập lại trật tự và công bằng

cho người dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phỏ thông và trung

tâm giáo dục thường xuyên. Bản chất của hoạt động thanh tra giáo dục là tiên

hành kiểm tra việc thực hiện quy định chính sách pháp luật của các cơ quan tổ

chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hoặc liên quan đến giáo dục.

pdf 17 trang chauphong 23/08/2022 9410
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác xử lý khiếu nại tại trường THCS A, huyện B, tỉnh Trà Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_xu_ly_khieu_nai_tai_truong_thcs_a_huyen_b.pdf