Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý hoạt động giảng dạy tạo Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1.1 Lý do pháp lý

Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xác định nâng cao nhận thức về giáo dục, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục. Xây dựng kế hoạch đào tạo, quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.

| Giáo dục hiện nay được Đảng và Nhà nước xem là quốc sách hàng đầu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Giáo viên đóng vai trò quyết định đối với thành bại của sự nghiệp giáo dục. Vì vậy cần khắc phục những khó khăn để xây dựng được đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và bảo đảm các yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng: Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

Căn cứ Kế hoạch số 1505/KH-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017- 2018 Kế hoạch nêu rõ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”.

Căn cứ kế hoạch số 700/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục huyện Long Hồ về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017- 2018 nêu ra nhiệm vụ đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non.

Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình người Hiệu trưởng phải đề ra biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên một cách khoa học và có hiệu quả nhất nhằm đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục.pdf 22 trang chauphong 20/08/2022 3580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng quản lý hoạt động giảng dạy tạo Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_quan_ly_hoat_dong_giang_day_tao_mau_gi.pdf