Tiểu luận Giải quyết tình huống đề nghị xem xét đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(Bản scan)

Quản lý Nhà nước là hoạt động quản lý xã hội mang tỉnh quyền lực Nhà

nước, sử dụng hệ thông pháp luật Nhà nước đê diều chình hành vỉ con người trên

tắt cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. nhằm thoả mãn như câu của con người,

duy trì sự ôn định và phát triển xã hội, xảy dựng con người phát triển toàn diện,

có lý tưởng, đạo đức, tính tô chức và kỷ luật, ý thức cộng đồng và tính tích cực,

làm chủ trí thúc hiện đại, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công

nghiệp. ,

 

.___ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khăng định: "Phát triển giáo dục là

quốc sách hàng đầu. Đôi mới căn bản, toàn diện nên giáo dục Việt Nam theo

hưởng chuân hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế,

trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ

quản lý là khâu then chốt"; Quan điểm chỉ đạo của Đăng và Nhà nước ta về giáo

dục "Giáo dục là quốc sách hàng đâu, giáo dục là sự nghiệp của toàn Dang, của

Nhà nước và của toàn đân”,

 

Trong thời gian từ ngày 6/10/2018 đến ngày 28/10/2018 tôi được tham

gia lớp bôi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên Thanh tra giáo dục tỉnh Binh Dịnh do

Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phó Hồ Chí Minh tô chức. Trong khỏa

học tôi được trang bị nhiều kiến thức bỏ ích phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm

tra nhà trường, các kiến thức, kỹ năng giai quyết đơn thư khiếu nại tô cáo.

 

Qua khóa học tôi thấy công tác giải quyết khiếu nại tô cáo có vai trò đặc

biệt quan trọng đổi với người lãnh đạo quản lý. Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ

quan điểm “Dân là gốc”. tạo điều kiện đề *'Đân biết, đân bản, đân làm, dân kiểm

tra”, thực hiện quyền đản chủ cua nhân dân. Vì thế, mọi người đều có quyền

khiếu nại, quyền tổ cáo với cơ quan nhà nước có thâm quyền vẻ những việc làm

trái pháp luật của cơ quan nhà nước hoặc bất cứ cá nhân nào. Khiểu nại, tô cáo là

hinh thức dân chủ trực tiếp để mọi người tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã

hội. báo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tô chức

và công dân thực hiện nghiêm mình việc thi hành pháp luật.

 

Với quan điểm chăm lo bào vệ quyền lợi ích hợp pháp cua cản bộ giáo

viên nhân viên học sinh của trường. Trong những năm qua trường Mâm non Án

Lin đã làm tốt việc giải quyết khiêu nại tổ cáo. Tuy nhiên, năm học 2017-2018

nhà trường đã có đơn thư khiếu nại của giáo viên đến Phòng GD&ĐT về việc đề

nghị xem xét lại việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mâm non cuối năm.

 

Xuất phát từ thực tế tại đơn vị công tác cùng với các kiện thức dược trang

bị trong khóa học tôi đã mạnh dạn chọn đẻ tải “Giải quyết tỉnh huông dẻ nghị

xem xét đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mâm non” để lâm đề tài tiểu luận

cuối khóa học.

pdf 15 trang chauphong 22/08/2022 1440
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Giải quyết tình huống đề nghị xem xét đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_giai_quyet_tinh_huong_de_nghi_xem_xet_danh_gia_chu.pdf