Tiểu luận Xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn tại trường THCS

(Bản scan)

Phát triển Giáo dục và Đảo tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong

những động lực quan trọng thúc đây sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm

của toàn Đăng, toàn đân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo đực là lực

lượng nòng cốt có vai trò hết sức quan trọng. Điều 2 - luật giáo dục đã khẳng

định “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn

điện, có đạo đức trì thức sống khỏe, thắm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với

lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân

cách phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo

vệ Tö Quốc”

 

Để phân đấu đạt được mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng để ra, việc

nâng cao nguồn trí thức con người là yêu tố cơ bản có tính chất tiên quyết.

Trong đào tạo nguồn lực con người, Giáo dục và Đảo tạo vừa là điểm xuất

phát vừa có vai trò quyết định hàng đầu. Điều này được Đảng ta khẳng định

lại tại Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII: "Muốn tiến hành công nghiệp hóa,

hiện đại hóa thẳng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục và Đào tạo, phát huy

nguồn lực con người - yếu tổ cơ bản của sự phát triển nhanh và bên vững.

Cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục vả Đảo tạo là quốc sách hàng

đâu.”

 

Thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục và Đảo tạo, trong những năm

qua ngành Giáo dục và Đảo tạo của Bình Định đã đạt được nhiều thành tựu

quan trọng. Điều đó được thể hiện cụ thể từ quy mô trường lớp đến chất ì-

ượng giáo dục cũng như công tác xã hội hóa giáo đục đã có những thay đôi

theo hướng tích cực.

 

Tuy vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh ta vẫn còn đang bộc lộ

những yêu kém trên nhiều mặt, có nhiều vẫn để cập bách cần phải giải quyết.

Một trong những cấp bách đó là việc thực hiện quy ch không nghiêm túc của

một bộ phận giáo viên. Khuyết điểm đó không chỉ ảnh hưởng đến nề nếp kỷ

cương của ngành giáo dục mà còn ảnh hưởng nghiệm trọng đến chất lượng và

hiệu quả giáo dục toàn điện, làm ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách học

 

sinh.

 

Là một cán bộ quản lý chuyên môn, tử thực tế của cơ sở, tôi chọn để tải:

“Xử lý giáo viên Lê Thị Lan Trường THCS A vi phạm quy chế chuyên

môn” để làm tiểu luận cuối khóa lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên

thanh tra giáo dục năm 2018. .

 

Xử lý tình huống trong quản lý quản lí giáo dục là một hình thức thể

hiện khó vì thể không tránh khỏi khuyết điểm. Do đó mong quý thây giáo, cô

giáo góp ý để tiểu luận hoàn thiện hơn, vận dụng có hiệu quả tốt hơn trong

thực tế

pdf 13 trang chauphong 23/08/2022 21703
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn tại trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_xu_ly_giao_vien_vi_pham_quy_che_chuyen_mon_tai_tru.pdf