Tiểu luận Quản lý hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm tại trường Mầm non Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận 1.1. Lý do pháp lý

Hiện nay, trong công tác quản lý của Hiệu trưởng rất cần sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Nhà trường, thông qua các công việc giảng dạy cũng như viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên. Điều này được thể hiện trong một số văn bản quy định như sau:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. Trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên là cần đổi mới công tác quản lý hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm

| Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 03 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo Qui định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ.

Theo Điều 39 luật viên chức số 58/2010, việc đánh giá viên chức cũng là để bố trí công việc, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với viên chức.

Nhằm thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiên trong phạm vi cả nước ngày 2 tháng 3 năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 13/2012/NĐ-CP, ngày 2/3/2012 về việc ban hành điều lệ sáng kiến.

| Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra theo thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục có quy định: để dạt danh hiệu “ chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên, phải có sáng kiến kinh nghiệm các điều kiện quy đổi và nguyên tắc thi đua là tự nguyện đăng kí. Hàng năm Bộ giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Gò Quao đều có công văn hướng dẫn thực hiện sáng kiến kinh nghiệm từ năm học 2017- 2018, kèm theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2019.pdf 18 trang chauphong 22/08/2022 4021
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Quản lý hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm tại trường Mầm non Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_hoat_dong_viet_sang_kien_kinh_nghiem_tai_t.pdf