Tiểu luận Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tiến tới xây dựng Nhà

nước pháp quyền XHCN - Nhà nước của dân, do dân và vì dân- trước điều

hành trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật, đang đặt ra những yêu cầu về hoàn

thiện bộ máy Nhà nước, xây dựng một nền hành chính hiệu quả, trong sạch.

Thực tế quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường dưới sự quản

lý của Nhà nước, thì nền hành chính Nhà nước đang bộc lộ nhiều yếu kém, trì

trệ, bộ máy Nhà nước cồng kềnh, kém hiệu lực, đặc biệt là thủ tục hành chính

rườm rà, gây khó khăn cho quá trình phát triển. Hệ thống quản lý về cơ chế,

chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, không chỉ gây phiền hà cho nhân dân mà

còn tạo môi trường cho tệ tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ phát triển. Điều đó

dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân. Như vậy, cùng với sự phát

triển toàn diện của đất nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị thì

tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn quốc ngày càng gia

tăng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định của xã hội, của đất nước.

Đối với huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An nói riêng, thì tình hình

khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại nói riêng trong thời gian qua cũng có

nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng của

chính quyền địa phương trong việc tăng cường công tác giải quyết các khiếu

nại, tố cáo, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình hình khiếu nại, tố

cáo nay vẫn có chiều hướng tăng về số vụ việc và tính chất vụ việc ngày càng

phức tạp hơn.

Để củng cố các kiến thức đã học trong thời gian qua, đồng thời đưa ra

các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu

nại hiện nay, nhằm ổn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nên

tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính”.

Đề tài gồm có 3 phần:

Phần 1: Lý luận cơ bản về khiếu nại.

Phần 2: Khiếu nại, giải quyết khiếu nại ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh

Nghệ An

Phần 3: Kết luận và kiến nghị.

Do nhận thức lý luận có hạn, thực tiễn công tác chưa nhiều, nên trong

quá trình trình bày không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô

giáo và bạn đọc thông cảm và góp ý kiến để hoàn thiện.

pdf 21 trang chauphong 20/08/2022 3480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

Tiểu luận Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính
 1 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG.. 
TIỂU LUẬN 
Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu 
nại hành chính 
 2 
Lời nói đầu 
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tiến tới xây dựng Nhà 
nước pháp quyền XHCN - Nhà nước của dân, do dân và vì dân- trước điều 
hành trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật, đang đặt ra những yêu cầu về hoàn 
thiện bộ máy Nhà nước, xây dựng một nền hành chính hiệu quả, trong sạch. 
Thực tế quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường dưới sự quản 
lý của Nhà nước, thì nền hành chính Nhà nước đang bộc lộ nhiều yếu kém, trì 
trệ, bộ máy Nhà nước cồng kềnh, kém hiệu lực, đặc biệt là thủ tục hành chính 
rườm rà, gây khó khăn cho quá trình phát triển. Hệ thống quản lý về cơ chế, 
chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, không chỉ gây phiền hà cho nhân dân mà 
còn tạo môi trường cho tệ tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ phát triển. Điều đó 
dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân. Như vậy, cùng với sự phát 
triển toàn diện của đất nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị thì 
tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn quốc ngày càng gia 
tăng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định của xã hội, của đất nước. 
Đối với huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An nói riêng, thì tình hình 
khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại nói riêng trong thời gian qua cũng có 
nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng của 
chính quyền địa phương trong việc tăng cường công tác giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình hình khiếu nại, tố 
cáo nay vẫn có chiều hướng tăng về số vụ việc và tính chất vụ việc ngày càng 
phức tạp hơn. 
Để củng cố các kiến thức đã học trong thời gian qua, đồng thời đưa ra 
các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu 
nại hiện nay, nhằm ổn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nên 
tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính”. 
Đề tài gồm có 3 phần: 
Phần 1: Lý luận cơ bản về khiếu nại. 
Phần 2: Khiếu nại, giải quyết khiếu nại ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh 
Nghệ An 
Phần 3: Kết luận và kiến nghị. 
Do nhận thức lý luận có hạn, thực tiễn công tác chưa nhiều, nên trong 
quá trình trình bày không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô 
giáo và bạn đọc thông cảm và góp ý kiến để hoàn thiện. 
 3 
phần i 
lý luận cơ bản về khiếu nại 
i. khái niệm, nguyên nhân khiếu nại. 
1. Khái niệm khiếu nại. 
Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong quá trình tiến 
hành các hoạt động quản lý, các cơ quan Nhà nước ban hành các văn bản, các 
quyết định quản lý theo thẩm quyền để thực hiện quyền lực Nhà nước, buộc 
mọi người phải tuân theo. Tuy vậy, các văn bản hay quyết định đó có sự sai 
sót hoặc do cán bộ, công chức thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật 
xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức nên có 
khiếu nại phát sinh. 
Vì vậy “khiếu nại” là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ công 
chức theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ công chức khi có căn cứ cho rằng quyết 
định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình. (Theo khoản 1, Điều 2 – Luật khiếu nại, tố cáo). 
Từ khái niệm này cho ta thấy: 
- Chủ thể khiếu nại bao gồm: Công dân, cơ quan, tổ chức và cán bộ 
công chức. 
- Đối tượng khiếu nại là: Quyết định hành chính và hành vi hành chính. 
+ Quyết định hành chính là quyết định của cơ quan hành chính Nhà 
nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước 
được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn 
đề cụ thể trong hoạt động quản lý Nhà nước. 
+ Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước 
hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi thực 
hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật. 
- Phạm vi bảo vệ là: Quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 
Thực tế, bất kỳ một hành vi vi phạm pháp luật nào cũng có thể dẫn đến 
khiếu nại, nhưng ở đây, chúng ta nghiên cứu khái niệm khiếu nại ở nghĩa hẹp, 
có nội hàm được quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo. 
2. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại. 
Nguyên nhân phát sinh khiếu nại có nhiều vấn đề như: Cơ chế chính 
sách của Nhà nước bất cập, không phù hợp với thực tế; tình hình chính trị, 
kinh tế xã hội tác động và tạo điều kiện dễ dàng để thực hiện khiếu nại; người 
khiếu nại không nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà 
 4 
nước; cán bộ công chức, người thi hành công vụ yếu kém về năng lực trình 
độ, tha hoá về đạo đức phẩm chất v.vđều dẫn đến phát sinh khiếu nại. 
Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý, các cơ quan hành chính 
nhà nước tác động đến đối tượng quản lý thông qua quyết định hành chính, 
hành vi hành chính, nên khi quyết định hành chính, hành vi hành chính trái 
pháp luật là nguyên nhân phát sinh khiếu nại hành chính. 
* Quyết định hành chính trái Pháp luật thể hiện chủ yếu là vi phạm về: 
- Hình thức, thủ tục của quyết định hành chính. 
- Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính. 
- Nội dung, phạm vi điều chỉnh của quyết định hành chính. 
Thực tế, một quyết định hành chính trái Pháp luật có thể vi phạm một 
hoặc cả hai, ba dạng trên. Về phương diện pháp lý không chấp nhận bất kỳ 
một dạng vi phạm nào. Tuy nhiên, những khiếu nại về vi phạm pháp luật của 
quyết định hành chính thường tập trung vào những vi phạm nội dung, phạm vi 
điều chỉnh của quyết định. Bởi vì vi phạm về nội dung, phạm vi điều chỉnh 
của quyết định hành chính trực tiếp tác động, gây thiệt hại đối với quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 
* Hành vi hành chính trái Pháp luật: 
Người thừa hành công vụ có thể có hành vi trái Pháp luật bị khiếu nại 
khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, hoặc trực tiếp thi hành các quyết 
định hành chính. Hành vi hành chính được biểu thị bằng hành động, việc làm. 
Hành vi hành chính có thể do hành động hoặc không hành động mà vi phạm 
Pháp luật, khi đó là đối tượng của khiếu nại. 
Luật khiếu nại, tố cáo chỉ qui định các quyết định hành chính hoặc hành 
vi hành chính trái pháp luật trong các cơ quan hành chính Nhà nước, xâm hại 
đến các quyền, lợi ích công dân, cơ quan, tổ chức được pháp luật bảo vệ là đối 
tượng của khiếu nại hành chính. 
II. nội dung quyền khiếu nại của công dân. 
1. Quyền khiếu nại của công dân được Hiến pháp ghi nhận. 
Căn cứ Hiến pháp năm 1992 và phạm vi hoạt động chủ yếu của con người. 
Các quyền và nghĩa vụ của công dân được chia thành ba nhóm chính sau: 
a. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực văn hoá - kinh tế – xã hội: 
Đó là các quyền và nghĩa vụ cơ bản về lao động; bảo vệ sức khoẻ; bảo 
đảm vật chất, bảo hiểm xã hội, tự do kinh doanh; học tập, nghiên cứu khoa 
học và phát minh sáng chế 
 5 
b. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực Nhà nước, chính trị, xã 
hội: 
Đó là các quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực như tham gia quản lý 
Nhà nước, quản lý xã hội, bầu cử, ứng cử; khiếu nại, bảo vệ Tổ quốc, tự do 
ngôn luận, báo chí, tự do hội họp 
c. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực đời sống riêng: 
Đó là các quyền bất khả xâm phạm về thân thể, về chỗ ở, quyền tự do 
đi lại và tự do cư trú; quyền bình đẳng trước PL và bình đẳng nam nữ; quyền 
tự do tín ngưỡng 
Điều 74 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền khiếu nại, 
tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật 
của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân 
dân hoặc bất cứ cá nhân nào. 
Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét giải quyết 
trong thời hạn pháp luật quy định. 
Mọi hành vi xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tập thể và công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh, người bị 
thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi về danh dự” 
2. Quyền khiếu nại là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân 
tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. 
Trong nền dân chủ XHCN, công dân thực sự tham gia vào việc quản lý 
Nhà nước, quản lý xã hội thông qua hai hình thức dân chủ đó là dân chủ trực 
tiếp hay dân chủ đại diện. Đây là đặc trưng, dấu hiệu chủ yếu của một Nhà 
nước dân chủ. Công dân sử dụng quyền khiếu nại là thể hiện quyền dân chủ 
trực tiếp, thể hiện nguyên tắc quyền lực nhân dân. 
3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ khiếu nại. 
a. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại. 
* Người khiếu nại có các quyền sau đây: 
+ Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại. 
+ Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại, nhận 
quyết định giải quyết khiếu nại. 
+ Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, bồi thường 
thiệt hại theo quy định của pháp luật. 
+ Được khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo 
quy định của Luật KNTC và pháp luật về tố tụng hành chính. 
+ Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết. 
 6 
* Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau: 
+ Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết. 
+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người 
giải quyết khiếu nại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày 
và việc cung cấp thông tin tài liệu đó. 
+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu 
lực pháp luật. 
b. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại: 
* Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: 
+ Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành 
vi hành chính bị khiếu nại. 
+ Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết 
khiếu nại tiếp theo đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng người 
khiếu nại tiếp tục khiếu nại. 
* Người bị khiếu nại có nghĩa vụ sau: 
+ Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành 
vi hành chính bị khiếu nại; thông báo bằng văn bản về việc thụ lý để giải 
quyết, gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc giải quyết của mình; trong trường hợp khiếu nại do cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chuyển đến thì phải thông báo việc giải 
quyết hoặc kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định 
của Luật khiếu nại, tố cáo. 
+ Giải trình về quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, 
cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền yêu cầu. 
+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu 
lực pháp luật. 
+ Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, 
hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp 
luật. 
III. thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính. 
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại là các quyền và trách nhiệm chung, 
ùng các quyền hạn cụ thể tron ... . 
Là huyện độc canh cây lúa hàng năm thường bị úng lụt đe doạ, đời 
sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong những gần đây được sự quan 
tâm của các ngành, các cấp nên đã có nhiều chương trình đầu tư vào địa bàn, 
đặc biệt là khai thác nội lực, sức dân để xây dựng hạ tầng. Đến nay hệ thống 
cơ sở vật chất hạ tầng của huyện được như điện, đường, trường, trạm được 
nâng cấp khang trang hơn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được 
nâng lên một bước. 
Cùng với sự đổi mới phát triển của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang từng bước khắc phục khó 
khăn phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ để từng bước phát triển kinh tế xã 
hội. 
II. thực trạng khiếu nại, giải quyết khiếu nại của huyện Hưng Nguyên, tỉnh 
Nghệ An 
1. Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại. 
a. Tiếp công dân: 
Thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành 
luật khiếu nại, tố cáo, Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban 
hành quy chế tổ chức tiếp công dân. 
UBND huyện đã ban hành quyết định số: 320/2000 QĐ-UB ngày 
04/02/2000 về việc ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo để áp dụng trên địa bàn huyện, quy định cụ thể trách nhiệm 
của thủ trưởng cơ quan hành chính trong việc tổ chức tiếp dân, quy trình tiếp 
công dân; sắp xếp bố trí cán bộ đủ phẩm chất và năng lực tiếp công dân 
thường xuyên; củng cố và kiện toàn từng bước công tác tiếp dân, bố trí lại nơi 
tiếp công dân khang trang, thuận tiện, có đủ bàn ghế cho dân ngồi, công khai 
 16
lịch tiếp dân, nội quy tiếp công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải 
thích pháp luật, đặc biệt là công tác hoà giải ở cơ sở nhờ vậy, nhiều vụ 
khiếu nại thông qua tiếp dân đương sự đã tự nguyện rút đơn không khiếu nại, 
nhiều vụ khiếu nại có đoàn đông người, thông qua tiếp dân cũng đã giải quyết 
dứt điểm. Mặt khác thông qua công tác tiếp dân, làm cho mối quan hệ giữa cơ 
quan Nhà nước và công dân trở nên cởi mở, công dân tin tưởng vào chính 
quyền địa phương. 
b. Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại được thực hiện theo 
đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo nên việc xử lý đơn thư có chuyển biến tốt, 
hạn chế dần việc chuyển đơn vòng vèo, hướng dẫn không đúng hoặc sai thẩm 
quyền, phân định rõ thẩm quyền, khắc phục việc trùng lặp trong xử lý đơn 
thư. 
* Cụ thể kết quả tiếp công dân trong 3 năm (2002 - 2004) của toàn 
huyện như sau: 
TT Diễn giải ĐVT 
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 
Số 
lượng 
Tỷ lệ 
% 
Số 
lượng 
Tỷ lệ 
% 
Số 
lượng 
Tỷ lệ 
% 
1 Tổng số kỳ tiếp công dân theo quy định Kỳ 2232 2232 2232 
2 Số kỳ tổ chức tiếp công dân Kỳ 1592 71 1711 76 1818 81,5 
3 Số kỳ lãnh đạo chủ trì trực tiếp tiếp công dân Kỳ 1250 78 1611 94 1795 98 
4 Số lượt người đến khiếu nại, kiến nghị Lượt 338 273 381 
5 Số ý kiến kiến nghị khiếu nại ý kiến 338 273 381 
6 Số ý kiến, khiếu nại đã 
được giải quyết ý kiến 324 95,5 270 98,9 360 94,5 
2. Giải quyết khiếu nại. 
Dưới sự chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa 
phương trong việc giải quyết khiếu nại nên trong thời gian qua hầu hết các vụ 
khiếu nại đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm và đúng quy 
trình thủ tục. Góp phần ổn định tình hình chính trị – xã hội ở địa phương, thúc 
đẩy phát triển sản xuất. 
 17
Việc thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhìn chung được các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, cũng 
có trường hợp chưa được thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, điều này làm cho 
các vụ việc khiếu nại kéo dài, gây tốn kém và lãng phí cho Nhà nước và công 
dân. Tiêu biểu là các vụ việc khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi 
hành nghiêm chỉnh như quyết định giải quyết khiếu nại đất đai của bà: Trần 
Thị Nguyện ở xã Hưng Thông, khiếu nại của bà Ngũ Thị Tình xã Hưng Đảo, 
khiếu nại của 21 số dân xã Hưng Chính về đền bù giải phóng mặt bằng dự án 
nâng cấp đường 46 đến nay chưa dứt điểm, gây bức xúc cho quần chúng nhân 
dân. 
Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại như sau: 
TT Diễn giải 
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 
Số 
lượng 
Tỷ lệ 
% 
Số 
lượng 
Tỷ lệ 
% 
Số 
lượng 
Tỷ lệ 
% 
1 Tổng số đơn thư khiếu 
nại 
68 65 107 
2 Phân theo thẩm quyền 
giải quyết 
- UBND huyện, các 
ngành cấp huyện 
- UBND xã thị 
9 
59 
24 
41 
63 
44 
3 
Số đơn đã giải quyết 
xong 
- UBND huyện, các 
ngành cấp huyện 
- UBND xã thị 
65 
9 
56 
95,5 
100 
94,9 
62 
22 
40 
95,3 
91,6 
97,5 
102 
60 
42 
95,3 
95,2 
95,4 
III. Những tồn tại yếu kém, hạn chế giải quyết khiếu nại hiện nay. 
1. Một số tồn tại yếu kém. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc giải quyết khiếu nại ở 
huyện Hưng Nguyên trong những năm qua, thì hiện nay quá trình giải quyết 
khiếu nại ở huyện Hưng Nguyên còn có một số hạn chế, tồn tại sau đây: 
a. Công tác tiếp dân là một khâu quan trọng trong việc giải quyết khiếu 
nại. Tuy vậy, hiện nay việc bố trí nơi tiếp dân có nhiều khó khăn do điều kiện 
cơ sở vật chất còn thiếu. Chủ yếu là bố trí sát với nơi làm việc của các phòng 
ban chuyên môn. Do đó làm ảnh hưởng đến công việc tiếp công dân cũng như 
công việc hàng ngày của các cơ quan đó, một số xã chưa quan tâm đúng mức, 
 18
việc tiếp dân mang tính hình thức, bố trí cán bộ tiếp dân không đủ năng lực, 
trình độ, không có tín nhiệm với nhân dân nên có lúc có nơi dân chưa tin 
tưởng vào chính quyền, tình trạng khiếu nại vượt cấp xảy ra. 
b. Trong quá trình giải quyết khiếu nại của công dân, một số cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem nhẹ và bỏ qua các trình tự, thủ tục như 
không ra quyết định thụ lý, khi giải quyết không ra quyết định giải quyết nên 
tính hiệu quả, pháp lý không cao, thời hạn giải quyết thường kéo dài nên làm 
ảnh hưởng đến quyền của người khiếu nại. 
c. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có Luật khiếu nại, tố cáo chưa thường 
xuyên, chủ yếu trong nội bộ cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội, nên 
nhận thức, hiểu biết của nhân dân về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, dẫn đến 
tình trạng sử dụng quyền, nghĩa vụ không đúng, gây khó khăn cho việc giải 
quyết khiếu nại và tốn kém về thời gian, tiền bạc của người khiếu nại và của 
Nhà nước. 
d. Sự yếu kém của một số bộ phận các cơ quan quản lý hành chính ở 
địa phương, của người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại còn 
nhiều sơ hở, đặc biệt là ra quyết định hành chính hoặc có các hành vi hành 
chính vi phạm pháp luật dẫn đến khiếu nại ngày gia tăng. 
e. Việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực chưa 
triệt để, kéo dài, điều đó càng làm cho các vụ việc khiếu nại vốn đã phức tạp 
lại càng thêm phức tạp hơn. 
g. Sự phối hợp của các ngành, các cấp chưa kịp thời và đồng bộ, hiện 
tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại nên các 
vụ việc khiếu nại kéo dài. 
h. Công tác hoà giải ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, các ban 
hoà giải chưa được cũng cố và thường không được bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật và nghiệp vụ hoà giải, thực tế quá trình giải quyết khiếu nại cho thấy nêú 
quan tâm hoa giải ngay tại cơ sở sẽ hạn chế việc khiếu nại phát sinh vượt cấp. 
2. Một số khó khăn, hạn chế. 
a. Hiên nay luật khiếu nại, tố cáo quy định thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại từ Chủ tịch xã đến Tổng Thanh tra, quy định nhiều cấp giải quyết dẫn đến 
các cơ quan hành chính (nhất là cơ sở) có tư tưởng ỷ lại; việc giải quyết khiếu 
nại thường kéo dài, gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước và người khiếu nại. 
b. Luật khiếu nại, tố cáo quy định khi thụ lý phải thông báo bằng văn 
bản cho người khiếu nại, nhưng không quy định rõ là thông báo bằng quyết 
định hay bằng hình thức văn bản nên nhiều cơ quan thường tuỳ tiện, có nơi 
thông báo bằng công văn, thông báo. 
 19
c. Luật khiếu nại, tố cáo chưa quy định những chuẩn hoá tài liệu cần 
phải thu thập, xác minh, các tài liệu chỉ cần làm rõ dẫn đến mỗi cơ quan 
giải quyết thường theo tư duy riêng, các cơ quan giải quyết lần sau ít khi kế 
thừa thành quá điều tra, xác minh của cơ quan trước, nên gây lãng phí thời 
gian, kinh phí trong quá trình giải quyết khiếu nại. 
 20
phần iii 
kết luận và kiến nghị 
Qua nghiên cứu các quy định khiếu nại và thực tiễn tình hình khiếu 
nại, giải quyết tại huyện Hưng nguyên, tôi xin kiến nghị một số nội dung sau: 
1. Cần phải thường xuyên tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến chính 
sách, pháp luật đến mọi cơ quan tổ chức, công dân. Nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật nói chung và pháp luật KN, TC nói riêng, nhằm nâng cao nhận 
thức hiếu biết pháp luật của nhà dân trong việc thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ của mình trong quá trình khiếu nại. 
2. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ theo Nghi đinh 71/ NĐ-CP, 
Nghị định 79/ NĐ-CP của Chính phủ và công tác hoà giải ở cơ sở nhằm giải 
quyết dứt điểm các vụ việc, các mâu thuẫn tranh chấp ngay tại cơ sở, góp 
phần hạn chế phát sinh khiếu nại lên cơ quan cấp trên. 
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc thực hiện các chính sách pháp 
luật, nhằm phát hiện những sai phạm để ngăn ngừa, kịp thời xử lý các vi 
phạm pháp luật, qua đó góp phần làm hạn chế các sai phạm là nguyên nhân 
dẫn đến khiếu nại của nhân dân. 
4. Thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính của Nhà 
nước giai đoạn 2001 – 2010 của Thủ tướng Chính phủ đặc biệt là cải cách thể 
chế hành chính và thủ tục hành chính là biện pháp làm giảm phát sinh khiếu 
nại hành chính. 
5. Không nên quy định việc giải quyết ban đầu cho cơ quan, thủ trưởng 
cơ quan có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại mà nên 
quy định: Người khiếu nại có quyền khởi kiện ngay ra tòa hành chính hoặc 
khiếu nại ngay lên cơ quan cấp trên mà không cần phải khiếu nại đến cơ quan 
có quyết định hành chính và hành vi hành chính bị khiếu nại vì quy định như 
hiện nay thì cơ quan có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu 
nại thường không dễ nhận ra vi phạm của mình, nên việc giải quyết qua nhiều 
tầng nấc, nhiều cấp giải quyết, gây tốn kém, không hiệu quả, tránh hiện tượng 
người bị kiện cũng là người xử kiện do đó không khách quan, tính thuyết 
phục của quyết định giải quyết sẽ thấp. 
 21
6. Hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách của Nhà nước 
- Nên tách Luật khiếu nại, tố cáo thành 2 luật riêng: Luật tố cáo và Luật 
khiếu nại, để như hiện nay dễ lẫn lộn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tố 
cáo. 
- Hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý, khắc phục tình 
trạng chồng chéo, bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật là một trong 
những biện pháp nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại hành chính hiện nay, vì đó 
là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại; trước mắt hoàn thiện các chính sách, pháp 
luật liên quan đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh khiếu nại như đất đai, 
tà chính, xây dựng, chính sách xã hội/. 
 Người thực hiên 
 hồ văn hiệp 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_trinh_tu_thu_tuc_giai_quyet_khieu_nai_hanh_chinh.pdf