Tiểu luận Hiệu trưởng với công tác Quản lý tài sản và cơ sở vật chất trong trường Tiểu học Long Tân - Xã Long Tân - Huyện Phú Riềng - Tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1.1. Lý do pháp lý • Căn cứ vào văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGD ĐT Hà Nội ngày 22 tháng 1

năm 2014 về điều lệ trường tiểu học Trong chương II có điều 26 về quản lý tài chính tải sản: “Quản lý tài chính, tài sản của trường tiểu học tuân theo các quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mọi thành viên trong trường có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường”. Trong chương VI tử Điều 45 đến điều 48 về tài sản của nhà trường. • Luật giáo dục

Điều 50, Điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục

2. Nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau đây: b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giá dục;

c) Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động; • Căn cứ vào thông tư số 162/2014/TT-BTC Hà Nội ngày 6 tháng 11 năm 2014

quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
pdf 22 trang chauphong 18/08/2022 7603
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng với công tác Quản lý tài sản và cơ sở vật chất trong trường Tiểu học Long Tân - Xã Long Tân - Huyện Phú Riềng - Tỉnh Bình Phước - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_voi_cong_tac_quan_ly_tai_san_va_co_so.pdf