Tiểu luận Hiệu trưởng với công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn ở trường THCS Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

I.1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Điều 99 - Luật Giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung luật giáo dục 2009 về “Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục”;

Căn cứ Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);

Căn cứ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);

| Căn cứ Điều 16 và Điều 19 - Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);

| Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) về việc “tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng trường hoặc cụm trường THCS”;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên";

Căn cứ Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn hướng dẫn về công tác kiểm tra nội bộ của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long; của Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Long Hồ;

Căn cứ Báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018 và Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của trường THCS Lộc Hòa;pdf 22 trang chauphong 20/08/2022 4340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Hiệu trưởng với công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn ở trường THCS Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_hieu_truong_voi_cong_tac_kiem_tra_hoat_dong_cua_ca.pdf