Tiểu luận Công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

1.1 Lý do pháp lý2

Căn cứ vào Luật Giáo dục Số: 38/QH/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm

2005 tại Điều 53 xác định một trong các nhiệm vụ của Hội đồng trường “Quyết

nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà trường”

Căn cứ vào Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010

của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều trường Tiểu học ở Chương II, Điều 20

về nhiệm vụ và quyền của Hiệu trưởng “Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường;

lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết

quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền”

Căn cứ vào Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 04 năm 2011

của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học ở tiêu chí

9: Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, ý c

“Xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch năm học”.

Căn cứ vào công văn Số 810/PGDDT ngày 7 tháng 9 năm 2018 Về việc

“Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019” của Phòng

GD&ĐT Thành phố Cam Ranh.

1.2. Lý do lý luận

Kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những

công việc dự định làm trong một thời hạn nhất định, với mục tiêu, cách thức, trình

tự, thời hạn tiến hành.

Lập kế hoạch là một trong những chức năng cơ bản của quản lý, nhằm định

ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà quản lý cần đạt được. Theo quan điểm

phố thông, lập kế hoạch được hiểu là vạch ra những công việc các hoạt động sẽ

thực hiện trong tương lai theo một cách thức, trình tự, tiến độ nhất định nhằm đạt

được mục tiêu đã định.

Việc lập kế hoạch có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác quản lý nó là

một trong các chức năng của quản lý. Việc lập kế hoạch sẽ giúp nhà trường ứng

phó với sự thay đổi của môi trường cũng như việc lập kế hoạch sẽ chỉ ra phương án

tốt nhất để phối hợp các nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra, tạo sự thống nhất trong

hoạt động tổ chức. Thực hiện dân chủ hóa giáo dục và dân chủ hóa hoạt động quản

lý một cách hiệu quả, đây cũng là cơ sở để kiểm tra và nâng cao năng lực quản lý

của hiệu trưởng.

Lập kế hoạch năm học hoàn chỉnh và thực tế sẽ giúp nhà trường định hướng3

các công việc cụ thể và tiến hành sắp xếp bố trí thời gian, phân công từng thành

viên đảm nhiệm.

Trên cơ sở việc lập kế hoạch năm học hoàn chỉnh cơ quan quản lý trực tiếp

của ngành là Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh sẽ đánh giá mức độ hoàn thành

kế hoạch, các nhiệm vụ đề ra và sự phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc xây

dựng kế hoạch cần được xây dựng theo một quy trình khoa học, thực hiện một cách

tỉ mỉ, cẩn thận từ khâu chuẩn bị đến soạn thảo kế hoạch, tổ chức thảo luận, đóng

góp cho dự thảo. Do đó, việc xây dựng kế hoạch năm học vừa là tiền đề, vừa là

điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của quản lý và đáp ứng yêu

cầu thực tiễn của sự phát triển giáo dục hiện nay. Nếu các khâu xây dựng kế hoạch

được thực hiện tốt thì kế hoạch sẽ hoàn chỉnh có chất lượng và công tác quản lý của

hiệu trưởng sẽ có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao.

pdf 19 trang chauphong 22/08/2022 3320
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiểu luận Công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Tiểu luận Công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019 tại Trường Tiểu 
học Cam Nghĩa 2, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
 MỤC LỤC 
NỘI DUNG Trang 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
1.1 Lý do pháp lý 1 
1.2 Lý do lý luận 1 
1.3 Lý do thực tiễn 2 
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC XÂY 
DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 
CAM NGHĨA 2 
2.1 Giới thiệu khái quát về trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 3 
2.2 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019 tại 
trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 
4 
2.3 Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc nân 
gcao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch năm học tại trường Tiểu 
học Cam Nghĩa 2 
2.3.1 Điểm mạnh 6 
2.3.2 Điểm yếu 7 
2.3.3 Cơ hội 7 
2.3.4 Thách thức 7 
2.4 Kinh nghiệm thực tế về vấn đề lập kế hoạch năm học 8 
3. KẾ HOẠCH HÀNG ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC XÂY 
DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 TẠI TRƯỜNG 
TIỂU HỌC CAM NGHĨA 2, TP CAM RANH, TỈNH KHÁNH 
HÒA 
10 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1 Kết luận 15 
4.2 Kiến nghị 15 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 1 
LỜI CẢM ƠN 
 Tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giảng viên trường Cán bộ 
quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, cung cấp 
những kiến thức cần thiết, cơ bản giúp tôi hoàn thành khóa học và có được 
những kiến thức kĩ năng hoàn thành tiểu luận. 
 Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô 
Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên dạy chuyên đề 8 “Lập kế hoạch phát triển 
trường phổ thông” đã truyền đạt kiến thức về lập kế hoạch phát triển nhà trường. 
 Tác giả xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành 
phố Cam Ranh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, cùng toàn thể cán 
bộ giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 đã cung cấp thông tin, tư 
liệu, tham gia đóng góp ý kiến, ủng hộ tác giả trong quá trình nghiên cứu, tìm 
hiểu thực tế tại đơn vị. 
 Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, mặc dù có nhiều cố gắng 
và luôn học hỏi đồng nghiệp song không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. 
Kính mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của quý thầy cô cùng các bạn đồng 
nghiệp để tiểu luận tôi hoàn thiện hơn. 
 Xin chân thành cảm ơn! 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
 1.1 Lý do pháp lý 
 2 
Căn cứ vào Luật Giáo dục Số: 38/QH/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 
2005 tại Điều 53 xác định một trong các nhiệm vụ của Hội đồng trường “Quyết 
nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà trường” 
Căn cứ vào Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều trường Tiểu học ở Chương II, Điều 20 
về nhiệm vụ và quyền của Hiệu trưởng “Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; 
lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết 
quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền” 
Căn cứ vào Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 04 năm 2011 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học ở tiêu chí 
9: Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, ý c 
“Xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch năm học”. 
Căn cứ vào công văn Số 810/PGDDT ngày 7 tháng 9 năm 2018 Về việc 
“Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018 - 2019” của Phòng 
GD&ĐT Thành phố Cam Ranh. 
1.2. Lý do lý luận 
Kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những 
công việc dự định làm trong một thời hạn nhất định, với mục tiêu, cách thức, trình 
tự, thời hạn tiến hành. 
Lập kế hoạch là một trong những chức năng cơ bản của quản lý, nhằm định 
ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà quản lý cần đạt được. Theo quan điểm 
phố thông, lập kế hoạch được hiểu là vạch ra những công việc các hoạt động sẽ 
thực hiện trong tương lai theo một cách thức, trình tự, tiến độ nhất định nhằm đạt 
được mục tiêu đã định. 
Việc lập kế hoạch có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác quản lý nó là 
một trong các chức năng của quản lý. Việc lập kế hoạch sẽ giúp nhà trường ứng 
phó với sự thay đổi của môi trường cũng như việc lập kế hoạch sẽ chỉ ra phương án 
tốt nhất để phối hợp các nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra, tạo sự thống nhất trong 
hoạt động tổ chức. Thực hiện dân chủ hóa giáo dục và dân chủ hóa hoạt động quản 
lý một cách hiệu quả, đây cũng là cơ sở để kiểm tra và nâng cao năng lực quản lý 
của hiệu trưởng. 
Lập kế hoạch năm học hoàn chỉnh và thực tế sẽ giúp nhà trường định hướng 
 3 
các công việc cụ thể và tiến hành sắp xếp bố trí thời gian, phân công từng thành 
viên đảm nhiệm. 
Trên cơ sở việc lập kế hoạch năm học hoàn chỉnh cơ quan quản lý trực tiếp 
của ngành là Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh sẽ đánh giá mức độ hoàn thành 
kế hoạch, các nhiệm vụ đề ra và sự phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc xây 
dựng kế hoạch cần được xây dựng theo một quy trình khoa học, thực hiện một cách 
tỉ mỉ, cẩn thận từ khâu chuẩn bị đến soạn thảo kế hoạch, tổ chức thảo luận, đóng 
góp cho dự thảo. Do đó, việc xây dựng kế hoạch năm học vừa là tiền đề, vừa là 
điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của quản lý và đáp ứng yêu 
cầu thực tiễn của sự phát triển giáo dục hiện nay. Nếu các khâu xây dựng kế hoạch 
được thực hiện tốt thì kế hoạch sẽ hoàn chỉnh có chất lượng và công tác quản lý của 
hiệu trưởng sẽ có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao. 
1.3. Lý do thực tiễn 
Trong công tác quản lý nhà trường, hiệu trưởng Trường Tiểu học Cam 
Nghĩa 2 đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch năm học dựa theo các văn bản, chỉ 
thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Khánh Hòa, kế hoạch năm qua và xây dựng các chỉ tiêu đề xuất của các tổ chuyên 
môn từ đó xây dựng kế hoạch cho năm học mới. 
Tuy nhiên, hiện nay việc lập kế hoạch năm học còn mang tính hình thức, 
chủ yếu theo mẫu, còn mang tính đối phó và dựa vào kế hoạch năm cũ. Việc đầu tư 
thời gian và công sức cho việc lập kế hoạch còn ít, kế hoạch có một số nội dung 
còn chung chung chưa cụ thể. Trong khi triển khai thực hiện kế hoạch thì công tác 
kiểm tra giám sát không thường xuyên nên chưa có sự điều chỉnh hợp lý dẫn đến 
công tác quản lý nhà trường chưa đạt hiệu quả cao như kỳ vọng. Vì vậy việc xây 
dựng kế hoạch năm học có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà trường 
Xuất phát từ những lý do trên tôi nhận thấy việc nghiên cứu về xây dựng kế 
hoạch năm học là rất cần thiết. Trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu được, tôi 
chọn đề tài tiểu luận “Công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019 tại 
Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa” nhằm 
nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch năm học nhà trường trong năm học mới. 
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH NĂM HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM NGHĨA 2 
 4 
 2.1. Giới thiệu khái quát về trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 
Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 
1994 theo QĐ số 690/QĐ-GĐ ngày 25 tháng 01 năm 1994 của Giám đốc Sở giáo 
dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Cam Nghĩa. 
Trường tọa lạc tại số 125, đường Lê Thánh Tông, tổ dân phố Hòa Phước, phường 
Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trường đóng tại vùng giáp 
ranh của 03 xã, phường (Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, Cam Thành Nam), có hai 
điểm cách xa nhau trên 5 km. 
 - Địa bàn học sinh của trường gồm các tổ dân phố Hòa Bình, Hòa Phước, 
Nghĩa Quý, Nghĩa Phú thuộc phường Cam Nghĩa; một phần tổ dân phố Hòa Do 
1A, 1B thuộc phường Cam Phúc Bắc, thôn Hòa Do 7 thuộc xã Cam Thành Nam. 
Đời sống phụ huynh ở mức trung bình, có nhiều hộ gia đình sống ở nương rẫy, xa 
trường, khó khăn trong việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Cuộc sống người dân đa 
phần làm rẫy, một bộ phận người dân ở tổ dân phố Hòa Phước không có chỗ ở và 
việc làm ổn định nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức về việc 
chuẩn bị cho con đi học còn thấp. 
 Nhà trường có: 
 - Tổng số CB, GV, NV: 38/35 nữ. Trong đó: 
+ Cán bộ quản lý: 02/02 
+ Tổng phụ trách Đội: 01/01 
+ Giáo viên giảng dạy: 29/20 lớp, tỉ lệ giáo viên/lớp: 1,45. Nhà trường có 
đầy đủ các giáo viên dạy bộ môn chuyên trách về Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và 
Tiếng Anh; hợp đồng 01 giáo viên Tin học. Số giáo viên có trình độ đạt chuẩn: 
100%, trên chuẩn: 26/29, đạt 89,7%. 
+ Nhân viên: 06 (01 Kế toán kiêm Văn thư, 01 Thư viện kiêm Thiết bị, 01 Y 
tế kiêm Thủ quỹ, 02 Bảo vệ, 01 Phục vụ). 
 - Tổng số lớp: 20 lớp, có 12 lớp học hai buổi/ngày. 
 - Tổng số học sinh: 454/238 nữ, trong đó có 07 học sinh khuyết tật. 
 Trong năm học 2017 - 2018 trường đã đạt được một số thành tích tiêu biểu 
sau: 
- Phong trào hội thi các cấp của học sinh: 
 5 
+ Thi làm lồng đèn đẹp cấp thành phố: giải Ba 
+ Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố: 01 giải Nhất môn Bật xa, 01 
giải Nhì môn Cờ vua. 
+ Thi Olympic môn học cấp TP: 01 giải Khuyến khích môn Toán, 02 HS 
được công nhận. 
+ Thi Hùng biện tiếng Anh cấp TP đạt giải Ba, cấp tỉnh đạt giải Khuyến 
khích. 
+ Thi Tin học trẻ cấp TP: 01 giải Khuyến khích. 
- Kết quả tham gia các hội thi của giáo viên: 
+ Tham gia giải Cầu lông do ngành Giáo dục tổ chức đạt 01 huy chương 
đồng; giải Việt dã do Liên đoàn lao động tổ chức đạt 01 giải Nhì, giải Khuyến 
khích cấp cụm. 
+ Thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt 3/3 GV, trong đó có 01 GV đạt 
Xuất sắc. 
+ Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh đạt 01 GV; 
+ Sáng kiến kinh nghiệm: có 03 đề tài được ngành Giáo dục Cam Ranh áp 
dụng có hiệu quả. 
2.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019 tại 
trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 
Trong năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 đã xây dựng kế 
hoạch theo các bước sau: 
 Bước 1. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học: 
Hiệu trưởng căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh để 
xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học. 
Hiệu trưởng tổng hợp các báo cáo thống kê về kết quả thực hiện kế hoạch 
nhiệm vụ của năm học trước. 
Hiệu trưởng phối hợp với phó hiệu trưởng để tổng hợp các số liệu về tình 
hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất để phục vụ 
cho công tác giáo dục trong năm học mới. 
 6 
 Bước 2. Xây dựng bản dự thảo kế hoạch năm học: 
Nội dung của bản dự thảo gồm các phần sau: 
- Các căn cứ và văn bản hướng dẫn lập kế hoạch. 
- Phân tích đặc điểm tình hình của nhà trường. 
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 2017-2018. 
- Nêu đặc điểm tình hình năm học 2018-2019 về đội ngũ giáo viên, quy mô 
trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, có phân tích những thuận lợi và khó khăn của 
năm học mới. 
- Xác định mục tiêu và nhiệm vụ của năm học. 
- Xây dựng chương trình công tác chung cho cả năm học và cụ thể cho từng 
tháng. 
Bước 3. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo: 
Hiệu trưởng chuyển bản dự thảo kế hoạch năm học cho các tổ nghiên cứu. 
Tại Hội nghị cấp tổ, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng góp ý về dự thảo kế hoạch 
năm  ... ải 
trong tương lai. 
Hiệu trưởng cần thể hiện vai trò của người thủ trưởng đơn vị trong một số 
nội dụng trọng tâm mang tính chất đột phá thì Hiệu trưởng phải quyết đoán để 
quyết định và thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong công việc. 
Kế hoạch phải thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò của từng bộ phận, từng cá 
nhân được phân công cũng như đảm bảo đúng tiến độ công việc được giao phó. 
Hiệu trưởng cần đôn đốc và kiểm tra thường xuyên tiển độ thực hiện kế 
hoạch đế kịp thời nhắc nhở và có hướng điều chỉnh cho hợp lý đới với các bộ phận 
các cá nhân được giao trách nhiệm. Khi kiểm tra, đánh giá cần công khai minh 
bạch, rõ ràng. 
Việc lập kế hoạch cho hoạt động của nhà trường là rất cần thiết và quan 
trọng vì vậy Hiệu trưởng không nên chỉ làm một mình mà cần có sự phối hợp giữa 
các bộ phận trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, phó hiệu trưởng 
và tham khảo thêm ý kiến của các tổ trưởng tổ chuyên môn để người Hiệu trưởng 
 10 
có cái nhìn toàn diện nhất về hoạt động của nhà trường và cũng để phát huy tinh 
thần trách nhiệm và sự gan kết các bộ phận trong nhà trường, từ đó Hiệu trưởng 
xây dựng và thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học mới hiệu quả hơn. 
11 
3. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
trong công tác xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học Cam Nghĩa 2, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
STT 
Tên công việc/ 
Nội dung công 
việc 
Kết quả/ 
Mục tiêu cần đạt 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Điều kiện thực 
hiện 
Cách thức 
thực hiện 
Những khó 
khăn, rủi ro 
cản trở 
Biện pháp 
khắc phục 
1 Thành lập 
nhóm xây 
dựng kế hoạch 
- Thành lập 
được nhóm xây 
dựng kế hoạch 
- Các thành viên 
trong nhóm 
nhận thức được 
chức năng, 
nghiệm vụ của 
mình 
- Hiệu trưởng 
- Các phương tiện 
soạn thảo văn 
bản: máy tính, 
máy in.. 
- Thời gian: 
25/07/2018 
- Hiệu trưởng ra 
quyết định thành 
lập nhóm xây dựng 
kế hoạch và phân 
công nhiệm vụ cho 
từng thành viên 
- Có nhiều ý 
kiến khác nhau 
về việc lựa 
chọn các thành 
viên trong 
nhóm 
- Biểu quyết 
để quyết 
định danh 
sách các 
thành viên 
trong nhóm 
2 Dự hội nghị 
cấp trên 
Tiếp thu những 
chỉ đạo của cấp 
trên trong năm 
học mới 
Hiệu trưởng - Thời gian: đầu 
tháng 8 
- Trực tiếp dự Hội 
nghị cấp trên 
- Hiệu trưởng 
có lịch tập 
huấn,bồi 
dưỡng 
- Phó hiệu 
trưởng dự 
Hội nghị 
3 Nghiên cứu 
văn bản 
- Nắm bắt đầy 
đủ thông tin, các 
văn bản có liên 
quan đến kế 
hoạch năm học. 
- Hiệu trưởng 
- Phối hợp: Phó 
hiệu trưởng, CT 
Công đoàn, Bí thư 
chi đoàn, Tổng phụ 
trách Đội, Thư kí 
hội đồng, Văn thư 
- Các văn bản chỉ 
đạo của cấp trên. 
- Thời gian: Từ 
ngày 05-10/8 
Hiệu trưởng phân 
công các thành 
viên nghiên cứu 
văn bản theo từng 
lĩnh vực mình phụ 
trách 
Không Không 
12 
STT 
Tên công việc/ 
Nội dung công 
việc 
Kết quả/ 
Mục tiêu cần đạt 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Điều kiện thực 
hiện 
Cách thức 
thực hiện 
Những khó 
khăn, rủi ro 
cản trở 
Biện pháp 
khắc phục 
4 Phân tích tình 
hình nhà 
trường 
- Nắm được 
điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ 
hội, thách thức 
của nhà trường 
- Hiệu trưởng 
- Phối hợp: Phó 
hiệu trưởng, CT 
Công đoàn, Bí thư 
chi đoàn, Tổng phụ 
trách Đội 
-Thời gian: Từ 
ngày 10-12/8 
Hiệu trưởng phân 
công các thành 
viên xác định điểm 
mạnh, điểm yếu, 
cơ hội, thách thức 
của bộ phận, tổ 
chức mình phụ 
trách 
Không Không 
5 Viết dự thảo Xây dựng được 
một bản dự thảo 
kế hoạch năm 
học 2018- 2019 
đảm bảo các yêu 
cầu về hình 
thức, cấu trúc, 
nội dung 
- Hiệu trưởng 
- Phối hợp: Thư kí 
Hội đồng, Văn thư 
- Các văn bản chỉ 
đạo của Sở 
GD&ĐT Khánh 
Hòa, Phòng 
GD&ĐT Cam 
Ranh 
- Các kết quả 
hoạt động của 
trường trong năm 
học 2017 - 2018 
- Dựa vào tình 
hình thực tế của 
trường sau khi 
phân tích, đánh 
giá 
- Thời gian: từ 
12- 18/08/2018 
- Hiệu trưởng chỉ 
đạo văn thư viết dự 
thảo kế hoạch 
Máy tính bị hư 
hỏng mất dữ 
liệu các thông 
tin về xây 
dựng kế hoạch 
-Hiệu 
trưởng yêu 
cầu các 
thành viên 
lưu trữ vào 
USB hoặc 
tải lên gmail 
13 
STT 
Tên công việc/ 
Nội dung công 
việc 
Kết quả/ 
Mục tiêu cần đạt 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Điều kiện thực 
hiện 
Cách thức 
thực hiện 
Những khó 
khăn, rủi ro 
cản trở 
Biện pháp 
khắc phục 
6 Thông qua chi 
bộ 
Thông qua dự 
thảo kế hoạch 
tại chi bộ 
- Hiệu trưởng 
- Chi bộ 
- Thời gian: 
20/08/2018 
Hiệu trưởng thông 
qua dự thảo kế 
hoạch tại chi bộ 
Một số đảng 
viên chưa đồng 
thuận 
- Biểu quyết 
7 Hội nghị cấp tổ Thông qua bản 
dự thảo kế 
hoạch năm học 
và góp ý điều 
chỉnh, bổ sung 
- Toàn thể cán bộ, 
giáo viên, nhân 
viên nhà trường 
- Thảo luận trong 
cuộc họp tổ 
- Thời gian: 
21/08/2018 
- Văn thư gửi bản 
dự thảo đến các tổ 
- Tổ trưởng chủ trì 
cuộc họp, triển 
khai dự thảo, các 
thành viên trong tổ 
đóng góp ý kiến 
- Có thành 
viên vắng mặt 
hoặc thờ ơ 
không tham 
gia 
- Có nhiều ý 
kiến khác nhau 
-Chuyển 
mail đến tất 
cả các thành 
viên trong 
tổ 
- Biểu quyết 
hoặc có 
những chỉ 
tiêu bắt 
buộc thì Tổ 
trưởng tự 
quyết. 
8 Tổng hợp, xử 
lý ý kiến 
- Hoàn chỉnh kế 
hoạch, điều 
chỉnh các chỉ 
tiêu phấn đấu 
cho phù hợp 
tình hình thực tế 
nhà trường 
Hiệu trưởng 
- Phối hợp: Nhóm 
xây dựng kế hoạch 
- Biên bản họp tổ 
của các tổ 
- Thời gian: 
25/08/2018 
Hiệu trưởng tổ 
chức cuộc họp Ban 
lãnh đạo mở rộng 
có các nhóm xây 
dựng kế hoạch 
- Có nhiều ý 
kiến khác nhau 
từ các tổ 
- Biểu quyết 
- Với những 
chỉ tiêu bắt 
buộc Hiệu 
trưởng tự 
quyết định. 
14 
STT 
Tên công việc/ 
Nội dung công 
việc 
Kết quả/ 
Mục tiêu cần đạt 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Điều kiện thực 
hiện 
Cách thức 
thực hiện 
Những khó 
khăn, rủi ro 
cản trở 
Biện pháp 
khắc phục 
9 Thông qua Hội 
nghị Cán bộ, 
công chức, 
viên chức cấp 
trường 
Thông qua kế 
hoạch năm học 
đã được chỉnh 
sửa 
- Đoàn chủ tịch 
của Hội nghị 
- Thời gian: 
31/08/2018 
Đoàn chủ tịch 
thông qua kế 
hoạch đã được 
chỉnh sửa lần 1 
- Có ý kiến bổ 
sung 
Đoàn chủ 
tịch xem xét 
quyết định 
hoặc cho 
biểu quyết. 
10 Trình cấp trên Có một bản kế 
hoạch hoàn 
chỉnh, khả thi và 
được cấp trên 
phê duyệt 
- Hiệu trưởng 
- Thời gian: 
3/09/2018 
Hiệu trưởng nộp 
Kế hoạch năm học 
lên Phòng 
GD&ĐT 
Một số chỉ tiêu 
nhà trường 
không được 
công nhận 
Hiệu trưởng 
giải trình 
sao cho phù 
hợp với tình 
hình thực tế 
tại đơn vị 
- Chấp 
nhận ( theo 
nguyên tắc 
thủ trưởng) 
11 Ban hành và tổ 
chức thực hiện 
- Toàn thể nắm 
bắt nội dung và 
thực hiện theo 
đúng kế hoạch 
- Toàn thể cán bộ, 
giáo viên, công 
nhân viên nhà 
trường 
- Thời gian: 
Trong năm học 
- Hiệu trưởng triển 
khai trong các 
cuộc họp Hội đồng 
- Văn thư photo 
gửi đến từng tổ, 
niêm yết tại bảng 
kế hoạch nhà 
trường 
- Một số giáo 
viên không 
quan tâm 
Hiệu trưởng 
phối hợp 
Công đoàn 
theo dõi 
nhắc nhở, 
động viên, 
hướng dẫn 
thực hiện 
15 
STT 
Tên công việc/ 
Nội dung công 
việc 
Kết quả/ 
Mục tiêu cần đạt 
Người thực hiện/ 
phối hợp thực hiện 
Điều kiện thực 
hiện 
Cách thức 
thực hiện 
Những khó 
khăn, rủi ro 
cản trở 
Biện pháp 
khắc phục 
12 Kiểm tra, giám 
sát thực hiện 
kế hoạch 
- Kiểm tra giám 
sát tiến độ của 
việc thực hiện 
kế hoạch để kịp 
thời nhắc nhở 
- Hiệu trưởng, Ban 
Thi đua khen 
thưởng, các tổ 
trưởng chuyên 
môn 
- Thời gian: cả 
năm học 
-Trong buổi họp 
hội đồng đầu 
tháng, hiệu trưởng 
đánh giá lại việc 
thực hiện kế hoạch 
trong tháng qua và 
triển khai kế hoạch 
tháng tới 
- Có những bất 
cập trong quá 
trình thực hiện 
Hiệu trưởng 
linh hoạt 
điều chỉnh 
sao cho phù 
hợp với 
thực tế đơn 
vị 
16 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1. Kết luận 
Việc xây dựng kế hoạch năm học là điều thiết yếu đối với công tác quản lý 
của Hiệu trưởng. Mọi hoạt động, mọi chức năng quản lý khác của Hiệu trưởng 
được diễn ra tốt đẹp hay không đều phải dựa vào việc xây đựng kế hoạch năm học. 
Vì vậy, việc xây dựng được một bản kế hoạch tốt, có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ 
ràng, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường sẽ mang lại hiệu quả 
cho các hoạt động trong nhà trường và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
Kế hoạch năm học còn là công cụ để kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế 
hoạch của giáo viên, nhân viên trong nhà trường, từ đó, có biện pháp phù hợp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho mọi thành viên trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, tạo ra sự đồng thuận và đoàn kết cao trong tập thể sư phạm nhà trường . 
Để thực hiện tốt quản lý xây dựng kế hoạch năm học, hiệu trưởng phải tuyệt 
đối thực hiện đúng quy trình của việc xây dựng kế hoạch, phải nâng cao ý thức và 
trách nhiệm của toàn thể hội đồng sư phạm đối với quản lý xây dựng kế hoạch năm 
học. Hiệu trưởng nên tạo mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban 
đại diện Cha, Mẹ học sinh để hỗ trợ giúp nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu năm 
học và phát triển tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 
 4.2. Kiến nghị 
 4.2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo Cam Ranh: 
Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm học sớm, trước khi năm học mới 
bắt đầu. Các văn bản, chỉ thị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học phải triển khai 
xuống các trường kịp thời để nhà trường có thời gian tổ chức xây dựng kế hoạch 
năm học được chặt chẽ, hoàn chỉnh và đáp ứng được yêu cầu của cấp trên. 
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh 
cần sớm có kế hoạch để sữa chữa nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ 
công tác giảng dạy để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong quản lý xây 
dựng kế hoạch cũng như giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 
4.2.2. Đối với Ủy ban nhân dân TP Cam Ranh và Ủy ban nhân dân 
Phường Cam Nghĩa: 
17 
Quan tâm hơn nữa đến các hoạt động của nhà trường, đặc biệt công tác 
tuyển sinh lớp Một tránh trường hợp quá nhiều học sinh chạy hộ khẩu học trái 
tuyến. 
Quan tâm hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện 
đến trường nhằm giảm bớt gánh nặng cho nhà trường. 
Cần sớm có kế hoạch sữa chữa 8 phòng học ở điểm phụ để phục vụ công tác 
giảng dạy 2 buổi/ngày giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học./. 
 18 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục TP. Hồ Chí Minh, Tài liệu học tập 
"Bồi dưỡng cản bộ quản ỉỷ trường phổ thông” tháng 6 năm 2013. 
2. Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Bộ 
Giáo Dục và Đào Tạo quy định chuẩn hiệu trưởng trường Tiểu học. 
3. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 
Giáo Dục và Đào Tạo Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. 
4. Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2. 
5. Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường 
Tiểu học Cam Nghĩa 2. 

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_xay_dung_ke_hoach_nam_hoc_2018_2019_tai_t.pdf