Tiểu luận Công tác kiểm tra nội bộ tại trường THPT chuyên Vị Thanh - Năm học 2017-2018

(Bản scan)

1.1. Cơ sở pháp lý

Nghị quyết TW II khoá VIII đã nêu "Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo đục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra kiểm tra chuyên môn. "Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục và đào tạo, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010 - 2020, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Như Bác Hồ đã nói:" Thanh tra là tai mắt của trẽn, là người bạn của tôi". Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục. * Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khi cần thiết của người lãnh đạo" - Phạm Văn Đồng,

Thực hiện hoạt động kiểm tra nội bộ trường phổ thông cần dựa trên cơ sở pháp lý sau:

- Luật giáo dục 2005 và Luật sửa đổi bổ sung luật giáo dục 2009,

- Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục:

- Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 25/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

- Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo thông tư số 30 2009 TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 quy chế đánh giá, xếp loại học sinh cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

- Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018.

- Kế hoạch số 2 KHCVT của BGH Trường THPT chuyên Vị Thanh về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018.

Ngoài ra, công tác kiểm tra nội bộ trường học còn thực hiện theo một số văn bản chỉ đạo khác của ngành.pdf 25 trang chauphong 18/08/2022 11161
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác kiểm tra nội bộ tại trường THPT chuyên Vị Thanh - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_kiem_tra_noi_bo_tai_truong_thpt_chuyen_vi.pdf