Tiểu luận Công tác kiểm tra hoạt động Sư phạm nhà giáo trường Mẫu giáo Thạnh Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận 1.1. Lý do pháp lý

Để nâng cao chất lượng hoạt động sư phạm nhà giáo, việc thực hiện tốt công tác kiểm tra là vô cùng quan trọng. Vì thế trong những năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thanh, kiểm tra giáo dục nói chung và công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục nói riêng như:

Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2006 về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sự phạm nhà giáo “Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo là xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và các công tác khác của nhà giáo theo quy định của Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những quy định khác có liên quan”.

Điều 16 Chương II của Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

| Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2011 về Tiêu chuẩn đáng giá chất lượng giáo dục trường mầm non, tại Điều 4, Tiêu chuẩn 1 về Tổ chức và quản lý nhà trường có quy định: "Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác; thực hiện quản lý chuyên môn; kiểm tra nội bộ theo quy định";

| Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, Điều 17 về Trách nhiệm của cơ sở giáo dục có nêu: “Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội bộ; thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra nội bộ theo quy định”;pdf 26 trang chauphong 22/08/2022 160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Công tác kiểm tra hoạt động Sư phạm nhà giáo trường Mẫu giáo Thạnh Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cong_tac_kiem_tra_hoat_dong_su_pham_nha_giao_truon.pdf