Tiểu luận Cải tiến công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trường Mẫu giáo Thanh Quới, và Thanh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019

(Bản scan)

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận

1.1. Cơ sở pháp lý

Trong công tác quản lý giáo dục các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục. Trong đó công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên giữ một vai trò quan trọng. Để thực hiện tốt việc nâng cao công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần dựa vào các văn bản sau: | Điều 15, Điều 16, Luật giáo dục 2005;

Điều 16 Chương II của Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo;

Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

| Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2011 về Tiêu chuẩn đáng giá chất lượng giáo dục trường mầm non, tại Điều 4, Tiêu chuẩn 1 về Tổ chức và quản lý nhà trường có quy định: "Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác; thực hiện quản lý chuyên môn; kiểm tra nội bộ theo quy định";

Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/05/2013 quy định nhiệm vụ của thanh tra trong hoạt động giáo dục thì Hiệu trưởng được giao việc kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo” thay vì trước đây là nhiệm vụ của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều đó có nghĩa là nghị định này đã phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở, đòi hỏi trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý chất lượng đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục;

Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, Điều 17 về Trách nhiệm của cơ sở giáo dục có nêu: “Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội bộ; thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm tra nội bộ theo quy định”;pdf 28 trang chauphong 22/08/2022 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Cải tiến công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trường Mẫu giáo Thanh Quới, và Thanh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_cai_tien_cong_tac_kiem_tra_hoat_dong_su_pham_cua_g.pdf