Tiểu luận Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại trường THCS Võ trường Toản, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

(Bản scan)

1.1 Lý do pháp lý:

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) năm 1996 của Đảng đã xác định việc phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tạo thuận lợi lớn mở đường cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ ở nước ta nói chung và khoa học giáo dục nói riêng được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh. Để thực hiện chiến lược phát triển GD - ĐT, khâu then chốt là phải đặc biệt chăm lo đào tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên (GV) cũng như cán bộ quản lý (CBQL) cả về chính trị tư tưởng, đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Việc GV, CBQL tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD), là một trong những biện pháp quan trọng, cần thiết, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đào tạo của nhà trường, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội.

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ GD & ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định rõ nhiệm vụ của giáo viên “dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về | chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng”.

| Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến. Nghị định bao gồm 4 chương, 16 điều quy định rõ “Ưu tiên xem xét nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến; Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến.

| Thông tư 18 (Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 1.8.20113 của Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định 13), cũng như Luật thi đua khen thưởng đưa ra quy định về sáng kiến. Các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng quy định sáng kiến thuộc một trong các tiêu chí để công nhận thi đua, đối với các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

| Điều 18 Luật Giáo dục nêu rõ: “Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với NCKH và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phục vụ xã hội, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ của địa phương hoặc của cả nước". Đây chính là cơ sở pháp lý để các nhà trường triển khai hoạt động NCKH gắn với đào tạo.pdf 25 trang chauphong 22/08/2022 10142
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiểu luận Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại trường THCS Võ trường Toản, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_quan_ly_hoat_dong_nghien_cuu_khoa_hoc_su_pham_ung.pdf